231/1991

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Laki valtion perhe-eläkelain 9 ja 20§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/68) 9§:n 2 momentti ja 20§:n 1-3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 9§:n 2 momentti 9 päivänä elokuuta 1985 annetussa laissa (697/85), 20§:n 1 ja 2 momentti 31 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (92/85) ja 20§:n 3 momentti 9 päivänä tammikuuta 1981 annetussa laissa (12/81), näin kuuluviksi:


Perhe-eläkkeen korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta päivältä, ei kuitenkaan ajalta ennen kuin kolme kuukautta on kulunut sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona edunsaajat ovat esittäneet valtiokonttorille vaatimuksensa sekä perhe-eläkkeen perustetta ja määrää koskevan sellaisen selvityksen kuin heiltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös valtiokonttorin mahdollisuudet hankkia selvitys. Saman päätöksen perusteella myöhemmin suoritettavalle perhe-eläke-erälle korotus kuitenkin lasketaan eräpäivästä. Milloin valtiokonttorin antamaan päätökseen on haettu muutosta valittamalla, voi valtion eläkelautakunta tai korkein hallinto-oikeus määrätä, että korotus lasketaan myöhemmästä ajankohdasta, jos valtiokonttori osoittaa muutoksenhaun aikana tapahtuneen oleellisen muutoksen jonkun edunsaajan olosuhteissa.


20§

Asianosainen, joka on tyytymätön eläkehakemukseen annettuun päätökseen tai 8§:ssä tai 21§:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa annettuun päätökseen, saa hakea siihen muutosta valittamalla valtion eläkelautakunnalle. Valituskirja on annettava valtion eläkelautakunnalle kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedoksisaannista. Päätökseen, johon saadaan hakea muutosta on liitettävä muutoksenhakuosoitus.

Valtion eläkelautakunnan päätökseen sekä valtiokonttorin muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa asiassa antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin on säädetty muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50).

Milloin päätös toimitetaan asianomaiselle postitse, katsotaan hänen saaneen päätöksestä tiedon, jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna annettu postin kuljetettavaksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Lain voimaan tullessa oikaisulautakunnassa vireillä olevat asiat siirtyvät valtion eläkelautakunnan käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. Kun muutosta haetaan päätökseen, joka on annettu ennen tämän lain voimaantuloa, on valitusajasta voimassa mitä aikaisemmassa laissa on säädetty.

Hallituksen esitys 158/90
Sosiaalivaliok. miet. 36/90
Suuren valiok. miet. 165/90

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.