1182/1992

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1992

Valtioneuvoston päätös työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan työhön, jossa käytetystä tai esiintyvästä tekijästä on perusteltua syytä olettaa aiheutuvan työntekijälle lisääntynyttä vaaraa sairastua syöpään.

2 §
Määritelmät

Tätä päätöstä sovellettaessa tarkoitetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalla tekijällä:

1) ainetta tai valmistetta, jonka päällys on työturvallisuuslain (299/58) tai kemikaalilain (744/89) nojalla annettujen määräysten mukaan merkittävä vaaralausekkeella R 45 "saattaa aiheuttaa syöpää";

2) ainetta, valmistetta tai prosessia, joka on lueteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetussa työministeriön päätöksessä.

3 §
Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden luettelointi

Työministeriö vahvistaa 2 §:n 2)-kohdassa tarkoitetun luettelon tekijöistä, joita on 4 §:ssä tarkoitettujen arviointiperusteiden mukaan pidettävä työpaikalla syöpäsairauden vaaraa aiheuttavina. Luettelossa voidaan asettaa kieltoja ja rajoituksia tekijöiden käytölle työssä.

4 §
Tekijän syöpävaarallisuuden arviointiperusteet

Arvioitaessa tekijän työpaikalla aiheuttamaa syöpäsairauden vaaraa on arviointiperusteina käytettävä:

1) luotettavia epidemiologisia ja muita tutkimuksia tekijän ihmisille aiheuttamista syöpäsairauksista;

2) luotettavia kokeellisia tutkimuksia tekijän aiheuttamista syöpäsairauksista eläimille; sekä

3) lisäksi sellaisia aineen rakennetta, reaktiokykyä ja muita ominaisuuksia koskevia seikkoja, joilla on merkitystä aineen aiheuttamaa syöpäsairauden vaaraa arvioitaessa.

Arvioitaessa tekijän aiheuttaman syöpäsairauden vaaran perusteiksi esitetyn tutkimusaineiston ja muun näytön luotettavuutta ja riittävyyttä on otettava huomioon kansainvälisesti arvostettujen, puolueettomien tieteellisten toimielinten ja tutkimuslaitosten arvioinnit 1 momentissa tarkoitetuista tutkimuksista ja tiedoista.

5 §
Tekijäluettelon valmistelu

Ennen kuin työministeriö tekee päätöksen tekijän ottamisesta 3 §:ssä tarkoitettuun syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden luetteloon, on asiasta pyydettävä kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvoston ja kemian työsuojeluneuvottelukunnan lausunto, jollei asiaa ole muutoin pidettävä riidattomana tai jolleivät Suomen solmimat kansainväliset sopimukset edellytä tekijän luokittelemista syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Lausuntopyyntö on samanaikaisesti lähetettävä tiedoksi keskeisille kemikaalien valmistajia ja maahantuojia sekä työnantajia ja työntekijöitä edustaville järjestöille.

Tässä pykälässä mainitusta neuvostosta ja neuvottelukunnasta määrätään erikseen.

6 §
Vaaran arviointi

Kaikessa toiminnassa, jossa on vaara altistua syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, työntekijöiden altistumisen luonne, määrä ja kesto sekä vaarat työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle on arvioitava ja tarpeelliset toimenpiteet suoritettava.

Arvio tulee uusia säännöllisesti ja aina kun olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat lisätä työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille.

Työnantajan on annettava pyynnöstä asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle tässä pykälässä tarkoitettu arviointi sekä sen perustana olevat tiedot.

Vaaraa arvioitaessa on otettava huomioon kaikki altistustiet.

Kun tässä pykälässä tarkoitettua arviointia tehdään, työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota tekijöiden vaikutuksille herkkien ja riskialttiiden työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvaan vaaraan. Erityisen riskialttiita henkilöitä ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille.

7 §
Tekijän korvaaminen ja altistumisen vähentäminen

Työnantajan on huolehdittava, milloin se on teknillisesti mahdollista ja kohtuudella toteutettavissa, että työpaikalla käytettävät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät sekä muut sellaiset tekijät, joista käytössä muodostuu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita, korvataan vähemmän vaaraa aiheuttavilla tekijöillä.

Jos työpaikalla käytetään tai esiintyy syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä, on työntekijöiden altistumisen määrää ja kestoa vähennettävä niin paljon kuin kohtuudella on mahdollista.

8 §
Altistumisen torjunta

Työntekijät on suojattava sellaiselta syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden altistumiselta, joka aiheuttaa syöpää tai muita terveydellisiä haittavaikutuksia.

