262/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 28 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (820/92) 3 a §:n 3 momentin 2, 5 ja 6 kohta, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa asetuksessa (812/93), sekä

muutetaan 3 a §:n 2 momentin 2―5 kohta, 3 a §:n 3 momentin 7 kohta, 6 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 10 b §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 2 momentin 2―5 kohta, 3 a §:n 3 momentin 7 kohta, 6 §:n 2 momentti ja 8 §:n 1 momentti mainitussa 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa asetuksessa sekä 10 b § 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1462/93), seuraavasti:

3 a §
Ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten erityisoppilaitosten yksikköhinnat

Ammatillisissa oppilaitoksissa 1 momentissa tarkoitetut markkamäärät ovat 50 prosenttia korkeammat kuin muussa kuin tässä momentissa sekä 3 ja 4 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa:


2) kuljetusalan ja lentokoneasentajan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa;

3) artenomin (konservointiala) koulutuksessa;

4) metsäkoneenkuljettajan suuntautumisopinnoissa; sekä

5) maatilatalouden perustutkintoon (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot) johtavassa koulutuksessa ja ratsastuksenopettajan koulutuksessa.

Ammatillisissa oppilaitoksissa 1 momentissa tarkoitetut markkamäärät ovat 20 prosenttia korkeammat kuin muussa kuin tässä momentissa sekä 2 ja 4 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa:


7) käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani (lasiala), johtavassa koulutuksessa.


6  §
Oppilasmäärien laskeminen

Lukiossa, iltalukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa erityisoppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa käyttökustannusten valtionosuus ja oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuus sekä musiikkioppilaitoksen ammatillisessa koulutuksessa oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuus määräytyvät syyskuun 20 päivän ja tammikuun 20 päivän oppilasmäärätietojen mukaan. Iltalukion ja lukion iltalinjan oppilasmääriin lasketaan peruskoulun tai lukion koko oppimäärää opiskelevat oppilaat. Ammatillisessa oppilaitoksessa, ammatillisessa erityisoppilaitoksessa ja musiikkioppilaitoksen ammatillisessa koulutuksessa oppilasmääriin lasketaan ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoa suorittavat sekä jatkolinjalla ja talouskoulussa opiskelevat oppilaat. Ammattikorkeakoulussa oppilasmääriin lasketaan ammattikorkeakoulututkintoa ja ammatillisia erikoistumisopintoja suorittavat opiskelijat. Yksityisoppilaita, vähintään lukukauden mittaisessa harjoittelussa olevia oppilaita ja maksullisena palvelutoimintana järjestettävään koulutukseen osallistuvia oppilaita ei oteta lukuun oppilasmääriä laskettaessa.


8  §
Oppilasmäärien ilmoittaminen

Peruskoulun, lukion, iltalukion, ammatillisen oppilaitoksen, ammatillisen erityisoppilaitoksen ja musiikin ammatillista koulutusta järjestävän musiikkioppilaitoksen ylläpitäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle oppilaitosmuodoittain laaditut ja henkilötunnuksin varustetut oppilasluettelot kymmenen päivän kuluessa oppilasmäärien laskentapäivästä. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän on toimitettava vastaavasti valtionapuviranomaiselle tutkinnoittain laaditut ja henkilötunnuksin varustetut opiskelijaluettelot. Peruskoulua ylläpitävien kunnan omien peruskouluoppilaiden osalta ilmoitetaan vain oppilasmäärät.


10 b  §
Valtion ammatillisten oppilaitosten,

Valtion ammatilliselle oppilaitokselle, ammatilliselle erityisoppilaitokselle ja ammattikorkeakoululle osoitetaan toimintamenoihin, jollei valtion talousarviosta muuta johdu, määrärahoja siten, että oppilaitoksen kokonaisrahoitus vastaa samanlaista koulutusta antavan kunnallisen ja yksityisen oppilaitoksen käyttökustannusten rahoituksen perusteena olevaa valtionosuuden laskennallista perustetta.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.