1487/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/89) 11 §:n 2 momentti, 14 §:n 2 momentti, 42 ja 43 §, sekä

lisätään lakiin uusi 56 a § seuraavasti:

11 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittavat ohjeet tai määräykset erityistason sairaanhoitoon kuuluvista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidosta.

14 §

Kunta voi sopia palvelujen ostamisesta sellaiselta sairaanhoitopiiriltä, johon se ei kuulu.

42 §

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton 11 §:n ja 30 §:n 2 ja 3 momentin perusteella muulle kuin kuntainliittoon kuuluvasta kunnasta olevalle potilaalle järjestämän sairaanhoidon ja muun tässä laissa tarkoitetun toiminnan aiheuttamista kustannuksista on sen sairaanhoitopiirin kuntainliiton, johon potilaan kotikunta kuuluu, suoritettava korvaus. Muusta hoidosta ja toiminnasta sairaanhoitopiirin kuntainliitto on velvollinen suorittamaan korvausta ainoastaan silloin, kun se on hyväksynyt hoidon toisessa sairaanhoitopiirissä.

Korvauksen 14 §:n 2 momentissa tarkoitetusta hoidosta suorittaa sopimuksen tehnyt kunta.

43 §

Jollei toisin ole sovittu, lasketaan 42 §:ssä tarkoitettu korvaus sairaanhoidosta samoin perustein kuin sairaanhoitopiirin kuntainliiton jäsenkuntien välillä.

56 a §

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton jäsenkunnalle aiheutuneiden poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannusten tasaamiseksi sairaanhoitopiirin kuntainliitolla tulee olla tasausjärjestelmä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lain 42 §:ssä tarkoitetut korvaukset saadaan joulukuun 31 päivään 1994 saakka laskea lain voimaan tullessa voimassa olleen 43 §:n mukaisesti. Lain 56 a §:ssä tarkoitettua tasausjärjestelmää ei vuosien 1993 ja 1994 aikana tarvitse ottaa käyttöön sellaisissa kuntainliitoissa, joissa maksuosuudet määräytyvät koko sairaalan tai pääerikoisalan keskimääräisten hoitokustannusten perusteella.

HE 287/92
StVM 40/92

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.