926/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään:

1 §
JHTT-tutkinto

Valtion, kuntien ja kuntainliittojen sekä sellaisten yhteisöjen, joissa niillä on osake-enemmistö tai määräämisvalta, samoin kuin muiden luonteeltaan julkisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista toteamista varten on julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHTT-tutkinto ).

JHTT-tutkinnossa hyväksyminen edellyttää henkilöltä hyvää perehtyneisyyttä julkiseen hallintoon ja julkistalouteen sekä niiden tilintarkastusmenetelmiin.

2 §
JHTT-lautakunta ja sen tehtävät

JHTT-tutkinnon järjestämistä varten valtiovarainministeriön yhteydessä on julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lautakunta ), jonka tehtävänä on:

1) vahvistaa tutkinnon vaatimukset ja huolehtia siitä, että tutkintoon tarvittavaa koulutusta on saatavilla;

2) hyväksyä henkilöt tutkintoa suorittamaan ja vahvistaa tutkinnon ajankohta;

3) päättää henkilön hyväksymisestä tutkinnossa;

4) pitää luetteloa tutkinnon suorittaneista henkilöistä (JHTT-luettelo ) sen mukaan kuin 5 §:ssä säädetään;

5) tehdä aloitteita ja esityksiä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksen kehittämisestä;

6) antaa pyynnöstä lausuntoja viranomaisille tilintarkastukseen liittyvistä kysymyksistä; sekä

7) suorittaa muut tästä asetuksesta johtuvat tehtävät.

Lautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan valtion varoista.

3 §
JHTT-lautakunnan kokoonpano ja henkilöstö

JHTT-lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä kolme on määrättävä kuntien keskusjärjestöjen esityksestä. Jäsenistä kahden tulee edustaa korkeakouluja. Lautakunnan jäsenten vaihdoksesta kesken toimikauden päättää valtiovarainministeriö.

Lautakunnalla voi olla sihteeri tai sihteereitä sekä muuta tarvittavaa henkilökuntaa.

Lautakunnan jäsenten ja sihteerin tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastukseen hyvin perehtyneitä.

Lautakunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten jaostoja.

4 §
JHTT-lautakuntaa koskevat muut määräykset

JHTT-lautakunnan jäsenten, asiantuntijoiden ja henkilöstön palkkiot vahvistaa valtiovarainministeriö. Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

5 §
JHTT-luettelo

JHTT-lautakunta pitää luetteloa JHTT-tutkinnossa hyväksytyistä henkilöistä.

JHTT-luetteloon merkitään henkilö, jolla on Suomessa kotipaikka ja joka on hyvämaineinen ja hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja esittää todistuksen hyväksyttävästi suoritetusta JHTT-tutkinnosta.

Lautakunnan tulee poistaa luettelosta merkintä henkilöstä, joka on menettänyt 2 momentissa edellytetyn kelpoisuuden tai ei ole viimeisten viiden vuoden aikana toiminut julkishallinnon ja -talouden tilintarkastustehtävissä. Samoin luettelosta on poistettava edellisen kalenterivuoden aikana 67 vuotta täyttänyt henkilö.

6 §
JHTT-tutkintoon hyväksyminen

Oikeus osallistua JHTT-tutkintoon on henkilöllä, jolla on tilintarkastustehtäviin soveltuva yliopisto- tai korkeakoulututkinto taikka muu JHTT-lautakunnan hyväksymä peruskoulutus ja joka on päätoimisesti toiminut julkisen talouden ja julkishallinnon tehtävissä vähintään viisi vuotta ja jolla on kokemusta tilintarkastustehtävissä vähintään neljä vuotta.

JHTT-lautakunta hyväksyy hakemuksesta henkilöt tutkintoa suorittamaan. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan koulutuksesta ja työkokemuksesta.

7 §
JHTT-vakuutus

JHTT-tutkinnon suorittaneen henkilön on annettava lautakunnalle ennen JHTT-luetteloon merkitsemistä kirjallisena seuraava vakuutus:

"Minä N. N. lupaan kunniani ja omantuntoni kautta rehellisesti, puolueettomasti ja tunnollisesti suorittaa kaikki ne tehtävät, joita minulla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajana on. Samoin lupaan, että en ilmaise sivullisille sellaista asiaa, jonka olen toimessani saanut tietooni ja joka on pidettävä salassa."

8 §
Tilintarkastajatodistus

JHTT-lautakunta antaa JHTT-luetteloon merkitylle henkilölle tilintarkastajatodistuksen, joka oikeuttaa ja velvoittaa häntä käyttämään tilintarkastajan toimessaan nimitystä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja (JHTT).

9 §
JHTT-toimintaselvitys

JHTT-luetteloon merkityn henkilön tulee joka viides vuosi antaa JHTT-lautakunnalle sen määräämänä aikana ja määräämällä tavalla selvitys edellisen kauden toiminnastaan.

10 §
Muutoksenhaku

Henkilöllä, jota ei ole hyväksytty tutkintoa suorittamaan, on oikeus tehdä JHTT-lautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta.

Lautakunnan muussa kuin 1 momentissa mainitussa asiassa tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

11 §
Maksut

Tässä asetuksessa tarkoitetuista toimenpiteistä perittävistä maksuista säädetään erikseen.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13 §
Siirtymäsäännös

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään JHTT-tutkinnon vaatimuksista ja suorittamisesta, JHTT-lautakunnalla on oikeus kolmen vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta erityisestä syystä hakemuksesta hyväksyä merkittäväksi ilman tutkintoa JHTT-luetteloon henkilö, joka on tämän asetuksen voimaan tullessa toiminut päätoimisesti julkisen hallinnon ja julkistalouden tilintarkastustehtävissä ja jolla on lautakunnan riittäväksi katsomat koulutus sekä työkokemus mainituista tehtävistä. Lautakunnalla on oikeus vaatia tällaiselta henkilöltä ennen hyväksymistä lisää opinnäyttöjä.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.