1080/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §, 5 §:n 3 momentti, 6, 8, 9, 11 ja 12 §, 14 §:n Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike, 50 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti ja 96 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4, 6, 8 ja 9 § 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa (730/93), 11 § muutettuna 6 päivänä toukokuuta 1955, 24 päivänä marraskuuta 1961, 30 päivänä maaliskuuta 1973 ja 19 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla laeilla (218/55, 511/61, 273/73 ja 851/80), 12 § muutettuna 15 päivänä joulukuuta 1950, 27 päivänä huhtikuuta 1951, 26 päivänä kesäkuuta 1959, 21 päivänä joulukuuta 1962, 30 päivänä joulukuuta 1965, 26 päivänä maaliskuuta 1971, 19 päivänä marraskuuta 1971, 10 päivänä marraskuuta 1972, 21 päivänä joulukuuta 1972, 29 päivänä maaliskuuta 1974, 31 päivänä toukokuuta 1974, 24 päivänä kesäkuuta 1976, 23 päivänä kesäkuuta 1977, 2 päivänä joulukuuta 1977, 23 päivänä joulukuuta 1981, 26 päivänä maaliskuuta 1982, 21 päivänä joulukuuta 1984, 13 päivänä maaliskuuta 1987, 28 päivänä huhtikuuta 1989, 16 päivänä heinäkuuta 1990, 24 päivänä elokuuta 1990, 26 päivänä kesäkuuta 1992, 13 päivänä marraskuuta 1992 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (597/50, 264/51, 271/59, 606/62, 736/65, 235/71, 776/71, 734/72, 832/72, 270/74, 425/74, 547/76, 512/77, 862/77, 1007/81, 221/82, 885/84, 286/87, 356/89, 657/90, 721/90, 555/92, 1033/92 ja 1630/92) ja mainituilla 30 päivänä maaliskuuta 1973 ja 9 päivänä elokuuta 1993 annetuilla laeilla, 14 §:n Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (553/92), 50 §:n 1 momentin 2 kohta 31 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (747/68) ja 96 § 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (620/78),

muutetaan 10 §, 16 §:n 1 momentti, 26 §, 69 §:n 1 momentti, 70 §:n 1 momentti, 74 §:n 1 momentti, 75, 76, 78, 85, 92, 93, 94, 98 a ja 100 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 10 § muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla (1555/91) ja mainituilla 26 päivänä kesäkuuta 1992, 13 päivänä marraskuuta 1992, 30 päivänä joulukuuta 1992 ja 9 päivänä elokuuta 1993 annetuilla laeilla, 16 §:n 1 momentti 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (963/86), 26 § 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1167/90), 69 §:n 1 momentti 15 päivänä elokuuta 1980 annetussa laissa (608/80), 70 §:n 1 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (591/87), 76 § osittain muutettuna mainitulla 9 päivänä elokuuta 1993 annetulla lailla, 85 § osittain muutettuna 16 päivänä lokakuuta 1992 annetulla lailla (922/92), 92 § muutettuna mainitulla 9 päivänä elokuuta 1993 annetulla lailla ja 23 päivänä joulukuuta 1959, 31 päivänä joulukuuta 1974 ja 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetuilla laeilla (479/59, 1029/74 ja 375/92), 93 § mainitussa 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa, 94 § osittain muutettuna mainitulla 11 päivänä elokuuta 1978 annetulla lailla, 98 a § mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa ja 100 a § mainitussa 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa, ja

lisätään 69 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 15 päivänä elokuuta 1980 annetulla lailla ja 23 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1196/88), uusi 3 momentti ja lakiin siitä mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla kumotun 82 §:n tilalle uusi 82 § sekä uusi 92 a ja 98 b § seuraavasti:

10 §

Seuraavista toimituskirjoista on suoritettava leimaveroa seuraavin määrin:

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 4 200 ja enintään 70 000 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta annetaan:

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 120 ja enintään 115 000 markkaa;

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 175 ja enintään 460 000 markkaa.

Leimaveroa ei ole kuitenkaan suoritettava avoimesta kirjeestä, jolla Suomen kunniakonsuliedustajalle annetaan pääkonsulin tai konsulin arvonimi.

Kaivoskirja harkinnan mukaan vähintään 580 ja enintään 5 800 markkaa.

Kaivoslaissa tarkoitetun varausilmoituksen hyväksyminen 400 markkaa kultakin varausalueelta.

