772/1992

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1992

Ympäristölupamenettelyasetus

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun ympäristölupamenettelylain (735/91) nojalla:

1 §
Lääninhallituksen luvan varaiset laitokset

Seuraavien ympäristölupamenettelylain (735/ 91) 3 §:ssä tarkoitettujen laitosten ympäristölupaa koskevat asiat ratkaistaan lääninhallituksessa:

1) kaivos tai rikastuslaitos;

2) sellutehdas;

3) paperi- tai kartonkitehdas;

4) vaneri-, lastulevy- tai kuitulevytehdas;

5) epäorgaanisia peruskemikaaleja, kuten happoja, emäksiä, klooria tai pigmenttejä valmistava tehdas;

6) orgaanisia peruskemikaaleja valmistava tehdas;

7) raakaöljynjalostamo;

8) koksaamo;

9) rauta- tai terästehdas, sintraamo tai rautalejeerinkien valmistuslaitos;

10) muita kuin rautametalleja valmistava metallitehdas tai pasutuslaitos;

11) öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta tai muuta poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos tai kattilalaitos taikka muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on yli 50 megawattia (MW);

12) ongelmajätteen käsittelylaitos taikka muu laitos tai paikka, jolle on tarpeen hakea ongelmajätteiden käsittelylupa;

13) jätteenpolttolaitos tai muu laitos, jossa poltetaan jätettä vähintään 5 000 tonnia vuodessa;

14) kaatopaikka;

15) kompostointilaitos tai muu jätteiden käsittelylaitos, jossa käsitellään jätettä vähintään 10 000 tonnia vuodessa;

16) liuottimia tai liuottimia sisältäviä aineita käyttävä laitos, jonka liuottimien kulutus, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva tai jäävä osuus, on vähintään 50 tonnia vuodessa tai jonka vastaava huippukulutus on vähintään 100 kiloa tunnissa;

17) tekokuituja valmistava tehdas;

18) tehdas, jossa valmistetaan torjunta-aineita tai puunsuoja-aineita;

19) lannoitetehdas;

20) sementti-, kalkki-, asbestituote- tai mineraalivillatehdas;

21) rautametallivalimo, jonka tuotanto on vuodessa vähintään 500 tonnia, taikka muu valimo tai sulatto, jonka tuotanto on vuodessa vähintään 200 tonnia;

22) kumi- ja muoviraaka-aineita valmistava tehdas;

23) mikrobiologisesti rehuvalkuaista valmistava tehdas tai luujauhotehdas;

24) lentoasema;

25) kemikaalivarasto, jossa varastoidaan muita polttonesteitä kuin raskasta polttoöljyä tai muita haihtuvia orgaanisia kemikaaleja, jos varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä yli 10 000 m3 tai jos säiliöt sijaitsevat alueella, missä tällaisten säiliöiden tilavuus on yhteensä yli 50 000 m3; sekä

26) sotilaskäyttöön tarkoitettu laitos.

Jos samalla laitosalueella on useita ympäristöluvan varaisia laitoksia ja lääninhallituksen toimivaltaan kuuluu yhdenkin laitoksen lupa-asian ratkaiseminen, voi lääninhallitus ottaa ratkaistavakseen alueen muun laitoksen lupa-asian, jos sillä on asiallinen yhteys lääninhallituksen toimivaltaan kuuluvaan lupa-asiaan.

2 §
Hakemuksen yleinen sisältö

Lupahakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä laitoksen nimi, toimiala ja sijaintipaikka;

2) tarpeelliset tiedot kiinteistöstä ja sillä sijaitsevista laitoksista sekä näiden haltijoista;

3) tiedot laitoksen tuotannosta, ympäristövaikutusten arvioimisen kannalta merkityksellisistä prosesseista, laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista, käytettävistä raaka- ja polttoaineista sekä niiden kulutuksesta;

4) selvitys laitoksen aiotusta sijaintipaikasta, sen ympäristöstä ja asutuksesta sekä tarvittava selvitys alueen kaavoitustilanteesta;

5) tarpeelliset tiedot toiminnasta aiheutuvien päästöjen määrästä ja koostumuksesta sekä kiinteistöllä syntyvien tai käsiteltävien jätteiden lajista, laadusta, vaikutuksista ja määrästä;

6) tarpeellinen selvitys laitoksen ja sen toiminnan todennäköisistä ympäristövaikutuksista;

7) tiedot niistä toimenpiteistä ja laitteista, joiden avulla ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia vähennetään ja ehkäistään sekä selvitys toimien aiheuttamista kustannuksista;

8) tarpeelliset tiedot ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja -laitteista; sekä

9) tieto siitä ajankohdasta, jolloin laitos on suunniteltu otettavaksi käyttöön.

