1570/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/92) 7 § seuraavasti:

7 §
Ajopiirturin levyt

1. Kuljettajan on käytettävä ajopiirturia siten kuin tieliikenteen valvontalaitteista annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 15 artiklan 1-3 ja 5 kohdassa sekä 16 artiklan 2 kohdassa säädetään. Sanotun asetuksen 15 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut työskentelyajat voidaan merkitä 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

2. Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettua Euroopan yhteisöjen neuvoston asetusta (ETY) N:o 3820/85 ei tarvitse noudattaa eikä ajopiirturia käyttää:

a) ajoneuvoissa, joita käytetään eläinjätteiden tai muina kuin elintarvikkeina käytettävien ruhojen kuljetukseen;

b) ajoneuvoissa, joita käytetään elävien eläinten kuljetukseen maatiloilta paikallisille markkinoille tai teurastamoihin ja päinvastoin;

c) ajoneuvoissa, joita käytetään paikallisilla markkinoilla myyntipisteinä tai ovelta ovelle myyntiin taikka liikkuvaan pankki-, rahanvaihto- tai talletustoimintaan, uskonnollisiin menoihin, kirjojen, levyjen tai kasettien lainaustoimintaan, kulttuuritapahtumiin tai näyttelyihin ja jotka on erityisesti varustettu tällaista toimintaa varten;

d) ajoneuvoissa, joita käytetään sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä enintään 50 kilometrin etäisyydellä ajoneuvon tavanomaiselta sijaintipaikkakunnalta, jos tällaisen ajoneuvon kuljettaminen ei ole sen kuljettajan päätyö;

e) ajoneuvoissa, joita käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisilla saarilla, joita moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä mantereeseen;

f) ajokortin saamiseksi annettavaan ajo-opetukseen käytettävissä ajoneuvoissa; eikä

g) yksinomaan maataloudessa ja metsänhoidossa käytettävissä traktoreissa.

3. Ajoneuvohallinto voi myöntää enintään 30 päivän pituisen vapautuksen ajopiirturin käytöstä.

4. Ajopiirturin toimintahäiriön tai virheellisen toiminnan sattuessa ajoneuvon omistajan tai haltijan on annettava liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen 4 §:ssä tarkoitetun ajopiirturin korjaamiseen ja asentamiseen oikeuttavan luvan saaneen korjaamon tehdä korjaus niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

5. Jos paluu ajoneuvon tavanomaiselle sijaintipaikalle voi tapahtua vasta yli yhden viikon kuluttua häiriön tai virheellisen toiminnan havaitsemisesta, korjaus on suoritettava matkalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston asetukset (85/3820/ETY) ja (85/3821/ETY)

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.