Päätös, jolla myönnetään:

1) erivapaus asetuksella säädetyistä kelpoisuusehdoista valtion virkaan tai toimeen, 1 000 markkaa;

2) lupa sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 4 700 markkaa.

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 600 markkaa ja enintään 2 500 markkaa.

16 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirjasta on lainhuutoa haettaessa suoritettava leimaveroa.


26 §

Kun kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeva siirto on ilmoitettava kunnalliselle viranomaiselle, luovutuskirja on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä varustettuna merkinnällä leimaveron suorittamisesta kiinteistöä koskevan kauppakirjan leimaamisesta säädettyyn määrään. Silloin on myös soveltuvin osin noudatettava, mitä 17, 20-25 §:ssä ja 30 §:n 1 momentin 1, 5 ja 8 kohdassa sekä 5 momentissa säädetään.

69 §

Leimaveron alaiseen asiakirjaan on:

1) kiinnitettävä veron maksamisen todentava maksukuitti; taikka

2) leimattava veron määrän mukainen leimapainanne.


Jos suoritettavan leimaveron määrä on vähemmän kuin 30 markkaa, sitä ei ole suoritettava.

70 §

Leimavero maksetaan rahana valtiovarainministeriön määräämään maksupaikkaan, jollei tässä laissa toisin säädetä.


74 §

Vekselistä ja leimaveron alaisesta velkakirjasta tai muusta asiakirjasta suoritettavasta leimaverosta on vastuussa vekselin, velkakirjan tai muun asiakirjan antaja. Jokainen, joka hankkimansa oikeuden todisteeksi vastaanottaa vekselin tai asiakirjan tai joka sellaisen siirtää taikka esittää vekselin hyväksyttäväksi tai maksettavaksi, vastaa kuitenkin myös siitä, että leimaverovelvollisuus täytetään asianmukaisesti.


75 §

Kiinteistöä koskevaan kauppakirjaan tai muuhun sellaiseen asiakirjaan, josta viranomaiselle annettaessa tai näytettäessä on suoritettava leimaveroa, on asiakirjan antaja tai esittäjä velvollinen kiinnittämään veron maksamisen todentavan maksukuitin.

76 §

Virkamies, joka vastaanottaa yksityisen asiakirjan, josta viranomaiselle annettaessa tai muulloin on suoritettava leimaveroa, vastaa siitä, että asiakirjasta on suoritettu säädetty määrä leimaveroa. Viranomaiselle postitse lähetetty asiakirja, josta ei ole suoritettu säädettyä leimaveroa, palautetaan käsiteltäväksi ottamatta lähettäjälle takaisin, niin kuin siitä erikseen säädetään.

78 §

Viranomaisen on vastaanottaessaan asiakirjan, johon on kiinnitetty veron maksamisen todentava maksukuitti, tehtävä kuittiin leimasinta käyttäen tai musteella kirjoittaen merkintä ''mitätön'' tai ''kelpaamaton'' sekä päivämäärä, jolloin tämä tehdään.

Se, joka 74 §:n mukaan on vastuussa leimaveron suorittamisesta, vastaa myös siitä, että asiakirjaan kiinnitettyyn veron maksamisen todentavaan maksukuittiin tehdään 1 momentissa tarkoitetut merkinnät.

82 §

Lääninverovirasto valvoo 26 §:ssä tarkoitetun luovutuskirjan leimaamisvelvollisuutta koskevien säännösten noudattamista.

Lääninverovirastolle on vaadittaessa esitettävä valvontaa varten tarvittavat asiakirjat ja muu tarpeellinen selvitys.

Jos 26 §:ssä tarkoitetusta luovutuskirjasta ei ole suoritettu säädettyä leimaveroa säädetyssä ajassa, lääninveroviraston on maksuunpantava suoritettava leimavero veronlisäyksineen omaisuuden vastaanottajan maksettavaksi.

