300/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 9 a ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867/80) 9 a §:n 3 momentti ja 12 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 9 a §:n 3 momentti 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1483/92) ja 12 §:n 2 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (62/85), seuraavasti:

9 a §

Valtiokonttori voi periä luottolaitokselle maksamansa hyvitykset takaisin lainansaajalta sekä periä maksamastansa hyvityksestä lainansaajalta vuotuista korkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Tästä on otettava merkintä velkakirjaan.

12 §

Takaisin maksettavaksi määrätylle korkohyvitykselle lainansaajan on suoritettava korkohyvityksen kulloisenkin erän maksupäivästä lukien vuotuista korkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Jos palautusta tai korkoa ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa edellä mainitun korkokannan mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Palautettavalle hyvitykselle tämän lain voimaantuloa edeltävältä ajalta maksettavaan korkoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa hyvityksen palauttamiseen velvollisen kannalta lievempään lopputulokseen kuin aiempi laki.

Maksuun, joka oli viivästyneenä tämän lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa lievempään viivästysseuraamukseen kuin aiempi laki.

HE 292/94
TaVM 58/94

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.