110/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (2/85) 10§:n 1 momentti, 11, 15, 25 ja 28§ sekä 40§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 25 ja 28§ 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1283/88), seuraavasti:

10§

Vuosiloma-, viikkovapaa- ja sijaisaputoiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.


11§

Läänin alueella vuosiloma-, viikkovapaa- ja sijaisaputoimintaa johtaa, ohjaa ja valvoo lääninhallitus.

15§

Kunnan tulee laatia lääninhallitukselle selvitys vuosiloma-, viikkovapaa- ja sijaisaputoiminnan järjestämisestä kunnassa.

25§

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa yleisiä määräyksiä siitä, milloin lomituspalveluista aiheutuvia käyttökustannuksia on kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 8§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla pidettävä tehtävän asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina.

28§

Kunnan on toimitettava vuosittain lääninhallitukselle tilitys lomituspalveluista aiheutuviin käyttökustannuksiin kunnan käytettäväksi myönnettyjen varojen käytöstä asetuksella säädettyyn määräpäivään mennessä.

40§

Lääninhallituksen ja lääninoikeuden tämän lain nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.