623/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki merimieseläkelain 62 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 62 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1038/86), sekä

lisätään 62 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy uudeksi 4 momentiksi, seuraavasti:

62 §

Joka tässä laissa säädettyjä tehtäviä täyttäessään on saanut tiedon laivanvarustajan tai jonkun muun taloudellisesta asemasta tai liike- tai ammattisalaisuudesta taikka jonkun henkilön terveydentilasta, ei saa sitä luvattomasti ilmaista.

Rangaistus 2 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 2  §:n 2 momentin mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla kuin rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä ankarampaa rangaistusta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentissa mainitusta rikoksesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.