1436/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/69) 9 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (872/71), seuraavasti:

Yrittäjä on velvollinen suorittamaan vakuutusmaksun, joka lasketaan vahvistetusta työtulosta soveltamalla sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa maksuprosenttia. Maksuprosentin ministeriö vahvistaa vuosittain samaksi kuin se prosenttimäärä, jonka voidaan arvioida vastaavan työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräistä vakuutusmaksua prosentteina palkoista.

Jos yrittäjä tämän lain mukaista toimintaansa aloittaessaan ei ole täyttänyt 43 vuotta, maksuprosentti on puolet 1 momentin mukaisesta maksuprosentista yrittäjätoiminnan aloittamisvuotena ja kahtena sitä seuraavana kalenterivuotena. Jos yrittäjän maksuprosentti on kuitenkin hänen aikaisemman yrittäjätoimintansa perusteella määrätty tämän momentin mukaisesti, hänen vakuutusmaksunsa lasketaan 1 momentin mukaisesti.

Yrittäjä on vastuussa samassa yrityksessä työskentelevien perheenjäsentensä vakuutusmaksusta niin kuin omasta velastaan. Jos tämän lain mukaista yrittäjätoimintaa harjoitetaan yhtymänä tai yhteisönä, vastaa myös se tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, vuonna 1992 tämän lain mukainen maksuprosentti on 16,9.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tämän lain 9 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan yrittäjään, jonka yrittäjätoiminta on alkanut 1 päivänä tammikuuta 1993 tai sen jälkeen.

Vuosina 1992, 1993 ja 1994 sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 ja 2 momenttia sellaiseen yrittäjään, jonka yrittäjätoiminta on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 1993. Pykälän 2 momentissa tarkoitettujen kertoimien 0,4 ja 0,04 asemesta käytetään kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1993 seuraavia kertoimia ja työtulon 20 prosentilla korottamisen sijasta sitä alennetaan seuraavilla prosenttiluvuilla:

vuonna....kertoimet....prosenttiluku

1993.....0,6 ja 0,36........20

1994.....0,8 ja 0,68........60

Hallituksen esitys 146/91
Sosiaali- ja terveysvaliok. miet. 10/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.