Milloin syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa tekijää ei ole kohtuudella ja teknillisesti mahdollista korvata aineella, valmisteella tai prosessilla, joka käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen terveydelle tai turvallisuudelle, työnantajan on varmistettava, että syöpäsairauden vaaraa aiheuttava tekijä valmistetaan ja sitä käytetään niin pitkälle kuin se on teknillisesti mahdollista suljetussa järjestelmässä.

Milloin suljettu järjestelmä ei ole teknillisesti mahdollinen, työnantajan tulee varmistaa, että työntekijöiden altistumisen taso vähennetään niin alhaiseksi kuin se on teknillisesti mahdollista.

9 §
Torjuntakeinot

Kaikkialla missä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä käytetään, työnantajan on käytettävä seuraavia torjuntakeinoja:

1) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän määrien rajoittaminen työpaikalla;

2) altistuvien ja mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrän pitäminen mahdollisimman alhaisena;

3) työprosessien ja teknillisten torjuntatoimenpiteiden suunnittelu siten, että syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden vapautuminen työpaikalle estyy tai minimoituu;

4) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden poistaminen niiden syntymispaikalta, paikallispoistojärjestelmät tai yleisilmanvaihto; kaikkien tällaisten menetelmien on oltava tarkoituksenmukaisia ja oikeassa suhteessa yleisen terveyden ja ympäristön suojelemisen tarpeen kanssa siten kuin siitä erikseen säädetään;

5) olemassa olevien sopivien menettelytapojen käyttäminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden mittaamiseksi, erityisesti odottamattoman tapahtuman tai onnettomuuden aiheuttaman epänormaalin altistumisen aikaiseksi havaitsemiseksi;

6) sopivien työmenetelmien ja menettelytapojen käyttö;

7) yleisten suojausmenetelmien tai, missä altistumista ei voida välttää muilla keinoilla, henkilökohtaisten suojausmenetelmien käyttö;

8) hygieeniset toimenpiteet, erityisesti lattioiden, seinien ja muiden pintojen säännöllinen puhdistus;

9) tiedottaminen työntekijöille;

10) vaara-alueiden rajaaminen ja sopivien varoitus- ja turvallisuuskilpien käyttö mukaan lukien "tupakointi kielletty" -kilpien käyttäminen alueilla, joissa työntekijät altistuvat tai voivat altistua syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille;

11) suunnitelmien tekeminen sellaisia hätätilanteita varten, jotka voivat johtaa epätavallisen suureen altistumiseen;

12) turvallisen varastoinnin, käsittelyn ja kuljettamisen menetelmät, erityisesti suljettuja sekä selvästi ja näkyvästi merkittyjä säiliöitä käyttäen; sekä

13) työntekijöiden suorittaman jätteiden turvallisen kokoamisen, varastoinnin ja hävittämisen menetelmät, mukaan lukien suljettujen sekä selvästi ja näkyvästi merkittyjen säiliöiden käyttäminen.

10 §
Työsuojeluviranomaiselle annettavat tiedot

Milloin 6 §:n mukaisen arvion tulokset osoittavat työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvan vaaraa, työnantajan on pyydettäessä saatettava työsuojeluviranomaisen käytettäväksi tiedot:

1) suoritettavista toiminnoista tai teollisista prosesseista mukaan lukien syyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden käyttämiseen;

2) valmistettavien tai käytettävien syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä sisältävien aineiden tai valmisteiden määristä;

3) altistuneiden työntekijöiden määrästä;

4) suoritetuista ehkäisevistä toimenpiteistä;

5) käytettävien suojalaitteiden mallista;

6) altistuksen luonteesta ja määrästä; sekä

7) aineen vaihtamisesta vähemmän vaaralliseen.

11 §
Odottamaton altistuminen

Työnantajan on ilmoitettava työntekijöille sellaisesta odottamattomasta vaaratilanteesta tai onnettomuudesta, joka mahdollisesti aiheuttaa työntekijöiden epänormaalin altistumisen.

Siihen asti kunnes tilanne on palautettu normaaliksi ja syyt epänormaaliin altistumiseen on poistettu:

1) vain sellaiset työntekijät, jotka ovat oleel- lisia korjaustöiden tai muiden tarpeellisten töiden suorittamisen kannalta, saavat työskennellä kysymyksessä olevalla alueella;

2) kysymyksessä oleville työntekijöille on annettava suojavaatetus ja henkilökohtainen hengityksensuojain, joita heidän on käytettävä; altistuminen ei saa olla jatkuvaa ja altistumisaika on pidettävä ehdottoman välttämättömänä vähimmäisaikana jokaisella työntekijällä; sekä

3) suojaamattomat työntekijät eivät saa työskennellä kysymyksessä olevalla alueella.