Hakemus tehdään ympäristöministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Hakemuksesta on tarpeen mukaan käytävä ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. Hakemukseen on liitettävä peruskartta, johon laitoksen sijaintipaikka on merkitty, ja asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti.

Lupaviranomaisella on oikeus saada hakijalta myös muita hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisia tietoja.

3 §
Ilmansuojelua koskevat lisätiedot

Jos laitosta koskevat ilmansuojelulain (67/82) ja -asetuksen (716/82) säännökset ilmansuojeluilmoituksen tekemisestä, hakemuksen tulee sisältää 2 §:ssä säädetyn lisäksi:

1) käytettävissä olevat tiedot ilmanlaadusta sillä alueella, jolla toiminnasta aiheutuvaa ilman pilaantumista saattaa esiintyä;

2) selvitys ilmaan tulevien päästöjen todennäköisestä leviämisestä ja arvio niiden vaikutuksesta ilmanlaatuun;

3) tiedot ilmanlaadun tarkkailun järjestämisestä sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja -laitteista; sekä

4) selvitys suunnitteilla olevista ilmansuojelutoimista sekä niiden arvioiduista kustannuksista.

4 §
Jätehuoltoa koskevat lisätiedot

Jos laitosta koskevat jätehuoltolain (673/78) ja -asetuksen (307/79) säännökset velvollisuudesta esittää kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskeva suunnitelma, hakemuksen tulee sisältää 2 §:ssä säädetyn lisäksi tiedot:

1) jätteen keräilystä ja kuljetuksesta;

2) jätteen käsittelystä ja hyödyntämisestä;

3) kiinteistön jätehuollon muutoksista kahden seuraavan vuoden aikana; sekä

4) arvio kiinteistön vuotuisista jätehuoltokustannuksista.

5 §
Ongelmajätteiden käsittelyä koskevat lisätiedot

Jos laitosta koskevat jätehuoltolain ja -asetuksen säännökset velvollisuudesta hakea ongelmajätteiden käsittelylupa, hakemuksen tulee sisältää 2 §:ssä säädetyn lisäksi selvitykset:

1) käsiteltäviksi aiotuista ongelmajätteistä sekä niiden määrästä ja alkuperästä;

2) hakijan järjestämästä ongelmajätteen keräilystä, kuljetuksesta ja vastaanotosta;

3) ongelmajätteen käsittelystä ja kaaviopiirros käsittelyn kulusta;

4) hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta;

5) käsittelyn tuottaman jätteen lajista, laadusta, määrästä ja käsittelystä; sekä

6) hakijan vakavaraisuudesta tai asetetusta vakuudesta.

6 §
Terveydellisen haitan arvioimiseksi tarvittavat lisätiedot

Jos laitosta koskevat terveydenhoitolain (469/65) ja -asetuksen (55/67) säännökset sijoituspaikan hyväksymisestä, on hakemuksessa sen lisäksi, mitä 2 §:ssä säädetään, esitettävä sellaiset terveydellisen haitan arvioimiseksi vaadittavat tiedot, jotka ovat tarpeen sijoituspaikan hyväksymistä terveydenhoitoasetuksen 18 §:n 1 momentin nojalla harkittaessa.

7 §
Laitoksen toiminnan muuttamista koskeva hakemus

Jos hakemus koskee laitoksen toiminnan muuttamista, siinä tulee soveltuvin osin olla 2-6 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja muut tiedot muutoksesta ja sen vaikutuksista ympäristöön.

8 §
Viranomaisten yhteistyö ja lausunnot

Ympäristölupaviranomaisen on lupa-asiaa käsitellessään oltava tarpeellisessa määrin yhteydessä muihin viranomaisiin, jotka samanaikaisesti käsittelevät laitoksen muita lupa-asioita tai suunnitelmia.

Lupaviranomaisen on asetettava ympäristölupamenettelylain 7 §:ssä tarkoitetun lausunnon antamiselle asian laadun mukaan kohtuullinen määräaika. Jollei lausuntoa ole määräajassa annettu, asia voidaan ratkaista siitä huolimatta.

