709/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetun lain (603/77) 51 ja 99 §,

muutetaan 10 §:n 2 momentti, 11 ja 13 §, 15 §:n 6 kohta, 20 §, 21 §:n 3 momentti, 52 §:n 4 momentti, 53 ja 54 §, 71 §:n 2 momentti, 79 §:n 1 momentti, 91 §:n 2 momentti, 93 §, 97 §:n 2 momentti ja 98 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 11 ja 53 § osittain muutettuina 30 päivänä joulukuuta 1982 annetulla lailla (1110/82) ja 20 §, 21 §:n 3 momentti, 91 §:n 2 momentti ja 97 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 49 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

10 §

Lunastuslupaa koskevasta päätöksestä on viipymättä annettava tieto virkakirjeellä maanmittaustoimistolle, jolle on samalla toimitettava kappaleet hakemuskirjoista, sekä 9 §:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä niille, joita 8 §:n mukaan on kuultava, ja hakijalle.


11 §

Määräyksen lunastuksen toimeenpanoon antaa maanmittaustoimisto saatuaan tiedon päätöksestä, jolla lunastuslupa on myönnetty.

Määräyksen 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun lunastuksen, tontinosan lunastuksen sekä sellaisen muun lunastuksen toimeenpanoon, johon hakijalla on oikeus ilman lunastuslupaa, maanmittaustoimisto antaa hakemuksesta.

13 §

Toimitusinsinööriksi maanmittaustoimiston on määrättävä sellainen maanmittaustoimituksia suorittava toimitusinsinööri, jolla on riittävä perehtyneisyys lunastusasioihin. Jos toimitus tapahtuu kokonaan kunnan asemakaava- tai rakennuskaava-alueella eikä asianomainen kunta ole lunastustoimituksessa asianosaisena, toimitusinsinööriksi voidaan kunnan suostumuksella määrätä se kiinteistöinsinööri, jolla on vastaava perehtyneisyys lunastusasioihin.

15 §

Lunastustoimituksessa on:


6) muodostettava kiinteistöt ja käsiteltävä muut lunastuksen toimeenpanoon liittyvät lunastustoimikunnan päätettävät asiat sen mukaan kuin jäljempänä tarkemmin säädetään.

20 §

Sellaiset lunastukset, jotka perustuvat samaan lunastuslupaan, käsitellään samassa toimituksessa. Maanmittaustoimisto voi kuitenkin toimitusmääräystä antaessaan tai toimituksen aikana erottaa samaan lunastuslupaan perustuvat lunastukset käsiteltäviksi eri toimituksissa, jos se lunastuksen jouduttamiseksi tai muusta syystä on tarpeellista.

21 §

Toimituksessa on suoritettava tarpeellinen rajankäynti. Jos lunastuksen kohteen määräämistä varten on toimituksen aikana tarpeen suorittaa tontinmittaus tai yleisen alueen mittaus, rakennuslautakunnan on määrättävä toimitusinsinöörin esityksestä sellainen toimitus suoritettavaksi.

Kiinteistöjen muodostaminen
49 a §

Tämän lain mukaan lunastettu alue muodostetaan yhdeksi tai useammaksi pakkolunastusyksiköksi siten, että eri käyttötarkoitusta varten lunastetut alueet muodostetaan eri yksiköiksi. Pakkolunastusyksiköt voidaan muodostaa toisinkin, jos lunastuksen hakija sitä pyytää tai se on muutoin tarkoituksenmukaista, eikä kiinteistöjärjestelmän selkeys vaarannu. Lunastajan suostumuksella lunastettu alue voidaan liittää hänen ennestään omistamaansa samaa tarkoitusta palvelevaan pakkolunastusyksikköön. Eri kuntiin kuuluvia alueita ei saa sisällyttää samaan pakkolunastusyksikköön.

Jos lunastaminen tapahtuu rakennuslain nojalla, voidaan lunastettu alue lunastajan pyynnöstä muodostaa muuksi kiinteistöksi kuin pakkolunastusyksiköksi. Milloin lunastuksen kohteena olevalla alueella on suoritettu tontinmittaus tai yleisen alueen mittaus, lunastettu alue merkitään kuitenkin tonttina tai yleisenä alueena kiinteistörekisteriin, jos merkitsemisen edellytykset ovat olemassa, noudattaen, mitä siitä kaavoitusalueiden jakolaissa (101/60) säädetään.

Jos lunastetusta alueesta muodostetaan tila, sille määrätään osaluku ja manttaali noudattaen, mitä jakolaissa lohkomisesta säädetään.

52 §

Hakijan on viipymättä ilmoitettava korvauksen suorittamisesta maanmittaustoimistolle ja samalla esitettävä siitä selvitys.

