1633/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun lain (367/61) 6 §:n 3 ja 4 momentti, 9 §:n 1 ja 3 momentti sekä 10 §:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (47/83), seuraavasti:

6 §

Verotuslaissa (482/58) ja liikevaihtoverolaissa (553/91) tarkoitettujen verojen ja maksujen ulosotossa sovelletaan 2 momentissa säädettyjä rajoituksia, jos veroon tai maksuun on haettu muutosta veromuistutuksella tai verovalituksella taikka vaadittu oikaisua ja jos verovalitus tai oikaisuvaatimus on tehty 60 päivän kuluessa veron tai maksun eräpäivästä. Jos vero tai maksu kannetaan useassa erässä, edellä tarkoitetut ajat lasketaan ensimmäisen kantoerän eräpäivästä.

Rajoitukset ovat voimassa kunnes muutoksenhaun johdosta annettu päätös on saanut lainvoiman. Veromuistutusta tai oikaisua koskevan päätöksen osalta rajoitukset ovat voimassa, jos päätökseen on haettu muutosta valituksella 60 päivän kuluessa veromuistutusta koskevan päätöksen antamispäivästä tai siitä päivästä, jona verovelvollinen on saanut oikaisua koskevasta päätöksestä tiedon. Ulosoton hakijan tekemä muutoksenhaku ei estä täytäntöönpanon loppuunsaattamista.

9 §

Viranomainen, joka käsittelee saamisen määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa säännönmukaista valitusta tai perustevalitusta taikka verotusta tai ennakkoperintää koskevaa oikaisuvaatimusta, voi, jos aihetta siihen ilmenee, kokonaan tai joltakin osin kieltää saamisen ulosottamisen tai määrätä sen keskeytettäväksi.


Hakemus täytäntöönpanon keskeyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. Se osoitetaan ulosottomiehelle ja siihen on liitettävä todistus siitä, että saamisen määräämistä tai maksuunpanoa koskeva valitus taikka velallisen verotusta tai ennakkoperintää koskevaan oikaisuvaatimukseen perustuva oikaisu on vireillä, taikka valituskirjelmä ja ne asiakirjat, joihin valittaja viittaa perusteinaan. Ulosottomiehen on liitettävä hakemukseen maksuitta virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ulosmittauspöytäkirjasta.


10 §

Määräys ulosoton kieltämisestä tai keskeyttämisestä on voimassa, jollei 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen toisin määrää, kunnes valitus tai perustevalitus on lainvoiman saaneella päätöksellä ratkaistu. Verotusta tai ennakkoperintää koskevan oikaisun yhteydessä annettu määräys on voimassa, jos oikaisupäätökseen on haettu muutosta valituksella 6 §:n 4 momentissa mainitussa ajassa. Ulosoton hakijan tekemä muutoksenhaku ei estä täytäntöönpanon loppuunsaattamista. Kun päätöksen antamisesta on kulunut kolme kuukautta, täytäntöönpano on muulloinkin loppuunsaatettava, jollei maksuvelvollinen näytä, että hän on hakenut päätökseen määräajassa muutosta tai että hänellä on vielä tätä määräaikaa jäljellä.


Säännönmukaista valitusta tai perustevalitusta käsittelevä viranomainen saa määrätä puheenjohtajansa, jäsenensä taikka esittelijänsä käsittelemään ja ratkaisemaan ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä koskevia hakemuksia. Jos asian käsittely kuuluu verolautakunnalle tai lääninverolautakunnalle, ulosoton kieltämisestä tai keskeyttämisestä voi päättää myös asianomainen verotoimisto tai lääninverovirasto. Verotoimisto tai lääninverovirasto ratkaisee hakemuksen, jos se liittyy verotoimiston tai lääninveroviraston ratkaistavaan oikaisuhakemukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.