12 §
Ennakoitavissa oleva altistuminen

Tietyissä toiminnoissa kuten huoltotoimenpiteissä, joiden osalta voidaan ennakoida, että niissä on olemassa mahdollisuus työntekijöiden altistumisen merkittävään kasvuun ja joiden osalta teknillisiä keinoja työntekijöiden altistumisen vähentämiseksi on sovellettu koko laajuudessaan, työnantajan on toteutettava selvitettyään asiaa yhdessä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, asianmukaisia toimenpiteitä työntekijöiden altistumisen keston lyhentämiseksi mahdollisimman vähäiseksi ja työntekijöiden suojaamisen varmistamiseksi silloin, kun he ovat sellaisissa tehtävissä.

Edellä 1 momentin mukaisessa tilanteessa työntekijöille on annettava suojavaatetus ja henkilökohtainen hengityksensuojain, joita heidän on käytettävä niin kauan kuin poikkeava altistuminen kestää; sellainen altistuminen ei saa olla pysyvää ja altistumisaika on pidettävä ehdottoman välttämättömänä vähimmäisaikana jokaiselle työntekijälle.

Tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sen varmistamiseksi, että alueet, joissa suoritetaan 1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, ovat selvästi eristettyjä ja merkittyjä tai asiattomien henkilöiden pääsy sellaisille alueille on estetty muilla keinoilla.

13 §
Pääsy vaara-alueille

Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että ainoastaan ne työntekijät, joilta heidän työnsä tai tehtäviensä vuoksi edellytetään sitä, pääsevät alueille, joissa harjoitetaan toimintaa, jossa 6 §:n mukaiset arviointitulokset osoittavat olevan vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

14 §
Hygienia ja henkilökohtainen suojaus

Työnantaja on velvollinen kaikkien niiden toimintojen osalta, joissa on altistumisen vaara syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisin sen varmistamiseksi, että:

1) työntekijät eivät syö, juo tai tupakoi alueilla, joissa on altistumisen vaara syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle;

2) työntekijöiden käyttöön annetaan asianmukainen suojavaatetus tai muu asianmukainen erityisvaatetus; työ- ja suojavaatteille ja arkivaatteille varataan erilliset säilytystilat;

3) työtekijöiden käyttöön varataan asianmukaiset pesu- ja käymälätilat;

4) suojavälineet säilytetään kunnollisesti selvästi määritellyssä paikassa; suojavälineet tarkastetaan ja puhdistetaan, jos, mahdollista ennen jokaista käyttöä ja joka tapauksessa jokaisen käytön jälkeen; vialliset välineet korjataan tai korvataan ennen jatkokäyttöä.

15 §
Opetus ja ohjeet

Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että työntekijät saavat riittävää ja asianmukaista opetusta ja ohjausta kaiken käytettävissä olevan tiedon pohjalta, erityisesti tiedotuksen ja ohjeiden muodossa asioista, jotka koskevat:

1) mahdollisia terveysvaaroja, mukaan lukien tupakoinnin aiheuttama lisävaara;

2) altistumisen ehkäisemiseksi noudatettavia varotoimenpiteitä;

3) hygieenisiä vaatimuksia;

4) suojavälineiden ja suojavaatetuksen käyttöä; sekä

5) toimenpiteitä, joihin työntekijöiden, mukaan luettuna pelastustyöntekijät, on ryhdyttävä vaaratilanteissa ja niiden estämiseksi.

Opetuksen ja ohjauksen tulee olla:

1) sopeutettu ottamaan huomioon uudet tai muuttuneet vaarat; sekä

2) tarvittaessa määräajoin toistuvaa.

Työnantajan on tiedotettava työntekijöille syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä sisältävistä laitteistoista ja vastaavista säiliöistä, varmistettava, että kaikki syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä sisältävät säiliöt, pakkaukset ja laitteistot on merkitty selvästi ja helposti luettavasti, ja asetettava esiin selvästi näkyviä varoitus- ja vaarakilpiä.

