504/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen Pankin 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun ohjesäännön (365/25) nimike, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentin 17, 20 ja 21 kohta sekä 2 momentti, 21 §, 23 §:n 1 ja 2 momentti, 31 §:n 2 ja 3 momentti, 32 § sekä 35 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 16 §:n 1 momentti 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (348/68), 17 §:n 1 momentin 17 ja 21 kohta, 21 § ja 31 §:n 2 ja 3 momentti 25 päivänä maaliskuuta 1966 annetussa laissa (174/66), 17 §:n 1 momentin 20 kohta 31 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (790/68), 17 §:n 2 momentti 21 päivänä maaliskuuta 1952 annetussa laissa (142/52), 23 §:n 1 ja 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1938 annetussa laissa (440/38) ja 32 § 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (744/65), sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti, 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 21 päivänä maaliskuuta 1952, 25 päivänä maaliskuuta 1966 ja 31 päivänä joulukuuta 1968 annetuilla laeilla sekä 28 päivänä joulukuuta 1962 ja 31 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla laeilla (678/62 ja 1060/86), siitä mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla kumotun 23 kohdan tilalle uusi 23 kohta ja 35 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

Laki

Suomen Pankista

1 §

Suomen Pankin yhteydessä toimivasta rahoitustarkastuksesta säädetään rahoitustarkastuslaissa (503/93).

16 §

Pankin hallinto ja hoito kuuluu johtokunnalle, mikäli erityisiä tehtäviä ei ole tässä laissa pidätetty pankkivaltuutetuille tai rahoitustarkastuslaista muuta johdu. Johtokuntana on puheenjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä.


17 §

Pankkivaltuutettujen asiana on:


17) nimittää johtajat ja haarakonttorin johtajat sekä rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenet ja määrätä rahoitustarkastuksen johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä rahoitustarkastuksen johtajan sijainen;


20) vahvistaa johtokunnan jäsenten, rahoitustarkastuksen johtajan ja pankin tointen haltijain palkkaedut, määrätä rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenten palkkiot sekä ratkaista muut palkkaus- ja avustusasiat;

21) ratkaista virantoimituksesta pidättämis- ja kurinpitoasiat, jotka koskevat johtokunnan jäsentä, rahoitustarkastuksen johtajaa, johtajaa tai haarakonttorin johtajaa;


23) vahvistaa rahoitustarkastukselle työjärjestys.

Asiat, joista puhutaan 1 momentin 1-8 ja 14-18 kohdassa, samoin kuin 19-22 kohdassa mainitut asiat on, mikäli ne eivät koske johtokunnan jäseniä, käsiteltävä johtokunnan esityksen perusteella. Rahoitustarkastusta koskevat 17 ja 23 kohdassa mainitut asiat on rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenten nimittämistä lukuun ottamatta käsiteltävä rahoitustarkastuksen johtokunnan esityksestä.


21 §

Pankissa on, paitsi johtokunnan jäsenten virkoja, pankkivaltuutettujen vahvistaman palkkaussäännön rajoissa johtajan ja konttorinjohtajan toimia sekä muita pysyväisiä toimia.

23 §

Johtokunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet nimittää tasavallan presidentti avoimella kirjeellä. Kun sellainen virka joutuu avoimeksi, tulee pankkivaltuutettujen ryhtyä toimenpiteisiin viran täyttämiseksi ja tehdä valtioneuvostolle esitys sopivan henkilön nimittämisestä siihen.

Pankin tointen haltijat, jotka eivät ole pankkivaltuutettujen nimitettävät, määrää tai ottaa johtokunta tai se esimies, jolle johtokunta on ottamisvallan antanut.


31 §

Jos pankin toimenhaltija, joka ei ole johtaja tai haarakonttorin johtaja, on syytteessä rikoksesta tai tutkimuksen alaisena rikoksesta, voi johtokunta määrätä hänet syytteen tai tutkimuksen ajaksi pidätettäväksi virantoimituksesta ja menettämään palkkaetunsa osaksi tai kokonaan. Sama valta on pankkivaltuutetuilla, jos johtokunnan jäsen, johtaja tai haarakonttorin johtaja on syytteessä tai tutkittavana.

Jos muu toimenhaltija kuin johtaja tai haarakonttorin johtaja on syypää virkavirheeseen, joka ei vaadi hänen erottamistaan toimesta eikä syytteen nostamista tuomioistuimessa, tulee johtokunnan joko yksityisesti puheenjohtajansa kautta varoittaa syyllistä tai kokouksessaan pöytäkirjaan merkittäväksi antaa hänelle nuhteet taikka pidättää hänet virantoimituksesta enintään kahdeksi kuukaudeksi, samalla määräten pitääkö hänen ja minkä verran menettää palkkaansa siltä ajalta. Johtajaan ja haarakonttorin johtajaan nähden on pankkivaltuutetuilla samanlainen kurinpitovalta.

32 §

Pankkivaltuutettua ja johtokunnan jäsentä vastaan virkavirheestä tehdyt syytteet käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin hovioikeus.

35 §

Pankkivaltuutetut, tilintarkastajat, diskonttovalvojat sekä johtokunnan jäsenet ja pankin tointen haltijat ovat velvolliset pitämään salassa kaiken, mikä koskee yksityisten suhteita pankkiin tai rahoitustarkastukseen tai mitä pankin etuun katsoen ei saa ilmaista. Johtokunnalla on kuitenkin tarvittaessa oikeus valtuuttaa jäsenensä toisen pankkilaitoksen johtajan kanssa keskustelemaan asiakkaan luotosta.


Pankilla on oikeus antaa 1 momentissa tarkoitettuja tietoja rahoitustarkastukselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 319/92
TaVM 18/93

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.