333/1993

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun valtion virkamiesasetuksen (723/87) 1 ja 2 §, 26 a §:n 2 momentti ja 28 §:n 1 momentin 9 kohta

sellaisina kuin niistä ovat 26 a §:n 2 momentti 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa asetuksessa (328/92) ja 28 §:n 1 momentin 9 kohta 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (551/91), sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a ja 3 a § sekä väliotsikon Asumisvelvollisuus edelle uusi 7 a § seuraavasti:

1 §

Virka on ennen sen täyttämistä julistettava haettavaksi. Muu kuin hallitusmuodon 89 §:n 1 momentissa tarkoitettu virka voidaan kuitenkin täyttää haettavaksi julistamatta, jos niin säädetään erikseen lailla tai asetuksella.

Avoinna oleva virka, joka on täytettävä hakemuksen perusteella, on viivytyksettä julistettava haettavaksi, jollei virkaa lakkauteta tai jollei erityisestä syystä muuta johdu. Viranomainen, joka julistaa viran haettavaksi, määrää samalla hakuajan pituuden.

Hakuilmoitus on julkaistava asianmukaisella tavalla ja siinä on aina mainittava hakuajan päättymispäivä ja se viranomainen, jolle hakemus on osoitettava.

Pätevästä syystä voidaan virka julistaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa jatkaa. Viran aikaisemmat hakijat otetaan tällöin huomioon ilman uutta hakemusta. Viran julistamisesta uudelleen haettavaksi ja hakuajan jatkamisesta päättää nimittävä viranomainen. Jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, päätöksen tekee kuitenkin asianomainen ministeriö.

Hakemusta, joka ei ole saapunut ajoissa, ei oteta huomioon.

2 §

Virkaa haetaan kirjallisesti nimittävältä tai muulta virkaa haettavaksi julistettaessa ilmoitetulta viranomaiselta. Hakemukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset.

Virkamiehen, josta nimikirjalain (1010/89) nojalla pidetään nimikirjaa, on liitettävä hakemukseensa häntä koskeva ote nimikirjasta. Hakemukseen ei kuitenkaan tarvitse liittää otetta nimikirjasta, jos virkamiehestä pidetään nimikirjaa siinä virastossa, jonka virkaa hän hakee, ja jos virasto niin määrää. Otteen tulee olla enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämistä annettu.

2 a §

Hakemuksen perusteella täytettävä virka täytetään esityksestä, jos siihen on nimittävänä viranomaisena tasavallan presidentti, valtioneuvosto tai ministeriö. Esityksen tekee asianomainen viranomainen sille ministeriölle, jonka käsiteltäviin asia kuuluu. Asetuksella voidaan kuitenkin säätää, että esityksen sijasta on annettava lausunto.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske tasavallan presidentin kanslian virkaa, ministeriön eikä oikeuskanslerinviraston virkaa, keskusviraston jäsenen virkaa, professorin virkaa, apulaisprofessorin virkaa eikä tutkijaprofessorin virkaa. Näiden virkojen täyttämisestä on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään lailla tai asetuksella.

3 a §

Virkaan voidaan nimittää vain sitä hakenut henkilö. Jos virka kuitenkin erityisten säännösten mukaan saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, virkaan voidaan nimittää henkilö, joka on antanut nimittämiseen muutoin suostumuksensa.

7 a §

Todistukseksi virkaan nimittämisestä tai siirtämisestä annetaan nimittämiskirja. Koeajaksi virkaan ottamisesta ja viran väliaikaiseksi hoitajaksi tai viransijaiseksi ottamisesta annetaan todistukseksi määräyskirja.

26 a §

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös ministeriöihin ja oikeuskanslerinvirastoon, korkeakouluihin, Suomen Akatemiaan, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen, maatalouden tutkimuskeskukseen sekä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokseen.


28 §

Valtion virkamieslain 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuja virastoja, joiden yhteydessä on viraston virkamieslautakunta, ovat:


9) sosiaali- ja terveysministeriö sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.