85 §

Kun arvopaperien myynti tai vaihto tapahtuu arvopaperipörssitoiminnan tai arvopaperinvälittäjien yhteisön ylläpitämän sopimusmarkkinatoiminnan ulkopuolella, on, jos molemmat sopimuksentekijät ovat arvopaperikauppiaita, kumpaisenkin laadittava luovutuksesta laskelma, josta on suoritettava leimaveroa puolet 55 §:ssä säädetystä määrästä. Muissa tapauksissa on, jos toinen sopimuksentekijä on arvopaperikauppias taikka jos luovutus tapahtuu huutokaupalla joko pörssihuoneistossa tai muualla taikka muuten kolmannen henkilön välityksellä, arvopaperikauppiaan, huutokaupantoimittajan tai välittäjän, mutta muuten arvopapereita myytäessä myyjän ja vaihdettaessa jommankumman sopimuksentekijöistä laadittava luovutuksesta laskelma. Sen, joka on velvollinen laatimaan laskelman, on huolehdittava laskelman mukaisen leimaveron suorittamisesta 55 §:ssä tarkoitetun määräisenä.

Jos se, jonka 1 momentin mukaan on laadittava laskelma ja huolehdittava leimaveron suorittamisesta, laiminlyö tämän velvollisuutensa, tulee toisen sopimuksentekijän tai, jos luovutus on tapahtunut kolmannen henkilön välityksellä, sopimuksentekijöiden täyttää, mitä sanotussa momentissa säädetään.

92 §

Viranomaisen leimaveron suorittamisvelvollisuutta tai suoritettavan leimaveron määrää koskevaan päätökseen saa hakea muutosta lääninverovirastolta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu tai jäljempänä muuta säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä sille lääninverovirastolle, jonka toimialueella päätös on tehty. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lääninveroviraston on oikaisuvaatimuksen johdosta pyydettävä lausunto viranomaiselta, jonka tekemää päätöstä oikaisuvaatimus koskee.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona leimavero on suoritettu tai olisi ollut suoritettava.

Tämän lain 94-98 §:ssä tai 98 b §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa annettuihin päätöksiin ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

92 a §

Jos lääninverovirasto on oikaisuvaatimukseen antamallaan päätöksellä muuttanut viranomaisen tekemää päätöstä, on lääninveroviraston päätöksen saatua lainvoiman suoritettava liikaa maksettu vero takaisin, noudattaen soveltuvin osin mitä 98 §:ssä säädetään, tai maksuunpantava vero.

93 §

Oikaisuvaatimus ja valitus voidaan tehdä myös valtion edun valvomiseksi. Valtion puhevaltaa käyttää verotusasiamies.

94 §

Jos viranomainen on tilittänyt leimaverokonetta käyttäen kannettavaa leimaveroa aiheettomasti, lääninverovirasto suorittaa veron hakemuksesta takaisin tai määrää sen vähennettäväksi myöhemmistä tilityksistä. Sama koskee myös allekirjoitettua ja leimattua toimituskirjaa, jota varattomuuden tähden ei ole lunastettu tai muun laillisen syyn takia ole annettu asianomaiselle.

98 a §

Edellä 92 ja 94-98 §:ssä tarkoitettuihin lääninveroviraston päätöksiin haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa lääninverovirastoon tai lääninoikeuteen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Verotusasiamiehen valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä.

Lääninveroviraston tulee varata verotusasiamiehen tekemästä valituksesta asianosaiselle ja asianosaisen tekemästä valituksesta verotusasiamiehelle tilaisuus vastineen ja tarvittaessa myös vastaselityksen antamiseen. Valituskirjelmä asiakirjoineen, joihin on liitettävä myös lääninveroviraston lausunto, on viipymättä lähetettävä lääninoikeudelle.

98 b §

Lääninoikeuden päätökseen tyytymätön saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valtioneuvoston ja sen kanslian sekä ministeriöiden ja näiden esittelijöiden toimenpiteistä leimaveroa koskevissa asioissa voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on kolme vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona leimavero on suoritettu tai olisi ollut suoritettava.

100 a §

Jos veroa ei ole suoritettu 26 tai 87 §:ssä säädetyssä ajassa, suorittamatta jääneelle verolle on maksettava veronlisäystä markka sadalta jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päivästä, jona vero olisi tullut viimeistään maksaa, maksupäivään tai jos vero on maksuunpantu, eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Ennen 1 päivää maaliskuuta 1994 leimavero voidaan kuitenkin suorittaa myös leimamerkkejä käyttämällä.

Lääninverovirasto suorittaa käyttämättä jääneen tai pilaantuneen leimamerkin määrän hakemuksesta takaisin, jos hakemus on tehty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994.

HE 141/93
VaVM 46/93

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.