1633/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 2 §:n 1 ja 2 kohta, 3 §:n 2 momentti, 7 § ja 15 §:n 2 momentin 3 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 kohta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (351/91), 2 §:n 2 kohta, 7 § ja 15 §:n 2 momentin 3 kohta 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (154/87) ja 3 §:n 2 momentti 8 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1079/89), sekä

lisätään 15 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa, uusi 1 a kohta seuraavasti:

2 §

Tämän lain mukaista asumistukea ei myönnetä:

1) yksin asuvalle opiskelijalle, joka korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) tai opintotukilain (28/72) mukaan on oikeutettu asumislisään taikka jolla on oikeus maksuttomaan asuntoon oppilaitoksen puolesta tai joka saa työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/90) mukaista majoituskorvausta;

2) kahden tai useamman henkilön ruokakunnalle, johon kuuluva saa 1 kohdassa mainittujen lakien mukaista asumislisää, paitsi milloin asumislisää on myönnetty ruokakunnan jäsenen toisella paikkakunnalla olevaa asuntoa varten;


3 §

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin pysyviin kuukausituloihin ei lueta asetuksella säädettäviä tuloja eikä 6 §:n 4 momentissa tarkoitettuja alivuokralaiselta saatuja vuokratuloja. Pysyviä kuukausituloja määriteltäessä käytetään muun luotettavan selvityksen puuttuessa perusteena henkilölle viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa määrättyjä veroäyrejä.

7 §

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain asunnon kohtuulliset enimmäisasumismenot neliömetriä kohden kuukaudessa sekä enimmäispinta-alat. Enimmäisasumismenoja vahvistettaessa voidaan ottaa huomioon asunnon sijainti, koko, ikä ja varustetaso. Enimmäispinta-aloja vahvistettaessa on otettava huomioon ruokakunnan koko.

15 §

Asumistuki tulee lakkauttaa ennen 1 momentissa tarkoitettua tarkistusta:


3) jos yhden henkilön ruokakunnalle myönnetään korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain tai opintotukilain mukainen asumislisä. Asumistuki lakkautetaan tämän momentin 1 ja 2 kohdan nojalla olosuhteissa tapahtunutta muutosta seuraavan kuukauden alusta ja 3 kohdan nojalla sen kuukauden alusta, josta lukien mainitussa kohdassa tarkoitettua asumislisää on myönnetty.

Asumistuen myöntämisen ja 1 momentissa tarkoitetun tarkistamisen taikka 1 momentissa tarkoitettujen tarkistamisten välisenä aikana asumistuen määrä on tarkistettava ja se voidaan tarkistaa vain:


1 a) jos ruokakunnan pysyvissä kuukausituloissa on tapahtunut asetuksella tarkemmin säädettävä huomattava nousu; taiTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Lain 2 §:n 1 ja 2 kohtaa sekä 15 §:n 2 momentin 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 1992 tai sen jälkeisestä ajankohdasta myönnettyihin asumistukiin. Lain 3 §:n 2 momenttia sekä 7 §:ää sovelletaan lain voimaantulon jälkeisestä ajankohdasta lukien myönnettäviin tai tarkistettaviin asumistukiin. Lain 15 §:n 3 momentin 1 a kohtaa sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1993 lukien.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 250/92
YmVM 14/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.