16/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Laki työsuojeluhallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Työsuojeluhallinnon tehtävänä on työministeriön johdolla huolehtia työsuojelun alueellisesta ohjauksesta ja tarkastuksesta.

2 §

Työsuojeluhallinnon tulee työsuojelun edistämiseksi:

1) kehittää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä;

2) valvoa tarkastuksia ja tutkimuksia suorittamalla, että työsuojelua koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, milloin se säädetään työsuojeluhallinnon tehtäväksi;

3) huolehtia työsuojelun suunnittelun ja kehittämisen kannalta tarpeellisista toimenpiteistä;

4) huolehtia työsuojelun neuvonta-, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustoiminnasta;

5) antaa ohjeita, neuvoja ja lausuntoja työsuojelusta annettujen säännösten ja määräysten soveltamisesta;

6) antaa ohjeita, neuvoja ja koulutusta työsuojelukysymyksissä omaa työtään tekeville sekä suunnitella ja kehittää heille tarpeellista työsuojelua;

7) harjoittaa kiinteää yhteistoimintaa työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa työsuojelun alalla; sekä

8) suorittaa lisäksi ne muut tehtävät, jotka sen hoidettavaksi erikseen säädetään.

Työministeriön tehtävänä työsuojeluviranomaisena on sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään ja sille muualla laissa tai asetuksessa taikka päätöksissä olevien säännösten ja määräysten mukaan kuuluu, käsitellä ne työympäristöä, työsuojelua, työsuhdetta ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuutta koskevat asiat, jotka ennen 1 päivää maaliskuuta 1993 ovat kuuluneet työsuojeluhallitukselle tai jotka myöhemmin lailla tai asetuksella säädetään työministeriön tehtäväksi työsuojeluviranomaisena.

Työsuojeluhallinto on riippumaton valvontatehtävää suorittaessaan.

3 §

Työsuojelun alueellista ohjausta ja tarkastusta varten maa jaetaan työsuojelupiireihin, jotka määrää valtioneuvosto. Kussakin työsuojelupiirissä on työsuojelutoimisto.

4 §

Työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä varten on työministeriön yhteydessä työsuojeluneuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanossa, jonka valtioneuvosto määrää kolmivuotiskaudeksi kerrallaan, on otettava huomioon edustavimpien työmarkkinajärjestöjen ja muiden työsuojelun kehittämisen kannalta merkittävien tahojen edustus. Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään tarkemmin asetuksella.

Edellä 1 momentissa mainittuja tehtäviä varten on työsuojelupiireissä työsuojelulautakunta, jonka kokoonpanon määrää asianomainen työsuojelupiirin toimisto. Työsuojelupiirien työsuojelulautakunnista on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä työsuojeluneuvottelukunnasta säädetään.

5 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 1972 annettu laki (574/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7 §

Mitä muualla on säädetty tai määrätty työ-suojeluhallituksesta, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti työministeriötä.

Työsuojeluhallituksessa vireillä olevat asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan työministeriön käsiteltäviksi. Valvontalautakunta ratkaisee kuitenkin siellä tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat.

Työsuojeluhallituksen virkojen haltijat siirretään suostumuksensa mukaan vastaavaan soveltuvaan työministeriön tai työsuojelun piirihallinnon virkaan.

HE 328/92
TyVM 14/92

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.