1599/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 8 i §:n 2 momentti ja 10 §,

sellaisina kuin ne ovat, 8 i §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1312/89) ja 10 § muutettuna 20 päivänä syyskuuta 1974, 31 päivänä joulukuuta 1985 ja 11 päivänä joulukuuta 1987 annetuilla laeilla (751/74, 1089/85 ja 1009/87), sekä

lisätään 8 g §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

8 g §

Jos viljelmän käyttöä rajoitetaan valtion toimenpiteillä tarkoituksena tasapainottaa maataloustuotantoa, työtuloa ei tämän johdosta tarkisteta maatalousyrittäjien eläkelaitoksen aloitteesta.


8 i §

Jos maatalousyrittäjälle on vahvistettu työtuloa 23 vuoden iän täyttämisen jälkeiseltä ajalta, jätetään eläkkeen perusteena olevaa työtuloa määrättäessä sanotun iän täyttämistä edeltäneet työtulot ja vastaava aika huomioon ottamatta. Eläkkeen perusteena olevaa työtuloa laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan 1 päivän tammikuuta 1983 jälkeiselle ajalle vahvistetut työtulot ja niitä vastaava aika, jos maatalousyrittäjälle on vahvistettu työtuloa koko 1 päivän tammikuuta 1983 ja 31 päivän joulukuuta 1991 väliselle ajalle ja eläkkeen perusteena oleva työtulo on näin laskettuna suurempi kuin 1 momentin mukaan laskettava työtulo.


10 §

Maatalousyrittäjä on velvollinen suorittamaan tämän lain mukaista eläketurvaa varten vakuutusmaksun, joka lasketaan hänen työtulostaan. Vakuutusmaksu on alennetun prosentin mukainen siltä osin kuin työtulo on enintään 11 000 markkaa, väliprosentin mukainen siltä osin kuin työtulo ylittää 11 000 markkaa, mutta on enintään 16 500 markkaa ja perusprosentin mukainen työtulon 16 500 markkaa ylittävältä osalta.

sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa perusprosentin vuosittain samaksi kuin se prosenttimäärä, jonka voidaan arvioida vastaavan työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräistä vakuutusmaksua prosentteina palkoista. Alennettu prosentti on 2/5 perusprosentista. Väliprosentti on alennettu prosentti kerrottuna luvulla, joka saadaan, kun 1,5-kertaisen työtulon ja 5 500 markan erotus jaetaan 11 000 markalla. Väliprosenttia laskettaessa työtulo otetaan huomioon enintään 16 500 markkaan saakka.

sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä vakuutusmaksun perusteet.

Edellä 1 §:n 2 momentin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu maatalousyrittäjä on vastuussa samassa yrityksessä työskentelevän aviopuolisonsa ja perheyrityksen jäsenen sekä 1 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun henkilön vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan. Jos tämän lain mukaista yrittäjätoimintaa harjoitetaan yhtymänä, yhtymä vastaa myös tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tämän lain 8 g §:n 3 momenttia sovelletaan, jos työtulo muutoin tulisi tarkistettavaksi tämän lain voimassa ollessa. Jos maatalousyrittäjän työtuloa on tarkistettu 30 päivän kesäkuuta 1990 jälkeen, voidaan sen estämättä, mitä 8 g §:n 1 momentissa säädetään, maatalousyrittäjälle jo tarkistettu työtulo muuttaa takautuvasti tämän lain mukaiseksi, jos maatalousyrittäjä tekee sitä koskevan hakemuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992.

Sen estämättä, mitä tämän lain 10 §:n 2 momentissa säädetään, maatalousyrittäjien eläkelain mukainen perusprosentti on 16,9 vuonna 1992.

Tämän lain 10 §:n 1 ja 2 momentissa esitetyt markkamäärät vastaavat vuodelle 1970 vahvistettua palkkaindeksilukua.

Hallituksen esitys 108/91
sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 11/91

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.