16 §
Työntekijöille tiedottaminen

Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että:

1) työntekijät tai heidän edustajansa voivat varmistaa, että tätä päätöstä sovelletaan erityisesti kun kysymys on:

a) työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavien suojavaatteiden ja suojavälineiden valinnasta, pitämisestä ja käytöstä;

b) työnantajan määrittelemistä 11 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä;

2) työntekijöille ja heidän edustajilleen ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista epänormaaleista altistumisista, mukaan lukien 12 §:ssä tarkoitetut altistumiset, niiden syistä ja suoritetuista tai suoritettavista toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi;

3) työpaikan työterveyshuollosta vastaavalla lääkärillä ja työsuojeluviranomaisella samoin kuin muilla henkilöillä, joilla on vastuu työsuojelusta, on mahdollisuus käyttää 19 §:ssä tarkoitettua luetteloa;

4) jokaisella työntekijällä on oikeus saada käyttöönsä se luettelossa oleva tieto, joka koskee häntä henkilökohtaisesti; sekä

5) työntekijöillä ja työntekijöiden edustajilla on oikeus saada käyttöönsä ryhmää koskeva tieto ilman henkilöiden nimiä.

17 §
Altistumisen seuranta

Työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille on tarvittaessa seurattava työpaikalla suoritettavin työhygieenisin mittauksin sekä työntekijälle suoritettavin biologisin altistumismittauksin.

18 §
Terveystarkastukset

Työnantajan on syöpäsairauden vaaran torjumiseksi järjestettävä työntekijöiden terveydentilan seuraamiseksi tarpeellisia terveystarkastuksia siten kuin työterveyshuoltolaissa (743/78) säädetään ja sen nojalla tarkemmin määrätään.

19 §
Altistuneiden työntekijöiden luettelointi ja tietojen säilyttäminen

Työnantajan on, siten kuin työministeriö tarkemmin määrää, pidettävä luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja niitä sisältävistä tuotteista sekä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Luettelosta tulee ilmetä, mikäli tieto on käytettävissä, työntekijöiden altistumisen määrä.

Luettelon sisältämät tiedot on vuosittain työministeriön määräämällä tavalla toimitettava asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle.

Työministeriön tehtävänä on huolehtia siitä, että 1 momentissa tarkoitetut tiedot tallennetaan tätä tarkoitusta varten perustettuun rekisteriin.

Työnantajan on säilytettävä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin tekijöihin ja työntekijöiden altistumiseen liittyvät tiedot. Työnantajan lopettaessa toimintansa on tiedot toimitettava asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimistoon.

20 §
Altistuksen toteaminen yleensä

Edellä 19 §:ssä tarkoitettuun luetteloon merkitään altistuneiksi sellaiset työntekijät, jotka altistuvat syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille merkittävästi enemmän kuin sellaiset henkilöt, joilta puuttuu erityinen altistuminen tekijälle. Altistuneiden työntekijöiden luettelointia varten työnantajan on arvioitava tämän päätöksen 6 ja 17 §:n mukaisesti työntekijöiden altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille.

Selvitettäessä työntekijän, työntekijäryhmän, ammattiryhmän taikka työ- tai toimialan työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, voidaan arviointiperusteena käyttää muilla työpaikoilla vastaavissa olosuhteissa tehtyjä selvityksiä ja mittauksia sekä muuta soveltuvaa tietoa altistukseen vaikuttavista tekijöistä.

21 §
Vuosialtistuksen määrittely

Jos työpaikalla käsitellään syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä tai muutoin altistutaan niille eikä altistumisen määrä ole riittävällä tarkkuudella selvillä, voidaan altistuneiksi merkitä kunakin altistumisvuonna sellaiset työntekijät, jotka kysymyksessä olevana vuonna ovat käsitelleet ainetta tai muutoin altistuneet tekijälle merkittävän osan työajastaan vähintään 20 työpäivänä, jollei työsuojeluhallitus ole antanut altistustilanteeseen soveltuvaa tekijä- tai työvaihekohtaista tarkempaa yleistä ohjetta.

Altistuneiksi on kuitenkin aina merkittävä sellaiset työntekijät, jotka onnettomuuden, tuotantohäiriön, poikkeuksellisen työvaiheen tai muun vastaavan syyn vuoksi altistuvat lyhytaikaisesti epätavallisen suuresti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle.

22 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa työministeriö.

Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voi työpaikkakohtaisesti myöntää poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä edellyttäen, että siihen on erityinen syy eivätkä työntekijän turvallisuus ja terveys siitä vaarannu.

23 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan työhön liittyvän syöpäsairauden torjunnasta 6 päivänä kesäkuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös (583/85). Kumottavan päätöksen nojalla annetut määräykset, ovat edelleen voimassa, kunnes tämän päätöksen nojalla annetut määräykset tulevat voimaan.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1992

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.