164/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Viihdelaitelaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Viihdelaite

Tässä laissa tarkoitetaan viihdelaitteella maksua vastaan yleisön käytettävänä pidettävää, huvitusta varten valmistettua automaattia ja laitetta, josta käyttäjä ei voi saada muuta voittoa kuin uusia pelejä tai uutta peliaikaa.

Tämän lain 2, 4, 5, 10 ja 12―16 §:ää sovelletaan myös sellaiseen 1 momentissa tarkoitettuun automaattiin ja laitteeseen, joka on maksutta yleisön käytettävänä.

2 §
Video- tai muuta ohjelmapeliä koskevat rajoitukset

Viihdelaitteen avulla käytettävä video- tai muu ohjelmapeli ei saa olla sisällöltään epäsiveellinen tai raaistava taikka huumausaineiden käyttöön altistava.

3 §
Viihdelaitetoiminnan harjoittaja

Viihdelaitteen saa asettaa yleisön käytettäväksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/19) nojalla elinkeinon harjoittamiseen oikeutettu.

4 §
Viihdelaitteen sijoittamista koskevat määräykset

Viihdelaitetta ei saa sijoittaa valvomattomiin tiloihin eikä tiloihin, joissa se voi olla vaaraksi turvallisuudelle tai joissa sen käyttäminen voi aiheuttaa järjestyshäiriöitä.

5 §
Viihdelaitteen tekniset ominaisuudet

Viihdelaitteen on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa mainituista seikoista.

6 §
Rahaliikenteen valvonta

Mikäli viihdelaitteen käyttämisestä suoritettava maksu peritään rahalukon avulla, viihdelaitteessa tai muussa maksun perimiseen käytettävässä laitteessa on oltava rahaliikenteen valvontalaite. Sen on luotettavasti tallennettava tiedot laitteen käyttämisestä perityistä maksuista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista on laadittava tositteet, jotka on säilytettävä kirjanpitoaineiston säilyttämisestä säädetyllä tavalla.

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rahaliikenteen valvontalaitteesta ja viihdelaitteen käytettävänä pitämisestä laadittavista tositteista ja selvityksistä.

7 §
Tarkastuslaitokseksi määrääminen

Sisäasiainministeriö määrää tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettuja tarkastuksia ja hyväksymisiä suorittavan tarkastuslaitoksen. Määräys on voimassa määräajan, mutta kuitenkin enintään viisi vuotta. Määräykseen voidaan liittää tarpeellisia ehtoja.

Sisäasiainministeriö voi peruuttaa antamansa määräyksen tarkastuslaitoksen pyynnöstä tai jos laitos laiminlyö tarkastusvelvollisuutensa, rikkoo 1 momentissa mainittuja ehtoja taikka sen toiminnassa ilmenee väärinkäytöksiä.

8 §
Rahaliikenteen valvontalaitteen tarkastus ja hyväksyminen

Sisäasiainministeriön määräämän tarkastuslaitoksen on tarkastettava ja hyväksyttävä rahaliikenteen valvontalaite ennen sen käyttöön ottamista, siten kuin asetuksella säädetään.

9 §
Viihdelaitelautakunta

Sisäasiainministeriön yhteydessä toimii viihdelaitelautakunta, jonka tehtävänä on seurata viihdelaitealan kehitystä ja antaa lausuntoja:

1) viihdelaitteen avulla käytettävistä video- ja ohjelmapeleistä;

2) viihdelaitteen sijoittamisesta;

3) viihdelaitteen käyttöturvallisuudesta ja teknisistä ominaisuuksista; sekä

4) muista viihdelaitetoimintaan liittyvistä seikoista.

Lautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä ja muista sen toimintaan liittyvistä seikoista säädetään tarkemmin asetuksella.

10 §
Valvonta

Poliisilla on oikeus tarkastaa, ettei

1) viihdelaitteen avulla käytettävä video- tai muu ohjelmapeli ole 2 §:n vastainen; ja ettei

2) viihdelaitetta ole sijoitettu säännösten vastaisesti.

Paloviranomaisella on oikeus 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen toimittamiseen.

Sisäasiainministeriön määräämällä tarkastuslaitoksella on oikeus tarkastaa, että viihdelaitteessa käytetään hyväksyttyä rahaliikenteen valvontalaitetta.

Veroviranomaisilla on oikeus tarkastaa rahaliikenteen valvontalaitteen tallentamat tiedot.

Tarkastusta toimittaessaan viranomaisilla ja tarkastuslaitoksella on oikeus esteettömään pääsyyn siihen tilaan, jossa viihdelaitetta pidetään yleisön käytettävänä.

11 §
Liike- ja ammattisalaisuuden säilyttäminen

Joka tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan on saanut tietoonsa liike- tai ammattisalaisuuden, ei saa ilmaista sitä sivulliselle eikä käyttää sitä hyväkseen.

12 §
Viihdelaiterikkomus

Joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, viihdelaiterikkomuksesta sakkoon.

13 §
Menettämisseuraamukset

Viihdelaiterikkomuksessa rikoksen tekovälineenä ollut viihdelaite sekä siinä käytetty video- tai muu ohjelmapeli voidaan tuomita valtiolle menetetyksi.

Sen lisäksi mitä edellä säädetään, on noudatettava, mitä rikoslaissa säädetään rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn menetetyksi tuomitsemisesta.

14 §
Viihdelaitteen käytettävänä pitämistä koskeva kielto

Poliisilla on oikeus kieltää viihdelaitteen käytettävänä pitäminen, jos:

1) viihdelaitteen avulla käytettävä video- tai muu ohjelmapeli on 2 §:n vastainen;

2) viihdelaitteessa ei ole hyväksyttyä rahaliikenteen valvontalaitetta;

3) viihdelaite ei ole käyttökunnoltaan tai ominaisuuksiltaan turvallinen; tai jos

4) viihdelaite on sijoitettu säännösten vastaisesti.

Jos havaittu puute tai vika on vähäinen, poliisi voi kiellon sijasta määrätä sen korjattavaksi.

15 §
Uhkasakko

Poliisi voi 14 §:ssä tarkoitetun kiellon tehosteeksi asettaa viihdelaitetoiminnan harjoittajalle uhkasakon.

Uhkasakon asettaa viihdelaitteen sijoituspaikan poliisi. Jos viihdelaitetoiminnan harjoittaminen tapahtuu paikkakunnalta toiselle siirtyvässä kulkuneuvossa tai osana kiertävää huvipuistoa, sirkusta tai tivolia, uhkasakon asettaa sen paikkakunnan poliisi, jonka toimialueella uhkasakon asettamiseen johtaneet seikat ovat tapahtuneet.

Uhkasakon asettanut poliisi voi tuomita sen maksettavaksi, mikäli velvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä.

16 §
Muutoksenhaku

Poliisin 14 §:ssä tarkoitettua kieltoa ja uhkasakkoa koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen.

Tämän lain nojalla tehtyä kieltopäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

17 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

18 §
Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan ajanvieteautomaateista 27 päivänä toukokuuta 1976 annettu laki (426/76).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

19 §
Siirtymäsäännös

Viihdelaitteet on varustettava edellä tässä laissa säädetyllä tavalla rahaliikenteen valvontalaitteella 30 päivään syyskuuta 1995 mennessä.

HE 275/94
HaVM 17/94
SuVM 9/94

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.