661/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1992

Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867/80) 10 ja 11 § sekä 12 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10 § ja 12 §:n 1 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (62/85), näin kuuluviksi:

10 §

Asuntoa, jonka hankkimista, rakentamista tai peruskorjausta varten korkotukilaina on myönnetty, on käytettävä vuokra-asuntona vähintään 10 vuotta korkohyvityksen ensimmäisen erän maksamisesta lukien.

11 §

Jos korkotukilaina maksetaan takaisin tai asunto luovutetaan tai siirtyy muulle kuin 2 §:n 1 momentin 1-6 kohdassa tarkoitetulle omistajalle, korkohyvityksen maksaminen lakkaa lainan takaisinmaksuajankohdasta tai asunnon luovutusajankohdasta lukien. Asunnon luovutuksen jälkeen korkohyvitystä voidaan maksaa vain, jos uusi omistaja ottaa korkotukilainan vastattavakseen.

12 §

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lainavaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen tarkoitukseen tai asuntoa vastoin 10 §:n säännöksiä taikka korkotukilainaksi hyväksymistä hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä tietoja tai salannut lainan hyväksymiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, voi asuntohallitus lakkauttaa korkohyvityksen suorittamisen. Edellä mainituissa tapauksissa ja milloin asunnon tai sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistusoikeus luovutetaan vastiketta vastaan muulle kuin 2 §:n 1 momentin 1-6 kohdassa tarkoitetulle omistajalle ennen 10 §:ssä säädetyn määräajan kulumista, voi asuntohallitus velvoittaa lainansaajan kokonaan tai osittain suorittamaan valtiolle takaisin sen korkohyvityksen, jonka valtio on lainasta maksanut.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1992 hyväksyttyihin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n säännöstä sellaisena kuin se on tämän lain tullessa voimaan.

Tämän lain 11 §:ää ja 12 §:n 1 momenttia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa hyväksyttyihin korkotukilainoihin.

HE 68/92
YmVM 3/92

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.