1092/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Laki maaseutuelinkeinolain 59 a ja 59 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 59 a § ja 59 b §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 59 a § muutettuna 28 päivänä kesäkuuta 1991 ja 8 päivänä toukokuuta 1992 annetuilla laeilla (979/91 ja 407/92) sekä 59 b §:n 4 momentti 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa laissa (805/93), seuraavasti:

59 a §
Eräiden aikaisemman lainsäädännön mukaisten saamisten korot

Sen estämättä, mitä muualla lainsäädännössä tai edellä tässä luvussa säädetään, peritään maatilalain 69 §:ssä tarkoitetuista myyntihinnoista ja maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnetyistä lainoista sekä korkotukilainoista samoin kuin vuoden 1962 jälkeen syntyneistä maankäyttölainsäädännön ja porotilalain mukaisista valtion ja luottolaitoksen saamisista aikaisempaa korkeampaa korkoa seuraavasti:

1) vuosina 1963-1983 syntyneistä saamisista ja myönnetyistä valtionlainoista peritään 2,5 prosenttiyksikköä, vuosina 1984-1986 syntyneistä saamisista ja myönnetyistä valtionlainoista 1,5 prosenttiyksikköä ja 1987-1988 syntyneistä saamisista ja myönnetyistä valtionlainoista yhtä prosenttiyksikköä aikaisempaa korkeampaa vuotuista korkoa 1 päivän heinäkuuta 1991 ja 31 päivän lokakuuta 1993 väliseltä ajalta; aikaisemmalla korolla tarkoitetaan korkoa, jota lainoista on peritty 30 päivänä kesäkuuta 1991; korko korotetaan mainitulta ajanjaksolta kuitenkin vähintään 4,0 prosenttiin.

2) maatilalain mukaisten korkotukilainojen korko 1 kohdassa tarkoitettuina ajankohtina myönnettyjen lainojen osalta on 1 päivän heinäkuuta 1991 ja 10 päivän toukokuuta 1992 väliseltä ajalta siten korotettu kuin sanotussa kohdassa valtionlainoista säädetään; kysymyksessä olevista korkotukilainoista peritään kuitenkin korotettua korkoa 0,5 prosenttiyksikköä korkeampaa korkoa sekä vuosina 1989-1991 myönnetyistä korkotukilainoista 10 päivänä toukokuuta 1992 perittyä korkoa 0,5 prosenttiyksikköä korkeampaa korkoa 11 päivän toukokuuta 1992 ja 31 päivän lokakuuta 1993 väliseltä ajalta.

Sitä korkoa, jota vuoden 1982 jälkeen myönnetyistä maatila- ja porotilalain, kolttien maanjärjestelylain ja eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain mukaisista valtionlainoista ja myyntihintasaamisista samoin kuin niistä luontaiselinkeino- ja kolttalain mukaisista valtionlainoista ja myyntihintasaamisista, joihin luontaiselinkeinolain 30 §:n nojalla on sovellettu maatilalakia, sekä maatilalain mukaisista korkotukilainoista peritään, tai ilman myönnettyjä lykkäyksiä perittäisiin, 31 päivänä lokakuuta 1993, alennetaan 1,0 prosenttiyksiköllä 1 päivästä marraskuuta 1993 alkaen. Korkoa ei kuitenkaan alenneta alle 3,5 prosentin.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske asunto- ja lisälainoja eikä maatilalain nojalla myönnettyjä irtaimistolainoja.

59 b §
Aikaisemman lainsäädännön nojalla myönnettyjen lainojen ottaminen valtion vastuulle

Lukuun ottamatta 29 a §:ssä sovittuja koronalennuksia ja lyhennysten maksuvapautuksia, jotka jäävät kokonaisuudessaan valtion vahingoksi, hyvitystä menetyksistä ei suoriteta sellaisen lainan osalta, joka olisi ennen vuotta 1993 voitu irtisanoa asianomaista lainaa koskevassa laissa taikka sen nojalla annetuissa säännöksissä tai muissa määräyksissä taikka sopimusehdoissa mainitun irtisanomisperusteen nojalla. Mikäli laina olisi voitu irtisanoa vakuuden arvon alenemisen johdosta eivätkä luottolaitos ja valtio ole yksimielisiä vakuuden arvon alenemisen ajankohdasta, hyvitystä menetyksestä ei suoriteta, ellei luottolaitos ole ryhtynyt asianomaisiin toimiin lainasta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden ehkäisemiseksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 204/93
MmVM 15/93

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.