1601/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 2 §,

sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä kesäkuuta 1989 ja 4 päivänä toukokuuta 1990 annetuilla laeilla (564/89 ja 419/90), sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Eläkeikä on 65 vuotta.

3 §

Jos 1 §:ssä tarkoitettu viranhaltija tai työntekijä on samanaikaisesti kahdessa tai useammassa saman työnantajan palveluksessa, katsotaan hänen eläkettä määrättäessä olevan vain yhdessä palveluksessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lakia sovelletaan viranhaltijaan ja työnteki-jään, jonka evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain piiriin kuuluva palvelus on alkanut 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen. Lain 2 ja 3 §:ää sovelletaan kuitenkin sellaisina kuin ne ovat tämän lain voimaan tullessa sellaiseen viranhaltijaan ja työntekijään, jonka palvelus on ollut voimassa ennen lain voimaantuloa ja jatkuu yhdenjaksoisesti.

Palveluksen katsotaan jatkuvan yhdenjaksoisesti, jos palvelusta edeltävän palveluksen päättymisestä on kulunut enintään yksi kuukausi.

Lain voimaantulosäännöksen 3 momenttia ei sovelleta palvelukseen, joka alkaa 31 päivän joulukuuta 1998 jälkeen.

HE 316/92
StVM 56/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.