795/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Laki eräiden kotieläinten maahan tuonnista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden kotieläinten maahan tuonnista 30 päivänä marraskuuta 1973 annetun lain (871/73) 1 ja 2 § seuraavasti:

1 §

Nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä ja tarhaturkiseläimiä sekä näiden eläinten siitosmunia saadaan tuoda maahan muuta tarkoitusta kuin kotieläinjalostuslain (794/93) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua jalostustoimintaa tai eläinten keinollista lisäämistä varten taikka muissa kuin mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vain maa- ja metsätalousministeriön luvalla.

Tämä laki ei aiheuta muutoksia siihen, mitä eläintautien vastustamiseksi 1 momentissa mainittujen eläinten ja siitosmunien osalta säädetään. Eläinten alkioiden ja sukusolujen maahantuonnista säädetään kotieläinjalostuslaissa.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu lupa voidaan antaa vain, jos eläinten tai siitosmunien tuonti on katsottava tuotantopoliittiset ja muut kotieläintalouden kehittämiseen liittyvät näkökohdat huomioon ottaen tarkoituksenmukaiseksi.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 46/93
MmVM 11/93
ETA-sopimuksen liite I: neuvoston direktiivi (77/504/ETY) (muut. neuvoston direktiiveillä79/268/ETY,85/586/ETY ja 91/174/ETY), neuvoston direktiivi (88/661/ETY), neuvoston direktiivi (89/361/ETY)

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.