819/1992

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 26-28, 53 ja 71 §,

sellaisina kuin niistä ovat 26 § muutettuna 23 päivänä helmikuuta 1990 ja 27 päivänä toukokuuta 1992 annetuilla asetuksilla (197/90 ja 460/92), 27 § osittain muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella (1529/91), 28 § osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella (1230/87) sekä 71 § osittain muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1987 ja 27 päivänä toukokuuta 1992 annetuilla asetuksilla, sekä

muutetaan 3 a §:n 1 momentin 1 kohta, 14 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentti, 25 ja 29 §, 35 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentti, 42 §:n 5 momentti sekä 45 ja 46 §,

sellaisena kuin niistä ovat 3 a §:n 1 momentin 1 kohta 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (135/87), 14 §:n 1 momentti mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa, 24 §:n 1 momentti ja 25 § osittain muutettuina mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella, 35 §:n 1 momentti ja 45 § muutettuina mainituilla 23 päivänä helmikuuta 1990 ja 22 päivänä helmikuuta 1991 annetuilla asetuksilla sekä 23 päivänä marraskuuta 1990 ja 22 päivänä helmikuuta 1991 annetuilla asetuksilla (1008/90 ja 423/91), 37 §:n 1 momentti ja 42 §:n 5 momentti mainitussa 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa sekä 46 § mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

3 a §

Ylijohtaja ratkaisee:

1) vankeinhoitolaitoksen toimintaa sääntelevät yleisohjeet, vankilan ja muun laitoksen johtajan työjärjestyksen sekä muut mahdolliset vankeinhoitolaitoksen työjärjestyksiä koskevat määräykset;


14 §

Johtokuntaan kuuluvat virkansa puolesta johtaja, lääkäri, kaksi apulaisjohtajaa sekä hallintopäällikkö, talousjohtaja tai talouspäällikkö. Lisäksi johtokuntaan kuuluu vankeinhoito-osaston määräämä sosiaali- ja opetustoimen apulaisjohtaja, sosiaalipäällikkö tai sosiaalityöntekijä. Jos vankilassa on useampia edellä mainittuja virkoja, vankeinhoito-osasto määrää johtokunnan jäseniksi kuuluvat. Jollei laitoksessa ole kahta apulaisjohtajaa, toimii johtokunnan jäsenenä notaari. Estyneen virkamiehen tilalla toimii johtokunnan jäsenenä hänen sijaisensa.


24 §

Johtajan tehtävänä on ratkaista kaikki laitoksen toimintaa koskevat asiat, jotka eivät kuulu vankilan johtokunnan tai vankilan muun virkamiehen taikka muun viranomaisen ratkaistaviksi.


25 §

Vankeinhoito-osasto vahvistaa johtajan työjärjestyksen. Se voi myös tarvittaessa vankilan johtokuntaa sitovasti määrätä, että virkamiesten työjärjestykseen on otettava tietyt määräykset. Niin ikään se voi antaa määräykset siitä, mitä tehtäviä apulaisjohtaja, hallintopäällikkö, talousjohtaja, talouspäällikkö, kamreeri, apulaiskamreeri ja notaari voidaan työjärjestyksessä määrätä hoitamaan omalla vastuullaan. Muutoin vankilan virkamiesten tehtävistä ja virkaan kuuluvasta ratkaisuvallasta määrätään vankilan johtokunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.

Vankeinhoito-osasto voi myös antaa määräyksen, että virkamiehelle määrätään johtokunnan vahvistamassa työjärjestyksessä myös muiden vankeinhoitolaitokseen kuuluvien laitosyksiköiden tehtävien hoito ja niiden asioiden ratkaiseminen.

29 §

Jollei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty, vankeinhoito-osasto taikka sen määräämä viranomainen tai virkamies ratkaisee johtajalle virkasuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta tai tälle maksettavaa kustannusten korvausta koskevan asian. Vankeinhoito-osasto määrää myös johtajan sijaiset. Muiden vankilan virkamiesten sijaiset määrää johtokunta.

35 §

Vankeinhoitolaitoksessa voi olla seuraavia virkoja:

1) johtaja, koulutuskeskuksen johtaja ja ylilääkäri;

2) apulaisylilääkäri, osastonlääkäri, vankilapsykiatri, ylihammaslääkäri, hammaslääkäri, apulaisjohtaja, hallintopäällikkö, talousjohtaja ja yliopettaja:

3) pastori;

4) suunnittelija, koulutussuunnittelija, psykologi, talouspäällikkö, sosiaalipäällikkö, käyttöpäällikkö, ylihoitaja, kirjastonhoitaja, vartiopäällikkö, koulutussihteeri, opinto-ohjaaja, apulaisvartiopäällikkö, opettaja, kamreeri, apulaiskamreeri, notaari, sosiaalityöntekijä ja sähköteknikko;

