870/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus eräiden tavaroiden vientivalvonnasta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 3 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 6 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (331/94):

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämä vientilisenssi vaaditaan, kun Suomesta viedään kolmanteen maahan tai Suomesta toimitetaan toiseen Euroopan yhteisön alueella olevaan maahan:

1)  ohjusteknologian valvontajärjestelyyn kuuluvia kaksikäyttötuotteita;

2) kemiallisten ja biologisten tuotteiden valvontajärjestelyyn kuuluvia kaksikäyttötuotteita;

3) ydintekniikan kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelyyn kuuluvia tuotteita;

4) kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3381/94 ja kaksikäyttötuotteiden viennin valvontaa koskevasta yhteisestä toiminnasta, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella, tehdyssä neuvoston päätöksessä N:o 94/942/YUTP tarkoitettuja tuotteita; tai

5) edellä 1―4 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistuksessa tai käytössä tarvittavia palveluja.

Kauttakuljetuksen osalta vientilisenssi vaaditaan vain silloin, kun viejällä tai yhteisötoimittajalla ei ole asianmukaista lähetysmaan vientilisenssiä tai muusta erityisestä syystä.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) viennillä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3381/94 2 artiklan b kohdassa tarkoitettua toimintaa sekä tavaran kauttakuljettamista;

2) viejällä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3381/94 2 artiklan c kohdassa tarkoitettua luonnollista tai oikeushenkilöä ja kauttakuljettajaa; sekä

3)yhteisötoimittajalla luonnollista tai oikeushenkilöä, joka toimittaa tavaran toiseen yhteisön alueella olevaan maahan.

3 §

Viejän ja yhteisötoimittajan on tehtävä lisenssihakemus kauppa- ja teollisuusministeriön määräämällä tavalla.

Hakemuksessa ja sen liitteissä ilmoitetut tiedot sitovat hakijaa. Vientitoimituksen tai sen ehtojen olennaisista muutoksista on ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle.

4 §

Lisenssi myönnetään määräajaksi ja sen käytölle voidaan asettaa ehtoja. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuksesta muuttaa lisenssin käytölle asetettuja ehtoja.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuksesta antaa viejälle ja yhteisötoimittajalle ennakkotiedon lisenssin myöntämisen yleisistä edellytyksistä.

Viejän ja yhteisötoimittajan on säilytettävä lisenssi viiden vuoden ajan sen voimassaoloajan päättymisestä ja vaadittaessa palautettava se kauppa- ja teollisuusministeriölle.

5 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi jättää lisenssin myöntämättä, peruuttaa myönnetyn lisenssin, muuttaa sen ehtoja tai mitätöidä myönnetyn lisenssin, jos:

1) lisenssihakemuksessa on annettu olennaisesti virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja;

2) viejä tai yhteisötoimittaja ei ole palauttanut kauppa- ja teollisuusministeriölle 4 §:n 3 momentin nojalla palautettavaksi vaadittua lisenssiä;

3) viejä tai yhteisötoimittaja on rikkonut lisenssin ehtoja; tai jos

4) olosuhteiden olennainen muutos ja vientivalvonnan tavoitteiden toteuttaminen niin edellyttää.

6 §

Viejän ja yhteisötoimittajan tulee pitää yksityiskohtaista kirjaa toteutuneista vienneistä ja lisensioinnin piiriin kuuluvista tavaroiden toimituksista toiseen yhteisön alueella olevaan maahan. Rekisterin tulee sisältää sellaiset kaupalliset asiakirjat, joista voidaan todeta:

1) tavaranimitys;

2) paljous;

3) viejän, yhteisötoimittajan ja ostajan tai vastaanottajan nimi ja osoite; sekä

4) loppukäyttö ja -käyttäjä, milloin se on tiedossa.

Rekisteritietoja tulee säilyttää vähintään viiden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jolloin vienti tai toimitus tapahtui. Tiedot on vaadittaessa esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle.

7 §

Jokaisen luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön, joka harjoittaa yhteisön sisäistä tässä asetuksessa tarkoitettua kauppaa tulee 30 päivän kuluessa ensimmäisestä sellaisesta toimituksesta rekisteröityä kauppa- ja teollisuusministeriössä. Rekisteröityessään yhteisötoimittajan tulee ilmoittaa nimensä ja osoitteen, jossa 6 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot ovat tarkastettavissa.

8 §

Lisenssi on esitettävä tavaraa tullattaessa myös silloin, kun tavara siirretään vapaasatamaan tai -varastoon.

Viejän ja yhteisötoimittajan on merkittävä lisenssin numero tai tunnus tulli-ilmoitukseen. Tullille tulee vaadittaessa esittää kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistuskirje 7 §:ssä tarkoitetusta rekisteröitymisestä.

9 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvovat kauppa- ja teollisuusministeriö ja tullilaitos.

10 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta ja käytettävistä lisenssityypeistä antaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

11 §

Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin tuotteisiin tai palveluihin, joiden viennistä, toimituksesta toiseen yhteisön alueella olevaan maahan tai kauttakuljetuksesta säädetään tai määrätään erikseen.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) eräiden tavaroiden vientivalvonnasta 27 päivänä toukokuuta 1994 annettu asetus (413/94);

2) maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista 29 päivänä joulukuuta 1989 annettu asetus (1301/89) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; ja

3) vientilisensioinnista vapautettavista maista 24 päivänä syyskuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös (889/92).

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.