1052/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 38, 39 ja 41 §, 42 §:n edellä oleva väliotsikko, 57 §:n 2 momentti sekä 74―76 §,

sellaisina kuin niistä ovat 38 § 23 päivänä helmikuuta 1990 annetussa asetuksessa (197/90), 39 § muutettuna edellä mainitulla 23 päivänä helmikuuta 1990 annetulla asetuksella ja 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella (1529/91), 41 § muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella (1230/87) ja mainitulla 23 päivänä helmikuuta 1990 annetulla asetuksella ja 75 § osittain muutettuna mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella,

muutetaan 3 a §:n 1 momentin 3 kohta, 3 b §, 23 §:n 3 kohta, 25 §:n 1 momentti, 35 §, 37 §:n 1 momentti, 41 ja 42 §, 43 §:n edellä oleva väliotsikko, 43 ja 43 a §, 44 §:n 3 momentti, 45 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohta, 45 a §:n 4 momentti ja 52 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 1 momentin 3 kohta, 23 §:n 3 kohta, 43 §:n edellä oleva väliotsikko ja 52 §:n 1 momentti mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa, 3 b ja 43 § 13 päivänä lokakuuta 1989 annetussa asetuksessa (905/89), 25 §:n 1 momentti 25 päivänä helmikuuta 1994 annetussa asetuksessa (154/94), 35 § muutettuna mainituilla 23 päivänä helmikuuta 1990 ja 25 päivänä helmikuuta 1994 annetuilla asetuksilla sekä 28 päivänä elokuuta 1992 sekä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla asetuksilla (819/92 ja 1240/92), 37 §:n 1 momentti ja 45 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohta mainitussa 28 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa, 42 § muutettuna 17 päivänä helmikuuta 1989 annetulla asetuksella (173/89) ja mainituilla 23 päivänä helmikuuta 1990 ja 28 päivänä elokuuta 1992 annetuilla asetuksilla, 43 a § muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1987 ja 23 päivänä helmikuuta 1990 annetuilla asetuksilla, 44 §:n 3 momentti 12 päivänä helmikuuta 1993 annetussa asetuksessa (186/93) ja 45 a §:n 4 momentti 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (492/93) sekä

lisätään 41 §:n edelle uusi väliotsikko sekä asetukseen siitä 27 päivänä toukokuuta 1992 annetulla asetuksella (460/92) kumotun 70 §:n tilalle uusi 70 § ja siitä 28 päivänä elokuuta 1992 annetulla asetuksella (819/92) kumotun 71 §:n tilalle uusi 71 § seuraavasti:

3 a §

Ylijohtaja ratkaisee:


3) oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle kuuluvaa nimitystä, virkasuhteen päättämistä ja varoituksen antamista koskevat asiat;


3 b §

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee vankeinhoitolaitoksen osalta oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) henkilökunnan virkavapautta sekä nimittämistä määräajaksi virkaan tai virkasuhteeseen;

2) viran hoidosta maksettavaa palkkausta;

3) virkaehtosopimusten soveltamista; ja

4) vankeinhoito-osaston alaisen laitoksen johtajan vuosilomaa sekä virkamatkoja ja niistä aiheutuvien matkalaskujen hyväksymistä.

23 §

Johtokunnan tehtävänä on:


3) päättää toimivaltaansa kuuluvista nimitystä ja virkasuhteen päättämistä koskevista asioista sekä virkasuhteen päättymisestä annettavasta todistuksesta;


25 §

Vankeinhoito-osasto vahvistaa johtajan työjärjestyksen. Se voi myös tarvittaessa vankilan johtokuntaa sitovasti määrätä, että virkamiesten työjärjestykseen on otettava tietyt määräykset. Niin ikään se voi antaa määräykset siitä, mitä tehtäviä apulaisjohtaja, osastonjohtaja, hallintopäällikkö, talousjohtaja, talouspäällikkö, kamreeri, apulaiskamreeri, notaari ja virastosihteeri voidaan työjärjestyksessä määrätä hoitamaan omalla vastuullaan. Muutoin vankilan virkamiesten tehtävistä ja virkaan kuuluvasta ratkaisuvallasta määrätään vankilan johtokunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.