5) työliikkeenjohtaja, ylityönjohtaja, ylifaktori, konepäällikkö, työnjohtaja, osastonhoitaja, varastopäällikkö, tilanhoitaja ja työsiirtolan päällikkö;

6) talousmestari, talousopettaja, konemestari, ylivartija ja ohjaaja;

7) työsiirtolan apulaispäällikkö;

8) vanhempi vartija;

9) hoitaja ja nuorempi vartija;

10) liikunnanohjaaja, koneenhoitaja ja varastonhoitaja;

11) kurssisihteeri, kirjastosihteeri, virastosihteeri, toimistosihteeri ja toimistovirkailija;

12) erikoishammashoitaja ja hammashoitaja;

13) faktori, erikoissairaanhoitaja, sairaanhoitaja, työmestari, keittiömestari ja keittäjä;

14) laboratoriohoitaja, lääkintävoimistelija, toimintaterapeutti, röntgenhoitaja, apuhoitaja ja lastenhoitaja:

15) virastomestari;

16) rehtori ja lehtori (ammatilliset aineet).


37 §

Oikeusministeriö nimittää johtajan, vankimielisairaalan ylilääkärin, ylilääkärin, apulaisylilääkärin, osastonlääkärin, vankilapsykiatrin, ylihammaslääkärin, hammaslääkärin, apulaisjohtajan, hallintopäällikön ja talousjohtajan.


42 §

Lääkärin, apulaisjohtajan, hallintopäällikön, talousjohtajan, talouspäällikön, psykologin, sosiaalipäällikön ja vartiopäällikön 3 ja 4 momentissa tarkoitetusta sekä laitoshallinnon virkamiehen muusta kuin 2-4 momentissa tarkoitetusta virkavapaudesta päättää oikeusministeriön vankeinhoito-osasto.


45 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vankilan johtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän tuntemus taikka vankilan johtajan kelpoisuuden tuottava vankeinhoitotutkinto;

2) apulaisjohtajalla ja hallintopäälliköllä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka vankeinhoidon jatkotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto;

3) talousjohtajalla, talouspäälliköllä, vartiopäälliköllä, notaarilla, kamreerilla ja apulaiskamreerilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto taikka vankeinhoidon jatkotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto;

4) psykologilla psykologian kandidaatin tutkinto taikka virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvinä tai erikseen suoritettuina syventävät opinnot tai ylin arvosana psykologiassa;

5) sosiaalipäälliköllä ja opinto-ohjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva koulutus;

6) sosiaalityöntekijällä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (888/83) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus taikka virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoidon jatkotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto sekä tutkinnon lisäksi hankittu riittävä sosiaalityön tuntemus;

7) apulaisvartiopäälliköllä, työsiirtolan päälliköllä ja ylivartijalla vankeinhoitotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto;

8) vanhemmalla ja nuoremmalla vartijalla sekä työsiirtolan apulaispäälliköllä vankeinhoidon perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto; sekä

9) muilla virkamiehillä virkaan soveltuva tutkinto tai muu viran edellyttämä koulutus sekä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Vankeinhoidon jatkotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto tuottaa pätevyyden myös niihin virkoihin, joihin vaaditaan vankeinhoitotutkinto tai vankeinhoidon perustutkinto taikka niitä vastaava aikaisempi tutkinto.

Kelpoisuusvaatimuksista terveydenhuollon, evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen pastorin sekä rehtorin ja lehtorin (ammatilliset aineet) virkoihin on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään ja määrätään.

Kelpoisuusvaatimuksista vankeinhoidon koulutuskeskuksen virkoihin on voimassa, mitä 1 momentissa säädetään, jollei kelpoisuusvaatimuksista ole erikseen toisin säädetty.

46 §

Kelpoisuusvaatimuksena työsopimussuhteisella henkilöstöllä on tarpeellinen ammattikoulutus ja perehtyneisyys ammattialaan sekä aikaisemmalla toiminnalla osoitettu sellainen taito ja kyky, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 lukuun ottamatta 14 §:n 1 momenttia, 35 §:n 1 momenttia, 37 §:n 1 momenttia, 42 §:n 5 momenttia sekä 45 ja 46 §:ää, jotka tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Henkilö, joka on nimitetty vankilan johtajan virkaan ennen tämän asetuksen 45 §:n voimaantuloa säilyttää edelleen kelpoisuutensa mainittuun virkaan.

Henkilö, joka tämän asetuksen 45 §:n voimaan tullessa on vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 75 §:n nojalla kelpoinen vankeinhoitolaitoksen virkaan, säilyttää edelleenkin tämän kelpoisuutensa.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.