930/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään talletuspankkien toiminnasta 28 päivänä joulukuuta 1990 annettuun lakiin (1268/90) uusi 24 a § seuraavasti:

24 a §

Talletuspankin ensisijaista omaa pääomaa on 24 §:ssä tarkoitettujen erien lisäksi pääomasijoitus, joka täyttää seuraavat ehdot:

1) Sijoitukselle ei saa asettaa vakuutta eikä se ole irtisanottavissa.

2) Sijoitus saadaan maksaa takaisin vain pankkitarkastusviraston luvalla ja edellyttäen, että pankin, tai jos pankki on emopankki, konsernin vakavaraisuus ei laske alle 29 §:ssä säädetyn rajan.

3) Sijoitukselle saadaan maksaa korkoa vain siinä määrin kuin pankin, tai jos pankki on emopankki, konsernin voitonjakokelpoiset varat taikka säästöpankkilain 40 §:ssä tarkoitetut voittovarat siihen riittävät.

4) Pankin purkautuessa tai joutuessa konkurssiin sijoituksen pääomalla ja maksamattomalla korolla on huonompi etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla mutta parempi oikeus kuin osakkeilla, osuuksilla, sijoitusosuuksilla tai kantarahasto-osuuksilla.

Pääomasijoituksen ehdoille on haettava pankkitarkastusviraston hyväksyminen.

Pääomasijoitus merkitään pankin taseeseen erilliseksi sidotun oman pääoman eräksi ja se saadaan käyttää sellaisen tappion peittämiseen, johon vapaa oma pääoma ja vararahasto eivät riitä. Jollei pääomasijoituksen ehdoista muuta johdu, pääomasijoituksen käyttäminen tappion peittämiseen edellyttää, että osakepääomaa, osuuspääomaa tai lisäosuuspääomaa, tai mikäli ne on käytetty, sijoitusosuuspääomaa taikka kantarahastoa vastaavasti alennetaan samassa suhteessa. Voittovaroja ja vararahastoa saadaan, sen lisäksi mitä muualla laissa on säädetty, käyttää pääomasijoituksen arvon korottamiseen enintään määrällä, jolla pääomasijoituksen arvoa on aikaisempina tilikausina alennettu tappion peittämiseksi.

Pääomasijoitukseen voidaan liittää oikeus vaihtaa sijoitus pankin osakkeiksi, osuus- ja lisäosuusmaksuiksi, sijoitusosuuksiksi tai kantarahasto-osuuksiksi. Tällöin noudatetaan soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölaissa (734/78), osuuskuntalaissa (247/54) ja säästöpankkilaissa on säädetty vaihtovelkakirjalainoista.

Pääomasijoituksesta on annettava nimetylle henkilölle asetettu pääomatodistus. Jollei pääomatodistuksen ehdoista muuta johdu, pääomatodistuksen luovuttamiseen ja panttaukseen sovelletaan, mitä velkakirjalain (622/47) 13, 14 ja 22 §:ssä on säädetty juoksevista velkakirjoista. Jos pääomasijoituksen arvoa on pankin kirjanpidossa alennettu tai korotettu, pääomatodistuksen nimellisarvoa on vastaavasti muutettava ja pääomatodistukseen on tehtävä siitä viivytyksettä merkintä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992.

HE 116/92
TaVM 33/92

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.