689/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus lukioasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun lukioasetuksen (719/84) 32 § ja 39 §,

sellaisina kuin 32 § on osittain muutettuna 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetulla asetuksella (632/88), 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella (177/91), 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla asetuksella (934/91) ja 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla asetuksella (1176/92) sekä 39 § mainitussa 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

32 §

Lukion opetussuunnitelmaan tulee kuulua kaikille oppilaille yhteisenä aineena äidinkieltä, toista kotimaista kieltä, vierasta kieltä, uskontoa, filosofiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, liikuntaa, terveystietoa, musiikkia ja kuvaamataitoa. Yhteisen aineen oppimäärä voi olla osittain valinnainen. Lukion opetussuunnitelmaan tulee kuulua myös oppilaanohjaukseen varattuja tunteja. Oppituntien lisäksi oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan muuta ohjausta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vieraana kielenä voidaan opettaa osalle oppilaista englannin, osalle ranskan, osalle saamen, osalle saksan ja osalle venäjän kieltä. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opetus järjestetään peruskoulussa ala- ja yläasteelta alkaneiden oppimäärien mukaan. Saamelaisten kotiseutualueella asuvalle oppilaalle, joka on valinnut lukiossa äidinkielen oppiaineeksi saamen kielen, opetetaan toisena kotimaisena kielenä suomen kieltä.

Opetussuunnitelmaan tulee kuulua valinnaisena aineena psykologia ja vieraita kieliä. Lisäksi ruotsin kielen tulee olla valinnaisena aineena niille saamelaisten kotiseutualueella asuville oppilaille, jotka ovat valinneet äidinkielen oppiaineeksi saamen kielen. Muista valinnaisista aineista päätetään opetussuunnitelmassa.

Matematiikassa opetus järjestetään kahden erilaajuisen oppimäärän mukaan. Valinnaisessa vieraassa kielessä opetus järjestetään peruskoulun yläasteelta alkaneen ja lukiossa alkavan oppimäärän mukaan.

39 §

Lukiolain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun opetuksen järjestämisen vuoksi lukion laskennallista tuntimäärää korotetaan kunnassa:

1) ala-asteelta aloitetun kunkin kielen osalta kuusi tuntia yhtä kieltä lukuun ottamatta kutakin alkavaa samankielistä tuhatta lukion oppilasta kohti;

2) vieraskielisen opetuksen osalta viisitoista tuntia kutakin lukiota kohti, jossa opetusta annetaan vieraalla kielellä erillisessä opetusryhmässä;

3) kaksikielisten oppilaiden opetuksen osalta kaksi tuntia kutakin sellaista lukiota kohti, jossa annetaan äidinkielen tai toisen kotimaisen kielen opetusta kaksikielisiä oppilaita varten hyväksytyn oppimäärän mukaisesti vähintään kahdeksalle oppilaalle;

4) äidinkielen opetuksessa saamen kielen osalta seitsemän tuntia lukiota kohti, jossa opetusta annetaan. Opetusministeriö voi korottaa tätä tuntimäärää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Tämän asetuksen mukaan laadittu opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön lukuvuoden 1994-95 alusta. Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen 32 §:n mukaan laadittua opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa kunnes kunta ottaa käyttöön tämän asetuksen mukaan laaditun opetussuunnitelman.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.