328/1992

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1992

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun valtion virkamiesasetuksen (723/87) 26 § ja sen edellä oleva väliotsikko ja 26 a-26 c §,

sellaisina kuin niistä ovat 26 §, 26 a ja 26 c § 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (675/90) ja 26 b § 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1135/88), seuraavasti:

Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkajärjestelyt
26 §

Valtion virkamieslain 5 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:

1) poliisioppilaitoksen johtajan, poliisikoiralaitoksen johtajan, poliisivarikon päällikön, Helsingin poliisilaitoksen poliisimestarin ja valtion pelastusoppilaitoksen rehtorin virat;

2) syyttäjänviraston ja ulosottoviraston päällikön virat;

3) valtion audiovisuaalisen keskuksen johtajan, näkövammaisten kirjaston kirjastonhoitajan, Varastokirjaston kirjastonjohtajan, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen johtajan, Suomenlinnan hoitokunnan johtajan, taiteen keskustoimikunnan pääsihteerin, Suomen elokuva-arkiston johtajan, valtion elokuvatarkastamon johtajan, Neuvostoliittoinstituutin johtajan ja kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen johtajan virat;

4) tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, työttömyysturvalautakunnan toimistopäällikön ja valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen johtajan virat; sekä

5) työvoimaopiston rehtorin ja työneuvoston päällikön virat.

26 a §

Virasto, jonka toiminnasta aiheutuviin menoihin on osoitettu määräraha yhdellä toimintamenomomentilla, päättää muun kuin 26 §:ssä tarkoitetun viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä viran nimen, alan, opetusalan ja tehtäväpiirin muuttamisesta samoin kuin viran siirtämisestä samassa virastossa.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös ministeriöihin ja oikeuskanslerinvirastoon, korkeakouluihin, teknologian kehittämiskeskukseen, Suomen Akatemiaan, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen, maatalouden tutkimuskeskukseen, metsäntutkimuslaitokseen, valtion eläinlääketieteelliseen laitokseen, ilmatieteen laitokseen sekä geologian tutkimuskeskukseen.

Siitä poiketen mitä 1 ja 2 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriön vankeinhoito-osasto tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat vankeinhoitolaitoksen virkoja;

2) lääninhallitus tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat alaisuuteensa kuuluvien rekisteritoimistojen ja paikallispoliisin virkoja lukuun ottamatta Helsingin poliisilaitoksen virkoja;

3) sisäasiainministeriö tekee päätökset, jotka koskevat paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön tai kahden tai useamman poliisin valtakunnallisen yksikön taikka eri läänien rekisteritoimistojen tai eri läänien paikallispoliisin välisiin virkajärjestelyihin liittyviä virkojen perustamisia ja lakkauttamisia;

4) valtiovarainministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat valtion eläkelautakunnan virkoja; sekä

5) opetusministeriö tekee korkeakoulun hallintojohtajan ja Suomen Akatemian hallintojohtajan virkaa koskevat 1 momentissa tarkoitetut päätökset.

26 b §

Edellä 26 §:ssä tarkoitettu ja muu kuin 26 a §:ssä tarkoitettu virka perustetaan ja lakkautetaan ja sen nimi, ala, opetusala tai tehtäväpiiri muutetaan samoin kuin tällainen virka siirretään samassa virastossa asianomaisen ministeriön päätöksellä.

Ulkoasiainhallinnossa ja puolustushallinnossa muu kuin valtion virkamieslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu virka perustetaan ja lakkautetaan sekä viran nimi muutetaan samoin kuin virka siirretään asianomaisen ministeriön päätöksellä.

26 c §

Viran perustaminen sopimuspalkkaisena edellyttää, että vastaavat virat on perustettu sopimuspalkkaisina asianomaisessa virastossa tai, jos vastaavia virkoja ei ole virastossa, muissa valtion virastoissa.

Täytettäessä ensimmäistä kertaa virkaa, joka perustetaan työsopimussuhteisen tehtävän tilalle, voidaan poiketa siitä, mitä viran täyttämisestä määräajaksi säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1992.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.