1442/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki vapaakuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan vapaakuntakokeilusta 29 päivänä heinäkuuta 1988 annettun lain (718/88) 6 §:n 3 momentin 1 kohta,

muutetaan 6 §:n 2 momentin 7 kohta, 3 momentin 2 kohta ja 4 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 3 a § ja 5 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

3 a §
Kuntainliiton hallinnon järjestäminen

Mitä tässä laissa on säädetty hallinnon kokeilukunnasta sovelletaan vastaavasti kuntainliittoon. Erikielisiä ja kaksikielisiä kuntia käsittävässä kuntainliitossa, joka huolehtii erikoissairaanhoidon tehtävistä, tulee kuitenkin olla monijäseninen toimielin, jonka tehtävänä on kehittää ja yhteensovittaa liiton kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta.

5 §
Asian siirtäminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös jaoston, luottamushenkilön ja viranhaltijan päättämää asiaa.

Kunnanhallitus voi etukäteen päättää, minkälaisia asioita ei tulla siirtämään.

6 §
Vapauttaminen alistamisvelvollisuudesta

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuiten-kaan koske alistamista tuomioistuimen vahvistettavaksi eikä alistamista, josta on säädetty:


7) maa-aineslain 7 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa sekä saman momentin 1 kohdassa, milloin hakijana on sama kunta, joka myöntää luvan;


Rakennuslain alistamista koskevia säännöksiä sovelletaan vapaakunnassa seuraavin poikkeuksin:


2) ei-olennaisina pidettäviä asema-, rakennustai rantakaavojen muutoksia ei alisteta vahvistettavaksi; sekä


Yleiskaavan vahvistamista koskevassa päätöksessä voidaan kunnan pyynnöstä määrätä, että yleiskaava-alueella rantakaavoja ja niiden muutoksia ei ole alistettava vahvistettavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 131/91
Hallintovaliok. miet. 7/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.