35 §

Vankeinhoitolaitoksessa voi olla seuraavia virkoja:

1) johtaja, koulutuskeskuksen johtaja ja ylilääkäri;

2) apulaisylilääkäri, osastonlääkäri, vankilapsykiatri, ylihammaslääkäri, hammaslääkäri, apulaisjohtaja, osastonjohtaja, hallintopäällikkö, talousjohtaja ja yliopettaja;

3) pastori;

4) suunnittelija, koulutussuunnittelija, psykologi, talouspäällikkö, sosiaalipäällikkö, käyttöpäällikkö, ylihoitaja, kirjastonhoitaja, vartiopäällikkö, tutkija, koulutussihteeri, opinto-ohjaaja, erityisohjaaja, apulaisvartiopäällikkö, opettaja, kamreeri, apulaiskamreeri, notaari, sosiaalityöntekijä, sähköteknikko ja mikrotukihenkilö;

5) työliikkeenjohtaja, ylityönjohtaja, ylifaktori, konepäällikkö, työnjohtaja, osastonhoitaja, tilanhoitaja ja työsiirtolan päällikkö;

6) talousmestari, talousopettaja, konemestari, ylivartija ja ohjaaja;

7) työsiirtolan apulaispäällikkö;

8) vanhempi vartija;

9) hoitaja ja nuorempi vartija;

10) liikunnanohjaaja, koneenhoitaja ja varastonhoitaja;

11) kurssisihteeri, kirjastosihteeri, virastosihteeri, toimistosihteeri ja toimistovirkailija;

12) erikoishammashoitaja ja hammashoitaja;

13) faktori, erikoissairaanhoitaja, sairaanhoitaja, työmestari, keittiömestari ja keittäjä;

14) laboratoriohoitaja, lääkintävoimistelija, toimintaterapeutti, röntgenhoitaja, apuhoitaja ja lastenhoitaja;

15) virastomestari;

16) rehtori ja lehtori (ammatilliset aineet).

Vankeinhoitolaitoksessa voi lisäksi olla muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Vankeinhoitolaitoksen yhteisen pastorin viran täyttämisestä ortodoksisen kirkkokunnan pappisvirkana päättää oikeusministeriö.

37 §

Oikeusministeriö nimittää johtajan, vankimielisairaalan ylilääkärin, ylilääkärin, apulaisylilääkärin, osastonlääkärin, vankilapsykiatrin, ylihammaslääkärin, hammaslääkärin, apulaisjohtajan, osastonjohtajan, hallintopäällikön ja talousjohtajan.


Virkavapaus ja nimittäminen määräajaksi virkaan tai virkasuhteeseen
41  §

Virkavapauden laitoksen johtajalle ja vankimielisairaalan ylilääkärille myöntää oikeusministeriön vankeinhoito-osasto.

Vankilan johtaja myöntää alaiselleen virkamiehelle virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus.

Muun kuin 2 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) enintään vuodeksi johtaja; ja

2) yli vuodeksi oikeusministeriön nimittämille virkamiehille vankeinhoito-osasto ja muille virkamiehille johtokunta.

Vankimielisairaalan ylilääkäri päättää virkapaudesta, jonka ratkaiseminen vankilassa kuuluu johtajalle tai johtokunnalle.

Virkavapauden pastorille myöntää vankeinhoito-osasto. Virkavapauden myöntämisestä vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkamiehelle säädetään erikseen.

42 §

Nimittämisestä määräajaksi virkaan tai virkasuhteeseen päättää se viranomainen, jonka toimivaltaan 41 §:n 1 ja 3 momentin mukaan kuuluu virkavapauden myöntäminen.

