223/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Asetus kansalaisuusasetuksen (699/85) muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 9 päivänä elokuuta 1985 annetun kansalaisuusasetuksen (699/85) 2 §:n 3 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §, 11 §:n 1 ja 2 momentti ja 12 § seuraavasti:

2 §
Lausunnot kansalaisuushakemuksesta

Hakemusta koskevat asiakirjat poliisi lähettää ulkomaalaisvirastolle, joka hankkii suojelupoliisin lausunnon. Suojelupoliisi voi kutsua hakijan antamaan kansalaisuushakemuksen johdosta tarvittavia tietoja.

3 §
Kansalaisuusilmoitus

Kansalaisuuslaissa tarkoitettu ilmoitus kansalaisuuden saamiseksi on laadittava sisäasiainministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Ilmoitus on annettava asuinpaikkakunnan poliisille, joka toimittaa sen lausuntoineen ulkomaalaisvirastolle. Ilmoitukseen on liitettävä virkatodistus sekä muut lomakkeella mainitut selvitykset.

4 §
Kansalaisuudesta vapauttaminen

Suomen kansalaisuudesta vapauttamista koskeva hakemus on osoitettava tasavallan presidentille ja annettava ulkomaalaisvirastolle.


5 §
Hakemus kansalaisuuden säilyttämisestä

Tasavallan presidentille osoitettu kansalaisuuslain 8 b §:ssä tarkoitettu hakemus kansalaisuuden säilyttämisestä on laadittava sisäasiainministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle ja annettava ulkomaalaisvirastolle.


6 §
Kansalaisuusselitys

Kansalaisuuslain 13 §:ssä tarkoitettu hakemus on osoitettava tasavallan presidentille ja annettava ulkomaalaisvirastolle. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan iästä, ammatista ja asuinpaikasta sekä siitä, minkä kunnan kotipaikkarekisteriin ja mihin väestörekisteriin hänet on merkitty, ja onko hänet näihin merkitty Suomen kansalaisena vai ulkomaalaisena.

9 §
Hakemusten ja ilmoitusten jättö ulkomailla

Jos hakija tai ilmoituksen tekijä asuu ulkomailla, voidaan kansalaisuuslain 8 b, 9 ja 13 §:ssä tarkoitettu hakemus sekä 3 a ja 3 b §:ssä tarkoitettu ilmoitus ulkomailla jättää asianomaiseen Suomen diplomaattiseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon. Tämän on toimitettava hakemus tai ilmoitus lausuntoineen ja tarvittavine selvityksineen ulkoasiainministeriön välityksellä ulkomaalaisvirastolle.


10 §
Todistus ehdon täyttymisestä

Ulkomaalaisviraston on annettava kansalaistamista tai kansalaisuudesta vapauttamista koskevalle päätökselle kirjoitettu todistus kansalaisuuslain 4 §:n 3 momentissa tai 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun ehdon täyttymisestä.

11 §
Viranomaisilmoitukset

Kun henkilö on tullut ilmoituksesta tai hakemuksesta Suomen kansalaiseksi tai menettänyt Suomen kansalaisuuden, ulkomaalaisviraston on viipymättä ilmoitettava siitä väestörekisterikeskukselle. Samoin on meneteltävä, kun henkilö on vapautettu Suomen kansalaisuudesta tai kun on annettu kansalaisuuslain 13 §:n mukainen selitys.

Jos ulkomaalaisvirasto muuten toteaa, että henkilön kansalaisuus on muu kuin kunnan kotipaikkarekisteriin tai väestörekisteriin on merkitty, on siitä ilmoitettava väestörekisterikeskukselle.


12 §
Ulkomaalaisvirastossa pidettävät luettelot

Ulkomaalaisviraston on pidettävä luetteloa päätöksistä, jotka on annettu kansalaisuuslain 3 a, 3 b, 4 ― 6, 8 a, 8 b, 9, 10, 13 ja 15 §:n sekä kansalaisuuslain muuttamisesta annetun lain (584/84) voimaantulosäännöksen nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.