169/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 31 §:n 2 momentti ja 42 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta ja 31 §:n 2 momentti 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa laissa (805/93), sekä

lisätään 29 §:ään, siitä mainitulla 10 päivänä syyskuuta 1993 annetulla lailla kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti, 31 §:ään uusi 3 momentti, joilloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 49 §:ään uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 51 a, 51 b, 51 c ja 59 d § seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


7) luottolaitoksella osuuspankkeja, säästöpankkeja ja liikepankkeja sekä niiden konserniin kuuluvia yhteisöjä ja Suomen Hypoteekkiyhdistystä sekä maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä tarkemmin määrättävää luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) mukaista luottolaitosta tai muuta osakeyhtiötä, jonka toiminta voidaan rinnastaa edellä mainittuihin luottolaitoksiin;

8) keskusrahalaitoksella maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä tarkemmin määrättävää luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaista talletuspankkia tai muuta luottolaitosta tai niiden osaa taikka niiden konserniin kuuluvaa yhtiötä; sekä


29 §
Lainoitusta koskevia yleisiä säännöksiä

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa lakia ja asetusta tarkempia määräyksiä lykkäyksen ja valtionlainan korkovapauden myöntämisestä. Lainan lykkäystä ja valtionlainan korkovapautta koskeva hakemus on maa- ja metsätalousministeriön määräämissä tapauksissa ennen sen ratkaisemista tarkastettava maa- ja metsätalousministeriön määräämällä tavalla.

31 §
Lainapäätös

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset siitä, miten laina hyväksytään myönnettäväksi maaseutuelinkeinopiirin tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunnon perusteella.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lausunto, joka sisältää lainan myöntämisen edellytyksiä koskevan ratkaisun, saadaan toimittaa lainanhakijalle tiedoksi postitse. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on lainanhakijan ilmoittamalla osoitteella varustettuna jätetty postin kuljetettavaksi.


42 §
Tiedoksianto ja muutoksenhaku käyttösuunnitelman vahvistamista koskevassa asiassa

Asianosainen saa hakea muutosta maaseutuelinkeinopiirin 41 §:n 3 momentin nojalla tekemään päätökseen valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan, jos käyttösuunnitelmaa vastaan on ennen sen vahvistamista tehty muistutus tai maaseutuelinkeinopiiri on käyttösuunnitelman vahvistaessaan muuttanut julkistettua tai muutoin tiedoksi annettua käyttösuunnitelmaehdotusta. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


49 §
Avustuksen takaisinperiminen

Takaisin perittävät 1 ja 2 momentissa tarkoitetut avustusmäärät saadaan lainvoimaisen päätöksen nojalla periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

51 a §
Muutoksenhaku

Maaseutuelinkeinopiirin tämän lain nojalla tekemään päätökseen muista kuin 31 §:ssä ja 42 §:n 2 momentissa tarkoitetuista ratkaisuista saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut tiedon päätöksestä.

Valituskirjelmä voidaan edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa sekä valitettaessa tämän lain 42 §:n 2 momentin nojalla maaseutuelinkeinopiirin päätöksestä toimittaa myös sille viranomaiselle, jonka päätökseen muutosta haetaan. Sanotun viranomaisen on lähetettävä valituskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle.

Edellä tarkoitetun valituslautakunnan antamaan päätökseen asiassa, joka koskee tuen takaisinperimistä tai lakkauttamista, lainan tai myyntihintasaamisen irtisanomista taikka vapaaehtoisen velkajärjestelyn raukeamista, saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Muutoin saa valituslautakunnan tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa antamaan päätökseen hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos kysymys on avustuksen tai vapaaehtoisen velkajärjestelyn hakua koskevasta asiasta ja jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa voidaan myöntää, jos:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhteneväisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Maa- ja metsätalousministeriön tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

51 b §
Muutoksenhaku lainaratkaisuissa

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausuntoon, joka sisältää lainan myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja koskevan ratkaisun, lainanhakija saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinopiiriin 30 päivän kuluessa siitä, kun lainanhakija on saanut tiedon lainalausunnosta. Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös lausunnon antaneelle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka on lähetettävä valituskirjelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa valituksesta maaseutuelinkeinopiirille.

Maaseutuelinkeinopiirin lausuntoon, joka sisältää lainan myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja koskevan ratkaisun, lainanhakija saa hakea muutosta kirjallisella muutosvaatimuksella, joka on toimitettava lausunnon antaneelle maaseutuelinkeinopiirille 30 päivän kuluessa siitä, kun lainanhakija on saanut tiedon lainalausunnosta. Lausuntoon, johon muutosta saa hakea, on liitettävä muutoksenhakuosoitus.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun muutosvaatimuksen johdosta maaseutuelinkeinopiirin on ratkaistava, voiko se alkuperäistä lausuntoaan oikaisemalla puoltaa lainaa tai puoltaa sitä ratkaisevilta osin hakijalle edullisemmin. Jos maaseutuelinkeinopiiri katsoo tämän perustelluksi, tulee sen antaa asiassa päätös. Muutoin maaseutuelinkeinopiirin tulee siirtää asia maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle valituksena käsiteltäväksi. Asiakirjojen oheen maaseutuelinkeinopiirin on liitettävä lausuntonsa valituksesta.

Maaseutuelinkeinopiirin edellä 1 momentin sekä 3 momentin nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan siten kuin edellä 51 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätökseen tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa ei saa hakea muutosta valittamalla.

51 c §
Käsittelymaksun periminen

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä peritään maksu siten, kuin maksujen perimisestä erikseen säädetään ja määrätään. Maaseutuelinkeinopiirin luottojen maksuhelpotuksia sekä avustuksen myöntämisiä koskevat päätökset ovat kuitenkin maksuttomia. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ja, sikäli kuin kysymys ei ole mainitun viranomaisen antamasta päätöksestä tehdystä valituksesta tai maaseutuelinkeinopiirin muutoksenhakuvaatimukseen antamasta päätöksestä, maaseutuelinkeinopiirin antama lainalausunto on maksuton. Mitä edellä on sanottu maksuhelpotuksista, koskee myös maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa.

59 d §
Muutoksenhaku aikaisemman lainsäädännön nojalla tehdyistä ratkaisuista

Tämän lain voimaan tultua maaseutuelinkeinopiirin, maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja maa- ja metsätalousministeriön antamiin päätöksiin maatilalain (188/77), maankäyttölain (353/58), maankäyttölainoista annetun lain (354/58) ja muun aikaisemman asutuslainsäädännön sekä eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain (273/55), kolttien maanjärjestelylain (593/69), porotilalain (590/69), eräiden maatalousluottojen vakauttamisesta annetun lain (79/79), eräiden maatilatalouden luottojen vakauttamisesta annettujen lakien (398/81 ja 511/85) ja maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain (1031/86) sekä maataloustuotevarastojen korkotukilainoista annetun lain (19/77) mukaisissa asioissa haetaan muutosta siten kuin 51 a §:ssä on säädetty sen estämättä, mitä muutoksenhausta on aikaisemmin säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1995.

HE 311/94
MmVM 39/94

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.