407/1992

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1992

Laki maaseutuelinkeinolain 59 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun maaseutuelinkeinolain (1295/90) 59 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa laissa (979/91), sekä

lisätään 59 a §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti:

59 a §
Eräiden aikaisemman lainsäädännön mukaisten saamisten korot

Sen estämättä, mitä muualla lainsäädännössä tai edellä tässä luvussa on säädetty, peritään maatilalain 69 §:ssä tarkoitetuista myyntihinnoista ja maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnetyistä lainoista sekä vuoden 1962 jälkeen syntyneistä maankäyttölainsäädännön ja porotilalain mukaisista valtion ja luottolaitoksen saamisista aikaisempaa korkeampaa vuotuista korkoa sen mukaan kuin 2 momentissa säädetään sekä maatilalain 69 §:ssä tarkoitetuista korkotukilainoista sen mukaan kuin 3 momentissa säädetään.


Vuosina 1977-1991 syntyneistä maatilalain mukaisista korkotukilainoista peritään tämän lain voimaantullessa perittyä korkoa 0,5 prosenttiyksikköä korkeampaa vuotuista korkoa.


Tämä laki tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 1992.

HE 3/92
MmVM 4/92

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.