1483/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annettuun lakiin (867/80) siitä 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla (1657/91) kumotun 9 §:n tilalle uusi 9 § sekä lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

9 §

Valtio on luottolaitokselle vastuussa rakentamista varten myönnettyjen korkotukilainojen tämän lain 10 §:ssä tarkoitettuna rajoitusaikana syntyneistä pääoman ja koron sekä viivästyskoron lopullisista menetyksistä, jotka johtuvat velallisen maksukyvyttömyydestä siltä osin, kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät riitä kattamaan lainasta maksamatta olevia lyhennyksiä ja korkoja.

Hyvitys menetyksistä voidaan jättää suorittamatta tai hyvityksen määrää alentaa, jos korkotukilainan hoitamisessa ei ole noudatettu tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.

Korkotukilainalla tulee sitä nostettaessa olla asuntohallituksen hyväksymä muita lainoja paremmalla etuoikeudella oleva kiinnitysvakuus tai muu asuntohallituksen hyväksymä vähintään yhtä turvaava vakuus, jollei lainansaajana ole kunta tai kuntainliitto.

Valtionvastuun voimassaolon edellytyksenä on, että luottolaitos huolehtii korkotukilainasta ja sen vakuuksista tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti sekä hyvää pankkitapaa noudattaen. Luottolaitos on valtionvastuun voimassaoloaikana myös velvollinen ilmoittamaan lainansaajan maksuviivästyksistä valtiokonttorille sen antamien määräysten mukaisesti.

9 a §

Edellä 9 §:ssä tarkoitetun korkotukilainan myöntänyt luottolaitos on velvollinen valvomaan valtion etua ja noudattamaan valtiokonttorin antamia määräyksiä, kun korkotukilainan vakuutena oleva omaisuus muutetaan rahaksi pakkohuutokaupassa tai konkurssimenettelyssä. Akordi tai siihen verrattava muu järjestely taikka korkotukilainan vakuutena olevan omaisuuden vapaaehtoinen rahaksi muuttaminen lainan takaisinperintää vaarantavalla tavalla saadaan tehdä vain valtiokonttorin suostumuksella.

Valtiokonttori suorittaa valtion varoista luottolaitokselle 9 §:ssä tarkoitetun hyvityksen sitten, kun lopullinen menetys on velallisen ja mahdollisen takaajan maksukyvyttömyyden toteamisen ja vakuutena olevan omaisuuden myynnin jälkeen selvitetty. Jos luottolaitos saa hyvityksen maksamisen jälkeen perityksi lainansaajalta kertymättä jääneitä lyhennyksiä ja korkoja, luottolaitoksen tulee tilittää ne valtiokonttorille.

Valtiokonttori voi periä luottolaitokselle maksamansa hyvitykset takaisin lainansaajalta sekä periä maksamastansa hyvityksestä lainansaajalta 16 prosentin vuotuisen koron. Tästä on otettava merkintä velkakirjaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Tätä lakia sovelletaan rakentamista varten myönnettyihin, lain voimaantulon jälkeen korkotukilainoiksi hyväksyttyihin lainoihin.

HE 292/92
YmVM 11/92

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.