471/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 25§:n 2 momentti, 27§:n 2 ja 3 momentti, 30§ sekä 32 a§:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 25§:n 2 momentti, 27§:n 3 momentti, 30§ sekä 32 a§:n 1 ja 3 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82) sekä 27§:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1053/83), seuraavasti:

25 §

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysimääräinen lisäosa on ensimmäisessä kuntaryhmässä 10 632 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 10 080 markkaa vuodessa.


27 §

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, 1 momentissa tarkoitettu markkamäärä on 12 430 markkaa vuodessa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista markkamääristä vähennetään vakuutetun saamien muiden lisäosaan vaikuttavien tulojen määrä, ja näin saatuun markkamäärään lisätään se osa, jolla tulot ylittävät 5 700 markkaa.


30 §

Jos kansaneläkkeen saajan puoliso ei saa kansaneläkettä, rintamasotilaseläkettä eikä perhe-eläkelain (38/69) mukaista leskeneläkettä eikä hänellä perheen pienten lasten vaatiman hoidon takia tai hänen terveydentilastaan riippumattoman muun erittäin pakottavan jatkuvan syyn vuoksi voida katsoa olevan mahdollisuutta hankkia tuloa tekemällä työtä omaan tai toisen lukuun, eläkkeeseen maksetaan puolisolisä, joka on 2 436 markkaa vuodessa.

32 a §

Jos lisäosaan vaikuttavissa tuloissa on tapahtunut muu kuin indeksisidonnaisuudesta johtuva muutos, lisäosan määrä on oikaistava tai lisäosa lakkautettava. Jos lisäosan korottamisen edellytykset ovat eläkelaitoksen tiedossa, korotus voidaan myöntää hakemuksetta.


Jos eläkkeensaaja solmii avioliiton tai avioliitto purkautuu, lisäosan määrä on oikaistava tai lisäosa lakkautettava. Lisäksi sovelletaan, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, jos lisäosaan vaikuttavat tulot ovat muuttuneet.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Aikaisemmin myönnetyt lisäosat muutetaan tämän lain mukaisiksi 1 päivästä syyskuuta 1991.

Jos vain toinen puolisoista on saanut välittömästi ennen tämän lain voimaantuloa lisäosaa, joka on määräytynyt 25§:n 1 momentin perusteella, lisäosa määräytyy kuitenkin edelleen mainitun 25§:n 1 momentin mukaisena siihen saakka, kunnes lisäosa on tarkistettava 32 a§:n 3 momentin perusteella.

Jos vain toinen puolisoista on saanut välittömästi ennen tämän lain voimaantuloa lisäosaa, joka on määräytynyt 25§:n 1 momentin perusteella, otetaan 27§:ssä tarkoitetuista etuuksista huomioon edelleen enintään 27§:n 1 momentissa mainittu markkamäärä siihen saakka, kunnes lisäosa on tarkistettava 32 a§:n 3 momentin perusteella.

Lain 32 a§:n 1 momenttia sovelletaan, kun lisäosaan vaikuttavissa tuloissa on tapahtunut muutos tämän lain voimaantulon jälkeen. Kuitenkin lisäosaa 32 a§:n 3 momentin perusteella tarkistettaessa otetaan huomioon myös ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneet tulojen muutokset niiden määrästä riippumatta.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.