934/1991

Annettu Helsingissa 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus lukioasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun lukioasetuksen (719/84) 32 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (632/88),

muutetaan 32 §:n 2, 3 ja 6 momentti sekä 76 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 32 §:n 2 momentti mainitussa 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa ja 76 §:n 1 momentti 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (177/91), sekä

lisätään 39 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä maaliskuuta 1990 annetulla asetuksella (274/90) ja mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella, viimeksi mainitulla asetuksella kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti ja pykälään uusi 4 momentti seuraavasti:

32 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna ensimmäisenä vieraana kielenä voidaan opettaa osalle oppilaista englannin, osalle ranskan, osalle saamen, osalle saksan ja osalle venäjän kieltä. Peruskouluasetuksen 34 §:ssä tarkoitetun vapaaehtoisen aineen opetukseen osallistunut oppilas voi osallistua kahden ensimmäisenä vieraana kielenä opetettavan aineen opetukseen. Saamelaisten kotiseutualueella asuvalle oppilaalle, joka on valinnut lukiossa äidinkielen oppiaineeksi saamen kielen, opetetaan toisena kotimaisena kielenä suomen kieltä.

Valinnaisena aineena opetussuunnitelmaan tulee kuulua kolmas vieras kieli, fysiikka, tietotekniikka, psykologia ja filosofia. Lisäksi tulee valinnaisena aineena olla niille saamelaisten kotiseutualueella asuville oppilaille, jotka ovat valinneet äidinkielen oppiaineeksi saamen kielen, ruotsin kieli.


Matematiikassa ja fysiikassa opetus järjestetään kahden erilaajuisen oppimäärän mukaan ja toisessa vieraassa kielessä peruskoulusta jatkuvan ja lukiossa alkavan oppimäärän mukaan. Matematiikan laajempaa oppimäärää opiskeleville on 1 momentissa tarkoitettu toinen vieras kieli valinnainen aine.


39 §

Lukiossa, jossa annetaan lukiolain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua opetusta muulla kuin koulun opetuskielellä erillisessä opetusryhmässä, saadaan oppiaineiden opetukseen koulussa käytettävää tuntimäärää korottaa enintään viidellä tunnilla viikossa kutakin sellaista vuosiluokkaa kohti, jolla mainittua opetusta annetaan.

Jos lukion perusopetusryhmässä on vähintään kahdeksan kaksikielistä oppilasta, joille annetaan äidinkielen tai toisen kotimaisen kielen opetusta kaksikielisiä oppilaita varten hyväksytyn oppimäärän mukaisesti, saadaan oppiaineiden opettamiseen käytettävää tuntimäärää korottaa koulussa enintään yhdellä tunnilla viikossa kutakin tällaista perusopetusryhmää kohti.

76 §

Oppilaanohjauksen nuoremman tai vanhemman lehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on lukion vastaavaan opettajan virkaan vaadittava kelpoisuus ja joka on suorittanut opetusministeriön hyväksymät opinnot. Oppilaanohjauksen nuoremman lehtorin virkaan on lisäksi kelpoinen henkilö, joka on suorittanut erilliset opinto-ohjaajan opinnot tai joka on suorittanut peruskoulun opinto-ohjaajan tutkinnon ja opetusministeriön hyväksymät opinnot.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.