750/1992

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1064/89) 6 §:n 3 momentti sekä 12 ja 15 § sekä

muutetaan 2 §:n 4 momentti sekä 7, 9 ja 19 § seuraavasti:

2 §
Sairaalan tehtävät

Sairaalan 1 momentin 1-3 kohdassa säädetyistä tehtävistä annetaan tarkempia ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) 5 §:ssä tarkoitetussa valtakunnallisessa suunnitelmassa.

7 §
Valtionosuus

Kuntainliitolle ja erillisenä kuntainliittona toimivalle Lastenlinnan sairaalan kuntainliitolle suoritetaan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin erikoisairaanhoitolain 47 §:n 1 momentin mukainen valtionosuus.

9 §
Maksut

Tämän lain mukaisista palveluista voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/92) säädetään.

19 §
Erinäiset säännökset

Erikoissairaanhoitolain 57 ja 58 §:ää sekä erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta annetun lain 22 ja 23 §:ää noudatetaan soveltuvin osin tässä laissa tarkoitettuun toimintaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 216/91
HaVM 7/92

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.