53 §

Kun lunastuspäätös on kaikilta osiltaan saanut lainvoiman sekä kertakaikkinen korvaus asianmukaisesti suoritettu ja 45 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuus on asetettu, toimitusinsinöörin on lähetettävä viivytyksettä toimituksen asiakirjat ja kartat kiinteistörekisterin pitäjälle. Kiinteistörekisterin pitäjän on tehtävä lunastuksesta tarpeelliset merkinnät kiinteistörekisteriin viivytyksettä sen jälkeen.

Kun omistusoikeuden saaminen lunastettavaan kiinteistöön tai alueeseen tai muiden lunastuksen päättymiseen liittyvien oikeusvaikutusten syntyminen on tärkeää lunastuksen tarkoituksen toteuttamiseksi ja valitus lunastuspäätöksestä koskee vain korvauksia tai kustannuksia tai muutoin sellaista seikkaa, joka ei vaikuta lunastuksen kohteen vahvistamiseen taikka kiinteistörekisteriin muutoin tehtäviin merkintöihin, voidaan tarpeelliset rekisterimerkinnät toimituksesta tehdä lunastuksen hakijan pyynnöstä, vaikkei lunastuspäätös kaikilta osiltaan ole saanut lainvoimaa, edellyttäen, että lunastustoimikunnan määräämä lunastuskorvaus on asianmukaisesti suoritettu. Jos rekisteröinnin estävä valitus koskee vain joitakin toimitukseen kuuluvia kiinteistöjä, voidaan rekisterimerkinnät muiden kiinteistöjen osalta tehdä lunastuspäätöksen lainvoimaisuutta odottamatta. Edellä tarkoitettu pyyntö on tehtävä maanmittaustoimistolle, jonka on toimitettava rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot kiinteistörekisterin pitäjälle ja ilmoitettava rekisteröintiä koskevasta pyynnöstä maaoikeudelle. Maaoikeustuomari voi kieltää rekisteröinnin siksi, kunnes valitus on ratkaistu.

54 §

Lunastus katsotaan päättyneeksi, kun 53 §:n 1 momentissa tarkoitetut merkinnät on tehty taikka kun merkitsemisen edellytysten on todettu olevan olemassa, mutta merkitseminen ei ole tarpeen.

Kiinteistörekisterin pitäjän on viipymättä ilmoitettava lunastustoimituksen kiinteistörekisteriin merkitsemisestä maanmittaustoimistolle, jonka tulee lähettää tieto lunastuksen päättymisestä lunastusluvan antaneelle viranomaiselle ja 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetun lunastuksen kysymyksessä ollessa erityistiedoksiantona asianomaiselle omistajalle tai haltijalle. Tuomarille tehtävästä ilmoituksesta säädetään 79 §:n 1 momentissa.

71 §

Jollei lisäkorvauksesta sovita, se on määrättävä vaatimuksen esittäjän hakemuksesta pidettävässä toimituksessa, jonka pitämisessä on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä lunastustoimituksesta säädetään. Määräyksen toimituksen suorittamiseen antaa maanmittaustoimisto.


79 §

Kun lunastus on päättynyt, maanmittaustoimiston on viipymättä ilmoitettava siitä asianomaiselle tuomarille, jonka tulee tehdä lunastuksen päättymisestä merkinnät lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.


91 §

Valitusosoituksen antamisesta, muutoksenhakumenettelystä ja valitusasian käsittelystä on voimassa, mitä jakolaissa säädetään. Kuitenkaan ei tyytymättömyyttä tarvitse erikseen ilmoittaa. Valitusajan päätyttyä maanmittaustoimiston on päätökseen tyytyneiden asianosaisten selityksiä ja toimitusinsinöörin lausuntoa hankkimatta lähetettävä valitusasiakirjat ja tarvittaessa myös maaoikeuden asiakirjavihko korkeimmalle oikeudelle.


93 §

Maanmittaustoimiston tämän lain nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta, paitsi milloin kysymys on toimitusmääräystä koskevan hakemuksen hylkäämisestä.

97 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia ratkaistaan lunastustoimituksessa. Määräyksen toimituksen suorittamiseen antaa maanmittaustoimisto lunastusta tai korvausta vaativan tai lunastus- tai korvausvelvollisen hakemuksesta.


98 §

Mitä 81 ja 82 §:ssä säädetään hakijan velvollisuuksista, sovelletaan lunastus- ja korvausvelvolliseen. Jos omistaja luopuu lunastuksesta, hänen on korvattava lunastusvelvolliselle tämän suorittamat kustannukset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistörekisteristä ja kiinteistörekisterin pitäjästä, koskee soveltuvin osin maarekisteriä ja tonttikirjaa sekä vastaavasti kartasto- ja tietopalvelutoimistoa ja tonttikirjan pitäjää.

Ennen lain voimaantuloa lopetettuihin lunastustoimituksiin sovelletaan aikaisempia säännöksiä.

HE 47/93
MmVM 9/93

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.