621/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 60§:n 2 momentti,

muutetaan 19§:n 4 momentti, 22§:n 1 momentti ja 23 e§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 19§:n 4 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (471/81), 22§:n 1 momentti 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (32/85) ja 23 e§:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1255/89), sekä

lisätään 15§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1969 ja 7 päivänä tammikuuta 1982 annetuilla laeilla (464/69 ja 19/82), uusi 5 momentti ja 18 a§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti:

15 §

Päivärahaan ei ole oikeutta siltä ajalta, jolta vakuutettu saa kuntousrahalain (611/91) tai työntekijäin eläkelain 8§:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilavammalain (404/48) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella.

18 a §

Jos vakuutettu on päivärahan alkamista edeltävän kuuden kuukauden aikana saanut kuntousrahalain tai työntekijäin eläkelain 8§:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella, päiväraha on vähintään sen suuruinen kuin se olisi ollut kuntoutusrahakauden alkaessa, korotettuna siinä suhteessa kuin päivärahan alkamisvuodelle vahvistettu työntekijäin eläkelain 9§:ssä tarkoitettu palkkaindeksiluku poikkeaa kuntoutusrahan alkamisvuodelle vahvistetusta palkkaindeksiluvusta.

19 §

Jos vakuutettu saatuaan päivärahaa on tämän jälkeen ollut kykenevä tekemään työtä 12 kuukauden ajan, lukuun ottamatta sellaisia työkyvyttömyysjaksoja, joilta hänellä 1 momentin mukaisesti ei ole ollut oikeutta päivärahaan, hänellä on oikeus saada 3 momentin mukaisesti päivärahaa ottamatta huomioon sanottua 12 kuukauden ajanjaksoa edeltäneeltä ajalta saatua päivärahaa. Aika, jolta vakuutettu on saanut kuntoutusrahalain tai työntekijäin eläkelain 8§:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten nojalla rinnastetaan edellä tarkoitettuun työkykyisyysaikaan. Vakuutettua, jolle on myönnetty kansaneläkelain 22§:n 1 momentin nojalla työkyvyttömyyseläke tai työntekijäin eläkelain 8§:n 4 momentissa mainittujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen mukainen täysi työkyvyttömyyseläke, ei pidetä tänä aikana työhön kykenevänä.


22 §

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrä päivää kohti on yhtä suuri kuin 16 ja 17§:ssä sekä 18 a§:n 2 momentissa tarkoitettu päiväraha. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrä on kuitenkin vähintään lasten kotihoidon tuesta annetun lain (24/85) mukaisen perusosan määrä, jos oikeus äitiysrahaan alkaa uudelleen vakuutetun saadessa sanotun lain mukaista etuutta.


23 e §

Erityishoitorahan määrä päivää kohti on yhtä suuri kuin 16 ja 17§:ssä sekä 18 a§:n 2 momentissa tarkoitettu päiväraha. Erityishoitorahaan suoritetaan lapsikorotusta siten kuin 18§:ssä on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Hallituksen esitys 259/90
Sosiaalivaliok. miet. 49/90
Suuren valiok. miet. 253/90

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.