349/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 29 b ja 29 d §, sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (670/76), sekä

lisätään lakiin uusi 29 e §, seuraavasti:

29 b  §

Jokaisen on annettava verohallituksen tai lääninveroviraston kehotuksesta sellaisia tietoja, jotka saattavat olla tarpeen ennakonpidätyksen toimittamisesta annettujen määräysten valvontaa, muuta ennakkoperintää tai muutoksenhakua varten ja jotka selviävät hänen hallussaan olevista asiakirjoista tai muutoin ovat hänen tiedossaan, mikäli hänellä ei lain mukaan ole oikeutta kieltäytyä todistamastaasiassa. Ennakonpidätyksen toimittamisesta annettujen määräysten valvontaan tai muuhun ennakkoperintään vaikuttavia taloudellista asemaa koskevia tietoja ei kuitenkaan saa kieltäytyä antamasta.

29 d  §

Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun julkisyhteisön on verohallituksen tai lääninveroviraston pyynnöstä annettava tai esitettävä tarkastettavaksi sellaiset tiedot, jotka saattavat olla tarpeen ennakonpidätyksen toimittamisesta annettujen määräysten valvontaa, muuta ennakkoperintää tai muutoksenhakua varten ja jotka selviävät viranomaisen tai muun julkisyhteisön hallussa olevista asiakirjoista tai muutoin ovat tämän tiedossa, mikäli tiedot eivät koske sellaista asiaa, josta lain mukaan ei saa todistaa. Ennakonpidätyksen toimittamisesta annettujen määräysten valvontaan tai muuhun ennakkoperintään vaikuttavia taloudellista asemaa koskevia tietoja ei kuitenkaan saa kieltäytyä antamasta.

29 e  §

Edellä 29 §:ssä tarkoitettu tarkastus voidaan toimittaa myös yksinomaan siinä tarkoituksessa, että kerätään tietoja, joita voidaan käyttää ennakonpidätyksestä annettujen määräysten valvonnassa tai muun verovelvollisen ennakkoperinnässä (vertailutietotarkastus).

Vertailutietotarkastusta ei kuitenkaan voida suorittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/93) tarkoitetussa toimiluvan saaneessa luottolaitoksessa eikä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa (1608/93) tarkoitetussa toimiluvan saaneessa luottolaitoksen sivukonttorissa. Luottolaitokseen tai luottolaitoksen sivukonttoriin kohdistuvassa 29 §:ssä tarkoitetussa tarkastuksessa esiin tulleita tietoja voidaan kuitenkin käyttää ennakonpidätyksestä annettujen määräysten valvonnassa tai muun verovelvollisen ennakkoperinnässä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

HE 336/94
VaVM 98/94

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.