9 §
Hakemuksesta tiedottaminen ja muistutukset

Lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 14 päivän ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/25) säädetään, jollei kuuluttaminen ole asian vähäisen merkityksen vuoksi ilmeisen tarpeetonta. Lupaviranomaisen on lisäksi ilmoitettava kuulutuksen julkaisemisesta ainakin yhdessä laitoksen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jos hakemuksessa tarkoitetulla laitoksella voi olla huomattava vaikutus laajalla alueella tai lukuisten henkilöiden oloihin. Kuulutuksesta tulee käydä ilmi ainakin hakijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka, laitoksen nimi, toimiala ja sijaintipaikka, tieto hakemusasiakirjojen nähtävänäpidosta, tieto siitä, että hakemus sisältää selvityksen laitoksen ja sen toiminnan todennäköisistä vaikutuksista ympäristöön, sekä tiedot muistutusten tekemis- ja mielipiteiden ilmaisemistavasta ja -ajasta.

Hakemuksesta on aina annettava erikseen tieto laitoksen viereisten tai vastapäätä sijaitsevien kiinteistöjen tai muiden alueiden omistajille ja haltijoille. Jos hakemuksesta ei kuuluteta, siitä on annettava erikseen tieto myös muille tiedossa oleville asianosaisille.

Muistutukset on toimitettava lupaviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja joka ei saa olla lyhyempi kuin 14 päivää eikä pitempi kuin 60 päivää. Milloin lupahakemuksesta ei kuuluteta, muistutukset on tehtävä lupaviranomaisen määräämän kohtuullisen, kuitenkin vähintään viikon pituisen määräajan kuluessa.

10 §
Kuulemistilaisuus

Lupaviranomainen voi lisäksi tarvittaessa järjestää julkisen suullisen kuulemistilaisuuden, jossa tiedotetaan lupahakemuksen sisällöstä. Tilaisuudessa on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä muilla henkilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

11 §
Lupa-asian käsittely

Lupaviranomaisen tulee käsitellä lupa-asia ja suorittaa siihen liittyvät tarpeelliset toimintaa koskevat tarkastukset joutuisasti.

12 §
Lupapäätöksen sisältö

Lupahakemuksesta annettavasta päätöksestä tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat:

1) riittävän yksityiskohtaiset tiedot laitoksesta;

2) maininta pyydetyistä lausunnoista, mahdollisesti tehdyistä muistutuksista ja ympäristölupamenettelylain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista mielipiteistä sekä tarvittaessa niiden pääasiallinen sisältö;

3) tiedot tehdyistä tarkastuksista;

4) tiedot hakijan kuulemisesta ennen päätöksen tekemistä;

5) päätöksen perustelut;

6) asian ratkaisu ja lupamääräykset;

7) sovelletut oikeusohjeet riittävästi yksilöityinä;

8) päätöksen voimassaolo; sekä

9) valitusosoitus.

13 §
Lupapäätöksen tiedoksi antaminen

Lääninhallituksen on lähetettävä lupapäätös tiedoksi vesi- ja ympäristöpiirille, laitoksen sijaintikunnan kunnanhallitukselle ja ympäristönsuojelu-, terveys- ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä sellaisen kunnan ympäristölupaviranomaiselle ja terveyslautakunnalle, jossa laitoksen toiminnalla saattaa olla merkitystä ympäristönsuojelun kannalta.

Kunnan ympäristölupaviranomaisen on lähetettävä lupapäätös tiedoksi lääninhallitukselle, vesi- ja ympäristöpiirille sekä kunnan ympäristönsuojelu-, terveys- ja rakennusvalvontaviranomaisille. Jos laitoksen toiminnalla saattaa olla merkitystä ympäristönsuojelun kannalta toisessa kunnassa, on kunnan lupaviranomaisen lupapäätös lisäksi lähetettävä tiedoksi sellaisen kunnan ympäristölupaviranomaiselle ja terveyslautakunnalle.

Lupaviranomaisen on viipymättä julkaistava tieto päätöksestä ainakin yhdessä laitoksen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus laajalla alueella tai lukuisten henkilöiden oloihin.

14 §
Tietojen luovutusvelvollisuus

Viranomaiset, jotka ennen ympäristölupamenettelylain voimaantuloa ovat tehneet lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja päätöksiä, ovat ympäristölupaviranomaisten sekä lain 11 §:ssä mainittujen valvontaviranomaisten pyynnöstä velvollisia antamaan näille lupamenettelyssä tai valvonnassa tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.