235/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1995

Nuorisotyölaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tavoite

Tämän lain tarkoituksena on parantaa nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle.

Lisäksi tarkoituksena on edistää sukupolvien, sukupuolten ja Suomen alueiden välistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta sekä luonnonkäytön kestävän kehityksen turvaamista.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) nuorisotyöllä sitä työtä, jolla parannetaan nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorisotoiminnalle; sekä

2) nuorisotoiminnalla nuorten kansalaistoimintaa, joka edistää nuoren kasvua ja kansalaisvalmiuksia.

3 §
Ohjaus ja kehittäminen

Nuorisotyön yleinen johto ja kehittäminen kuuluu opetusministeriölle. Läänien nuorisolautakunnat toimivat opetusministeriön ja lääninhallitusten asiantuntijaeliminä tämän lain mukaisissa asioissa.

4 §
Nuorisotyön ja nuorisotoiminnan toteuttaminen

Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat ensisijaisesti valtio, kunnat ja nuorisojärjestöt. Kunnan toimialaan kuuluu nuorisotyö.

Nuorisotoiminnan toteuttamisesta vastaavat pääasiassa nuoret ja heidän yhteisönsä sekä nuorisojärjestöt.

5 §
Velvollisuudet ja yhteistoiminta nuorisotyössä

Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden tulee sisällyttää nuorten elinolojen parantamiseksi tarpeellisia kehittämistoimenpiteitä toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/93) mukaisiin valtakunnallisiin tavoiteohjelmiin. Tavoiteohjelmien laadinnasta on voimassa, mitä alueiden kehittämisestä annetussa laissa ja sen nojalla on säädetty. Toimenpiteiden yhteensovittamisesta vastaa keskushallinnon osalta opetusministeriö, alueellisesti lääninhallitukset ja paikallisesti kunnat.

6 §
Nuorisoasiain neuvottelukunta

Opetusministeriön asiantuntijaelimenä on tässä laissa tarkoitetuissa asioissa nuorisoasiain neuvottelukunta, jonka asettaa valtioneuvosto. Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja. Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) käsitellä ja antaa lausuntoja nuorisotyön osuudesta ministeriöiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa; sekä

2) tehdä esityksiä ohjelmiksi ja toimenpiteiksi.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuna nuoren kasvun ja kansalaistoiminnan, nuorten elinolojen, kansainvälistymisen, syrjäytymisen ehkäisyn ja nuorisotutkimuksen asiantuntemus. Enemmistö neuvottelukunnan jäsenistä tulee olla nuorisojärjestöjen ehdottamia henkilöitä.

2 luku

Valtionrahoitus

7 §
Valtionosuuden myöntäminen

Kunnalle myönnetään valtionosuutta nuorisotyöhön siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetään.

8 §
Valtionavustusten myöntäminen

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi avustuksina valtakunnallisille nuorisojärjestöille tulosperusteisesti siten kuin asetuksella säädetään ja valtioneuvoston päätöksellä määrätään. Opetusministeriö päättää vuosiavustuksen myöntämisestä.

Vuosiavustuksen jakoa koskevan esityksen opetusministeriölle tekee erikseen nimettävä toimikunta. Toimikunnan toimikausi on neljä vuotta. Toimikunnan nimeää nuorisojärjestöiltä pyydettävien esitysten perusteella valtioneuvosto. Toimikunnasta määrätään tarkemmin valtioneuvoston päätöksellä.

Opetusministeriö hyväksyy tämän lain nojalla avustettavat järjestöt siten kuin asetuksella säädetään.

9 §
Valtakunnalliset nuorisokeskukset

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi valtakunnallisten nuorisokeskusten rakentamisen ja ylläpidon avustamiseen. Avustusperusteista säädetään tarkemmin asetuksella.

10 §
Muut valtionavustukset

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha nuorisotutkimukseen, kansainväliseen yhteistyöhön, tiedonvälitykseen, nuorison taidetapahtumaan ja muihin nuorten elinolojen parantamista koskeviin hankkeisiin.

3 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena tässä laissa tarkoitetuissa asioissa on opetusministeriö.

12 §
Valtionosuuksien ja -avustusten rahoitus

Tässä laissa tarkoitetut valtionosuudet ja -avustukset suoritetaan ensisijaisesti veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista.

13 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1985 annettu nuorisotyölaki (1068/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15 §
Siirtymäsäännös

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, kunnille suoritetaan kumotun lain 27 §:ssä tarkoitetut valtionosuudet vuokra-arvoihin vuosilta 1995 ja 1996.

Valtion nuorisoneuvosto jatkaa toimintaansa tämän lain tultua voimaan siihen saakka, kunnes nuorisoasiain neuvottelukunta on asetettu.

HE 298/94
SiVM 30/94

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.