Määräajaksi nimittämisestä evankelisluterilaisen pastorin ja vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkaan säädetään erikseen. Edellä 35 §:n 3 momentissa tarkoitetun pastorin nimittää määräajaksi asianomaisen hiippakunnan piispa.

Vankimielisairaalassa ylilääkäri nimittää virkamiehen määräajaksi virkaan tai virkasuhteeseen niissä tapauksissa, joissa asia vankilassa kuuluu johtajan tai johtokunnan toimivaltaan.

Jollei kelpoisuusvaatimuksista muualla erikseen toisin säädetä nimitettäessä virkamies määräajaksi virkasuhteeseen voidaan perustellusta syystä poiketa siitä, mitä 45 §:ssä vankien vartiointi- ja ohjaustehtäviin perustettujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään. Edellytyksenä kelpoisuusvaatimuksesta poikkeamiselle on, että henkilöllä on sellainen koulutus, taito ja kyky, joita viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Virkamiehen eroamisikä, virantoimituksesta pidättäminen ja virkasuhteen päättäminen
43 §

Vankilan johtajan ja vankimielisairaalan ylilääkärin sekä näiden ensimmäisiksi sijaisiksi määrättyjen virkamiesten eroamisikä on 65 vuotta.

Edellä 35 §:n 1 momentin 5―10 ja 12―14 kohdassa mainitun laitoshallinnon virkamiehen eroamisikä on 63 vuotta. Yksinomaan toimistotyötä tekevän virkamiehen eroamisikä on kuitenkin 65 vuotta.

43 a §

Virkamiehen virantoimituksesta pidättämisestä, irtisanomisesta ja virkasuhteen purkamisesta päättää nimittävä viranomainen. Jos nimittävänä viranomaisena toimii vankilan johtokunta, asiasta päättää kuitenkin vankeinhoito-osasto.

44 §

Terveydenhuollon ammattihenkilöihin kuuluvista viran hakijoista voidaan hankkia terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunto.


45 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vankilan johtajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän tuntemus taikka vankilan johtajan kelpoisuuden tuottava vankeinhoitotutkinto;

2) apulaisjohtajalla, osastonjohtajalla ja hallintopäälliköllä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka vankeinhoidon jatkotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto;


5) sosiaalipäälliköllä, opinto-ohjaajalla ja erityisohjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva koulutus;


45 a §

Kelpoisuusvaatimuksista rehtorin ja lehtorin (ammatilliset aineet) virkaan noudatetaan, mitä ammattioppilaitoksen vastaavien virkojen kelpoisuudesta säädetään.

52 §

Vankimielisairaalassa käsiteltävät nimitystä ja virkasuhteen päättämistä koskevat asiat sekä asiat, jotka vankilassa kuuluvat johtokunnan toimivaltaan, on ennen niiden ratkaisemista käsiteltävä valmistavasti kokouksessa, johon osallistuvat vankimielisairaalan ylilääkäri, apulaisylilääkäri ja ylihoitaja sekä kaksi henkilökunnan edustajaa. Henkilökunnan edustajat valitaan noudattaen soveltuvin osin, mitä henkilökunnan edustajista johtokunnassa säädetään.


70 §

Jos vankeinhoito-osasto määrää virkamiehen hoitamaan useamman laitosyksikön tehtäviä, se voi samalla pidättää itselleen johtokunnalle tai johtajalle kuuluvan toimivallan päättää viran täyttämisestä, virkamiehen tehtävistä, virkavapauden myöntämisestä ja virkasuhteen päättämisestä.

71 §

Virkamiehelle annettavasta varoituksesta päättää nimittävä viranomainen. Jos nimittävänä viranomaisena toimii oikeusministeriö, asiasta päättää kuitenkin vankeinhoito-osasto ja jos nimittävänä viranomaisena toimii vankilan johtokunta, asiasta päättää vankilan johtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994. Asetuksen 43 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.