250/1992

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/1969) 3 §:n 3 momentti sekä 6 ja 55 §,

näistä 55 § sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (910/83),

muutetaan 1 luvun otsikko, 1, 4, 5, 7 a, 8 ja 8 a §, 9 §:n 1 ja 7 momentti, 10 §:n 2 momentti, 65 §:n 3 momentti, 66 § ja 71 a §:n 2 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun otsikko 12 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa (939/75), 1 § muutettuna mainitulla 12 päivänä joulukuuta 1975 annetulla asetuksella sekä 3 päivänä joulukuuta 1976, 6 päivänä huhtikuuta 1979, 18 päivänä kesäkuuta 1981, 12 päivänä syyskuuta 1986 ja 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetuilla asetuksilla (945/76, 398/79, 444/81, 675/86 ja 381/88), 4 § muutettuna mainituilla 6 päivänä huhtikuuta 1979, 18 päivänä kesäkuuta 1981 ja 12 päivänä syyskuuta 1986 annetuilla asetuksilla sekä 21 päivänä joulukuuta 1979 ja 19 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla asetuksilla (932/79 ja 900/80), 5 § osittain muutettuna mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1979 annetulla asetuksella, 7 a § 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1020/85), 8 § mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa, 8 a § muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1981 ja 23 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla asetuksilla (981/81 ja 1130/88), 9 §:n 1 ja 7 momentti mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa, 10 §:n 2 momentti mainitussa 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa, 65 §:n 3 momentti 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (936/77), 66 § mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa ja 71 a §:n 2 momentin 2 kohta mainitussa 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 b ja 8 c § seuraavasti:

1 luku

Täytäntöönpanoilmoitukset

1 §

Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetussa laissa (318/63) tarkoitettua sakkoa, menetetyksi tuomittua tiettyä esinettä tai muuta omaisuutta sekä saamista koskevaa täytäntöönpanoa varten on:

1) yleisen alioikeuden ja hovioikeuden laadittava oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen päätösilmoitus;

2) muun tuomioistuimen ja muun mainittuja seuraamuksia tuomitsevan viranomaisen pidettävä sakkoluetteloa; sekä

3) rangaistusmääräystuomarin, rikesakkotuomarin ja rikesakon määränneen poliisipiirin päällikön ilmoitettava ratkaisuistaan kuten siitä erikseen säädetään.

Tuomioistuimen tai muun viranomaisen tulee täytäntöönpanoa varten 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sakkoluettelon asemesta laatia päätöksestään jäljennös, jos alempi tuomioistuin tai viranomainen on laatinut asiasta päätösilmoituksen tai tehnyt merkinnän sakkoluetteloon.

Päätösilmoitusta ei ole laadittava tai sakkoluetteloa pidettävä saamisesta, jos sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n 2 momentissa mainittu valtion viranomainen tai laitos on ilmoittanut ottavansa huolehtiakseen perinnästä.

4 §

Päätösilmoitukset ja ilmoitukset rangaistusmääräysasiain ratkaisuista on lähetettävä oikeusministeriölle. Rangaistusmääräysasiain ratkaisut on lähetettävä siinäkin tapauksessa, että rangaistusmääräystuomari on katsonut, ettei asiasta voida antaa rangaistusmääräystä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on lähetettävä alioikeudesta kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15 päivää. Päätösilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Jos asiassa on ilmoitettu tyytymättömyyttä, päätösilmoitusta ei saa lähettää ennen kuin on selvitetty, onko valitus ajettu perille. Päätösilmoitus on kuitenkin lähetettävä 15 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.

Hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus toisena oikeusasteena käsittelemistään asioista viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Ilmoitus on lähetettävä myös, kun alioikeuden päätös kumotaan hovioikeudessa tai muutoksenhakemus jätetään siellä tutkimatta. Ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemistään asioista hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus sen jälkeen, kun on selvitetty, onko päätöksestä valitettu korkeimpaan oikeuteen ja viimeistään 15. päivänä valitusajan päättymistä.

Tuomioistuin, joka käyttää automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaa tuomiolauselmajärjestelmää, tallentaa päätösilmoituksen tiedot järjestelmään. Sen jälkeen tuomioistuimen on 2 ja 3 momentissa säädetyn määräajan kuluessa ilmoitettava järjestelmän välityksellä, että tiedot ovat valmiit toimitettaviksi täytäntöönpanoon.

5 §

Edellä 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun sakkoluettelon ote tai 1 §:n 2 momentissa mainittu jäljennös on lähetettävä kultakin kuukaudelta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä oikeusministeriölle. Otetta tai jäljennöstä ei saa kuitenkaan lähettää ennen kuin on tieto siitä, onko päätös lainvoimainen.

Ilmoitus on lähetettävä myös milloin alemman tuomioistuimen päätös kumotaan tai muutoksenhakemus jätetään tutkimatta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä korkeimman oikeuden päätöksestä, jolla valituslupahakemus on hylätty.

Rikesakkomääräyksen lähettämisestä säädetään erikseen.

7 a §

Kun valtiokonttori perii ulosottotoimin valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen sekä tätä oikeutta käytettäessä valtiolle tuomitun oikeudenkäyntikulujen korvauksen vahingosta vastuussa olevalta rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla, sen on lähetettävä oikeusministeriölle päätös saamisen maksuunpanosta.

