1658/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki kansaneläkelain 66 ja 68 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 66 § ja 68 §, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (451/74), seuraavasti:

66 §

Jokaisessa vakuutuspiirissä on sosiaalivakuutustoimikunta. Vakuutuspiiriin kuuluvan kunnan kunnanvaltuusto tai, jos vakuutuspiiriin kuuluu useampia kuntia, kunkin kunnan kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen toimikuntaan tarpeellisen määrän vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavia jäseniä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen siten, että jokaista alkavaa kymmentätuhatta asukasta kohden valitaan yksi jäsen. Jokaisessa toimikunnassa tulee olla vähintään neljä jäsentä. Eläkelaitos voi päättää jäsenten enimmäismäärästä. Sosiaalivakuutustoimikunta voi toimia jaostoihin jakautuneena siten kuin eläkelaitos määrää.

Sosiaalivakuutustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikunta ja sen jaosto on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden muun jäsenen ollessa läsnä.

Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä ja josta ei ole pyydetty eläkelaitoksen lääkärin lausuntoa tai jos ratkaisu tulisi poikkeamaan lääkärin lausunnosta, tulee lääkärin olla läsnä toimikunnan kokouksessa asiaa käsiteltäessä.

Sosiaalivakuutustoimikunnan jäsenestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnallislaissa säädetään luottamushenkilöstä. Toimikunnan jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylaissa (598/82) säädetään.

68 §

Vakuutuspiirissä on eläkelaitoksen paikallistoimisto, jonka sijaintikunnan eläkelaitos määrää kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia, jos vakuutuspiiri käsittää useampia kuntia. Eläkelaitoksella on oikeus erityisten syiden niin vaatiessa ja kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia sijoittaa toimisto piirin ulkopuolelle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Ahvenanmaan maakunnan osalta lakia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1996 lukien.

HE 322/92
StVM 45/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.