854/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1993

Ympäristöministeriön päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö on

muuttanut 3 päivänä helmikuuta 1993 asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista annetun ympäristöministeriön päätöksen (150/93) 1 §:n 2 momentin, 2 §:n 2 ja 3 momentin, 8 §:n ja 11 §:n 2 momentin, sekä

lisännyt päätökseen uuden 8 a §:n seuraavasti:

1 §

Kohdissa 2-4 ja 6 tarkoitettua avustusta ei myönnetä kunnalle, kuntayhtymälle eikä yhteisöille, joissa kunnilla on määräämisvalta. Tämä koskee myös kohdassa 1 tarkoitettua avustusta silloin kun sitä myönnetään 2 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti perusparannusten suunnitteluun.

2 §

Suunnitteluavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että perusparannuksen arvioidut kustannukset ovat vähintään 500 markkaa neliömetriä kohden.

Asuinrakennukselle erikseen suoritettavan kuntoarvioinnin kustannuksiin myönnetään avustusta enintään 3 markkaa asuinrakennuksen neliömetriä kohden, kuitenkin enintään 10 000 markkaa asuinyhteisöä tai kiinteistöä kohden. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kuntoarviointi sisältää rakenteiden ja rakennusosien, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän, vesi- ja viemärilaitteiden, sähköjärjestelmän sekä piha-alueen kunnon arvioinnin tekniseltä ja energiataloudelliselta sekä tarvittaessa toiminnalliselta kannalta.

8 §

Asunto-osakeyhtiölle voidaan myöntää avustusta seuraavien korjaustoimenpiteiden rahoitusta varten:

1) rakennusten ulkovaipan korjaaminen ja parantaminen vesi- ja kosteuseristyksen, lämmöneristyksen, tiiviyden sekä rakenteen kunnon osalta. Ulkovaippaan kuuluviksi luetaan tässä päätöksessä vesikatto, yläpohja, alapohja, ulkoseinät, parvekkeet, ikkunat ja ulko-ovet;

2) lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän parantaminen;

3) vesi- ja viemärilaitteiden rakentaminen tai parantaminen; sekä

4) kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmien korjaaminen ja uusiminen;

5) yhteistilojen parantaminen tai rakentaminen;

6) piha-alueen parantaminen.

Asunto-osakeyhtiölle myönnettävän avustuksen määrä on enintään 20 prosenttia korjaustoimenpiteiden hyväksytyistä työvoimakustannuksista. Työvoimakustannuksiin katsotaan kuuluvaksi korjaushankkeen kaikki kustannukset, jotka eivät ole materiaalikustannuksia. Työvoimakustannusten osuudeksi katsotaan kuitenkin enintään 50 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista. Jos työvoimakustannusten osuus korjaustoimenpiteiden kustannuksista on niin vähäinen, että avustus tämän vuoksi jäisi alle 10 prosentin korjaustoimenpiteiden kokonaiskustannuksista, avustusta voidaan myöntää enintään 10 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Koerakennuskohteeksi hyväksytyssä hankkeessa avustusta voidaan kuitenkin myöntää enintään 40 prosenttia hyväksytyistä työvoimakustannuksista tai enintään 20 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista. Vastaavasti korotettuna voidaan avustusta myöntää erityisestä syystä kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen korjaamiseen.

Avustusta myönnetään asunto-osakeyhtiölle, jonka asuinrakennuksessa tai -rakennuksissa on vähintään kaksi asuinhuoneistoa.

8 a §

Asunto-osakeyhtiön on ennen avustuksen maksamista annettava vakuutus siitä, että se on toimittanut korjaustoimenpiteiden osalta maksetuista palkoista asianmukaisesti ennakonpidätykset ja suorittanut työnantajan sosiaaliturvamaksut. Jos korjaustoimenpiteet teetetään urakkasopimuksen perusteella, asunto-osakeyhtiön on vaadittava mainittu vakuutus pääurakoitsijalta. Vakuutus annetaan asuntohallituksen vahvistamalla lomakkeella.

11 §

Edellä 1 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetut avustukset myöntää asuntohallitus. Asuntohallitus myöntää myös 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut avustukset silloin, kun avustus myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Tätä päätöstä sovelletaan hakemuksiin, jotka jätetään avustuksen myöntäjälle 15 päivänä lokakuuta 1993 tai sen jälkeen.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1993

Ministeri
Pirjo Rusanen

Vt. ylitarkastaja
Riitta Kimari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.