8 §

Jos muutoksenhakutuomioistuin kieltää tai määrää keskeytettäväksi sakkoa tai saamista koskevan täytäntöönpanon, sen on ilmoitettava asiasta heti oikeusministeriölle tai saamisen perinnästä huolehtivalle, 65 §:ssä tarkoitetulle valtion viranomaiselle tai laitokselle. Niiden on ilmoitettava asiasta heti ulosottomiehelle, jonka täytäntöönpantavana sakko tai saaminen on.

8 a §

Oikeusministeriö huolehtii sakon, menettämisseuraamuksen ja saamisen sekä rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain mukaisen, valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen täytäntöönpanosta.

Oikeusministeriössä tämän asetuksen mukaiset tehtävät kuuluvat tietohallintotoimistolle.

8 b §

Edellä 1 §:ssä mainituissa ilmoituksissa ja luetteloissa olevat täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot kootaan oikeusministeriön sakkorekisteriin. Oikeusministeriöllä on oikeus sakkorekisterin ylläpitämiseksi saada henkilön nimeä ja osoitetta, henkilötunnuksen muuttumista sekä kuolemaa koskevat tiedot väestön keskusrekisteristä.

8 c §

Täytäntöönpanokirjoja ovat:

1) tuloste sakkorekisteristä;

2) täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot sisältävä tuloste ulosoton automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään tallennetuista, täytäntöönpanohakemusta koskevista tiedoista; sekä

3) jäljennös tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksestä tai pöytäkirjasta taikka lyhennysjäljennös siitä.

Sakon ja saamisen saa panna täytäntöön myös täytäntöönpanokirjan nojalla laaditun etsintäkuulutuksen tai saamisrekisterin otteen perusteella. Ulosmitattua omaisuutta ei tällöin kuitenkaan saa myydä eikä sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaa asiaa ratkaista. Muitakin täytäntöönpanotoimenpiteitä varten on täytäntöönpanokirja tarvittaessa hankittava.

9 §

Sille, joka on tuomittu sakkoon tai velvolliseksi maksamaan saaminen, on varattava tilaisuus maksaa päätöksen mukaan suoritettava rahamäärä heti. Tätä varten on ensimmäisenä oikeusasteena tuomitsevan tuomioistuimen tai muun viranomaisen annettava tuomitulle ilmoitus sakon tai saamisen määrästä. Mikäli 65 §:ssä tarkoitettu valtion viranomainen tai laitos on ilmoittanut huolehtivansa saamisen perimisestä, sen on annettava ilmoitus saamisen määrästä. Ilmoitukseen liittyvään tilillepanokorttiin on samalla tehtävä maksun suorittamiseksi tarvittavat merkinnät.


Ennen 7 a §:ssä tarkoitetun saamisen maksuunpanopäätöksen lähettämistä oikeusministeriölle valtiokonttorin on lähetettävä maksuvelvolliselle ilmoitus saamisen määrästä ja varattava hänelle tilaisuus maksaa saaminen ilmoitukseen liitetyllä tilillepanokortilla.

10 §

Oikeusministeriön on ennen täytäntöönpanoon ryhtymistä tarkistettava, onko sen täytäntöönpantavana oleva sakko tai saaminen maksettu ennakolta. Jos sakko tai saaminen on kokonaan tai osittain maksamatta, oikeusministeriö voi kehottaa tuomittua suorittamaan maksamatta oleva rahamäärä ministeriön postisiirtotilille maksukehotuksessa määrättävänä kahden viikon pituisena maksuaikana. Jos kehotus ei johda tulokseen, oikeusministeriön on lähetettävä täytäntöönpanokirja asianomaiselle ulosottomiehelle täytäntöönpanoa varten.


65 §

Tuomioistuimen on mainittava tehdystä ilmoituksesta ratkaisussaan.

66 §

Milloin 65 §:ssä mainittu ilmoitus on tehty, ilmoituksen tehneen valtion viranomaisen tai laitoksen on pyydettävä saamisen täytäntöönpanoa asianomaiselta ulosottomieheltä. Saaminen peritään päätöksen lyhennysjäljennöksen nojalla. Täytäntöönpanon tapahduttua on ulosottomiehen tilitettävä kertyneet varat täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle tai laitokselle.

Jollei saamista saada ulosotetuksi tuomitun omaisuudesta, täytäntöönpanoa pyytänyt viranomainen tai laitos voi ilmoittaa siitä oikeusministeriölle saamisen merkitsemiseksi saamisrekisteriin. Saamisrekisteriin on merkittävä se viranomainen tai laitos, jolle täytäntöönpanossa kertyneet varat on tilitettävä, ja tämän viranomaisen postisiirtotilin numero.

71 a §

Milloin 1 momentissa tarkoitettu määräys on annettu:


2) ulosottomies saa laatia hakemuksen perusteella 8 c §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun täytäntöönpanokirjan;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Asetusta sovelletaan sellaisen sakon tai saamisen täytöönpanoon, joka on ensimmäisen kerran tuomittu tai määrätty asetuksen voimaantulon jälkeen. Korkeimman oikeuden on kuitenkin lähetettävä oikeusministeriölle 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut otteet ja jäljennökset ratkaisuistaan, jotka on annettu 1 päivänä huhtikuuta 1992 tai sen jälkeen.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.