1523/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan julkisista hankinnoista 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1505/92) 16 § sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentin 3 kohta, 3 §, 5 §:n 4 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 13 § seuraavasti:

2  §
Hankintayksiköt

Tässä laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat:


3) yksiköt, joiden toimialaan kuuluu vesihuolto, energiahuolto, liikenteen harjoittaminen tai teletoiminta, siinä laajuudessa kuin asetuksella säädetään;


3  §
Hankintojen määrittely

Asetuksella säädetään siitä, missä hankinnoissa hankintayksiköiden on noudatettava Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisia hankintoja koskevia määräyksiä.

5  §
Hankintamenettelyt

Asetuksella säädetään tarkemmin siitä, minkälaisia hankintamenettelyjä on noudatettava.

7  §
Hankinnasta päättäminen

Asetuksella voidaan säätää sellaisia poikkeuksia 1 momentista, jotka ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisia.

8  §
Vahingonkorvaus

Kun vahingonkorvausvaatimus koskee tarjousmenettelystä aiheutuneita kuluja, korvauksen tuomitsemiseksi riittää, että ehdokas tai tarjoaja näyttää toteen 1 momentissa tarkoitetun virheellisen menettelyn ja sen, että virheettömässä menettelyssä hänellä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Tätä momenttia sovelletaan niissä hankinnoissa, joista säädetään asetuksella.

9  §
Asian saattaminen kilpailuneuvostoon

Jos asetuksella tarkemmin säädettävässä hankinnassa on menetelty tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten taikka määräysten tai Euroopan yhteisön perustamissopimuksen vastaisesti, kilpailuneuvosto voi sen hakemuksesta, jota asia koskee:


13  §
Tietojenanto

Hankintojen valvontaa ja tietojenvaihtoa varten hankintayksiköiden on annettava Suomen ja Euroopan yhteisön viranomaisille kauppa- ja teollisuusministeriön määräämässä laajuudessa tilastotietoja ja muita tietoja hankinnan eri vaiheista ja tekemistään hankinnoista.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 302/94
TaVM 44/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.