1603/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun valtion virkamiesasetuksen (723/87) 26 §:n 3 kohta, 26 a §:n 1 momentti ja 3 momentin 1 ja 5 kohta, 26 b §:n 1 momentti sekä 28 §:n 1 momentin 6 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 26 §:n 3 kohta, 26 a §:n 1 momentti ja 3 momentin 1 ja 5 kohta sekä 26 b §:n 1 momentti 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa asetuksessa (328/92) ja 28 §:n 1 momentin 6 kohta 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (551/91) sekä

lisätään 26 a §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa asetuksessa, uusi 6 kohta seuraavasti:

26 §

Valtion virkamieslain 5 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:


3) valtion audiovisuaalisen keskuksen johtajan, näkövammaisten kirjaston kirjastonhoitajan, Varastokirjaston kirjastonjohtajan, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen johtajan, Suomenlinnan hoitokunnan johtajan, taiteen keskustoimikunnan pääsihteerin, Suomen elokuva-arkiston johtajan, valtion elokuvatarkastamon johtajan, Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutin johtajan, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen johtajan ja valtion lastentarhanopettajaopiston rehtorin virat;


26 a §

Virasto, jonka toiminnasta aiheutuviin menoihin on osoitettu määräraha yhdellä toimintamenomomentilla, päättää muun kuin viraston päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä viran nimen, alan, opetusalan ja tehtäväpiirin muuttamisesta samoin kuin viran siirtämisestä samassa virastossa.


Siitä poiketen mitä 1 ja 2 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat hovioikeuksien, ulosottovirastojen ja Lahden kaupunginviskaalinviraston virkoja; päätökset, jotka koskevat vankeinhoitolaitoksen virkoja, tekee kuitenkin ministeriön vankeinhoito-osasto;


5) opetusministeriö tekee korkeakoulun hallintojohtajan ja Suomen Akatemian hallintojohtajan virkaa koskevat 1 momentissa tarkoitetut päätökset sekä virkojen perustamis- ja lakkauttamispäätökset silloin, kun valtion ammatillisia oppilaitoksia tai valtion yleissivistäviä oppilaitoksia, valtion harjoittelukouluja lukuun ottamatta, perustetaan, lakkautetaan tai yhdistetään,

6) sosiaali- ja terveysministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat työttömyysturvalautakunnan, tarkastuslautakunnan ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virkoja ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat valtion koulukotien, Järvenpään sosiaalisairaalan ja valtion mielisairaaloiden virkoja.

26 b §

Muu kuin valtion talousarviossa eriteltävä viraston päällikön virka ja muu kuin 26 a §:ssä tarkoitettu virka perustetaan ja lakkautetaan ja sen nimi, ala, opetusala tai tehtäväpiiri muutetaan samoin kuin tällainen virka siirretään samassa virastossa asianomaisen ministeriön päätöksellä.


28 §

Valtion virkamieslain 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuja virastoja, joiden yhteydessä on viraston virkamieslautakunta, ovat:


6) maa- ja metsätalousministeriö, metsähallitus ja maanmittaushallitus;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Asetuksen voimaan tullessa lakkaa maatilahallituksen yhteyteen määrätty virkamieslautakunta ja siellä vireillä olevat asiat siirtyvät valtion virkamieslain 75 §:n ja tämän asetuksen mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.