1093/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 19 §:n 1 momentti ja 21 § 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa laissa (660/92), sekä

lisätään 52 §:n 1 momenttiin, siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 4 kohdan tilalle uusi 4 kohta, seuraavasti:

14 §
Aloittamisavustus

Aloittamisavustuksen myöntämisen muista edellytyksistä säädetään tarkemmin asetuksella.

15 §
Maatilojen investointiavustus

Investointiavustusta voidaan myöntää asetuksella tarkemmin säädettävin perustein maatilatalouden tuotannollisiin investointeihin sekä tuotantotoiminnan edellyttämiin ympäristön- ja työsuojelullisiin investointeihin enintään 60 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää myös suunnittelukustannuksiin.


19 §
Pienyritystoiminnan investointiavustus

Maaseudun pienyritystoiminnassa tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan ja sen muutos- ja parannustöihin, ympäristönsuojelun tehostamiseen sekä eläinkannan monipuolistamiseen voidaan myöntää investointiavustusta enintään 55 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.


20 §
Käynnistysavustus

Avustusta maaseudun pienyritystoiminnan käynnistämiseen voidaan, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, myöntää enintään 55 prosenttia yrityksen aloittamisen tai laajentamisen aiheuttamien ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja välillisten työvoimakustannusten hyväksyttävästä yhteismäärästä. Välillisten työvoimakustannusten määräksi katsotaan 25 prosenttia mainituista palkoista. Yrittäjän itsensä osalta käynnistysavustusta myönnetään kuitenkin asetuksella tarkemmin säädettävin tavoin palkkakustannuksista riippumaton määrä.


21 §
Pienyritystoiminnan kehittämisavustus

Avustusta maaseudun pienyritystoiminnan kehittämiseen voidaan, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, myöntää enintään 75 prosenttia niistä hyväksyttävistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteiden, tuotantomenetelmien, markkinoinnin ja yrityksen johtamisen kehittämishankkeista, yrityksen tarvitsemasta koulutuksesta, ympäristönsuojelun rahoituksesta tai aloittavan pienyrityksen toimintaedellytysten selvittämisestä.

52 §
Kehittämisrahaston varojen käyttökohteet

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja voidaan, sen lisäksi mitä niiden käyttämisestä on edellä säädetty, käyttää:


4) tämän lain 14, 15 sekä 19-21 §:n mukaisiin avustuksiin;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista saadaan maksaa ne 14, 15 sekä 19-21 §:n nojalla sekä maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain (1031/86) sekä käynnistystuen maksamisesta nuorille viljelijöille annetun valtioneuvoston päätöksen (323/90) nojalla jo myönnetyt avustukset, joiden maksamiseen ei enää ole valtion talousarviossa osoitettu määrärahaa.

HE 205/93
MmVM 21/93

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.