633/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1062/90) 4 §:n 2 momentti, 8 § ja 9 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 § 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1668/91) ja 9 §:n 1 momentti 13 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1002/92), sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti ja 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1329/92), uusi 3 momentti, seuraavasti:

4 §

Meijeriliikkeellä tarkoitetaan tässä laissa meijeriä ja muuta maidonjalostusta harjoittavaa laitosta, jossa pääasiassa maidosta tai sen ainesosista valmistetaan elintarvikkeiksi tarkoitettuja maitotuotteita. Maatilatalouden tai kotitalouden yhteydessä tapahtuvaan maitotuotteiden valmistukseen käytetystä tilan omasta maidosta suoritetaan vientikustannusmaksu, kun tuotteiden valmistukseen käytetty oman maidon määrä ylittää 50 000 litraa kalenterivuodessa. Vientikustannusmaksu suoritetaan mainitun määrän ylittäviltä litroilta.

6 §

Teurastamoliikkeellä tarkoitetaan tässä laissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymää teurastamoa sekä maatilatalouden yhteydessä toimivaa teurastuspaikkaa, jossa suoritetaan lihantarkastusta.

7 §

Sianlihan vientikustannusmaksua ei suoriteta teurastuspaikan teurastamista omaa tuotantoa olevista sioista, mikäli kalenterivuoden aikana teurastettujen omaa tuotantoa olevien sikojen lukumäärä ei ylitä 100 kappaletta. Mainitun määrän ylittävien sikojen osalta on suoritettava vientikustannusmaksu.

8 §

Vehnän, rukiin, ohran ja kauran vientikustannusmaksua on velvollinen suorittamaan viljaliike. Viljaliikkeellä tarkoitetaan tässä laissa viljakauppalaissa (580/78) määriteltyä viljaliikettä, siementavaran kaupasta annetussa laissa (669/75) määriteltyä kasvintuotannon tarkastuskeskukselta luvan saanutta pakkaajaa, muuta viljan välitystoimintaa harjoittavaa yritystä sekä oman tai toisen omistaman viljan jauhatusta suorittavaa yritystä.

9 §

Vehnän, rukiin, ohran ja kauran vientikustannusmaksu on 20 penniä viljaliikkeen ostamalta, välittämältä, rehuksi valmistamalta tai myyntitarkoitukseen jauhamalta viljakilolta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993. Lain 9 §:ssä tarkoitettua viljan vientikustannusmaksujen korottamista sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1993 lukien.

Ennen tämän lain voimaantuloa määräytyviin vientikustannusmaksuihin sovelletaan aikaisemman lain säännöksiä.

HE 53/93
VaVM 21/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.