1184/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki huoneenvuokralain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun huoneenvuokralain (653/87) 6 §:n 1 ja 3 momentti ja 28 §:n 2 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti, 28 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 21 luku seuraavasti:

6 §
Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen kestoaika

Asuinhuoneiston vuokrasuhde on voimassa toistaiseksi ja päättyy irtisanomisen johdosta, jollei 2, 3 tai 4 momentista muuta johdu.


Jos vuokrasuhteen päättymiselle on peruste, joka osoittaa, että vuokrasuhde on tarkoitettu tilapäiseksi, vuokrasuhde saadaan vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti sopia päättymään ilman irtisanomista enintään kahden vuoden kuluttua vuokrasuhteen alkamisesta.

Jos vuokrasuhde sovitaan vähintään viiden vuoden pituiseksi, saadaan se vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti sopia päättymään tiettynä ajankohtana ilman irtisanomista ja edellyttämättä, että vuokrasuhteen päättymiselle on 2 tai 3 momentissa tarkoitettu peruste.

28 §
Asuinhuoneiston vuokran määrästä sopiminen

Milloin on kulunut vähemmän kuin kaksi vuotta siitä, kun asuinhuoneisto viimeksi on ollut vuokrattuna, ja huoneisto vuokrataan uudelleen, ei vuokraa saa sopia perittäväksi uudelta vuokralaiselta enempää kuin edelliseltä vuokralaiselta olisi saatu sopia perittäväksi, jos vuokrasuhde olisi jatkunut. Jos kuitenkin näin määräytyvä vuokra olisi pienempi kuin 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun tasoyleisohjeen mukaan kohtuullisena pidettävä vuokra, saadaan uudelta vuokralaiselta sopia perittäväksi tasoyleisohjeen mukainen vuokra.


Vuokrasuhteen aikana vuokra saadaan sopia korotettavaksi 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun tasoyleisohjeen mukaiseksi.

21 luku

Asuinhuoneistun vuokrien sääntelystä luopuminen

129 §
Eräiden säännösten soveltamatta jättäminen

Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Vaasan, Keski-Suomen, Oulun ja Lapin läänissä lukuun ottamatta Kuopion, Joensuun, Vaasan, Jyväskylän, Oulun ja Rovaniemen kaupunkia ei 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen valmistuneen asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen sovelleta, mitä 6 §:ssä, 25 §:n 1 momentissa, 26 §:ssä, 28–30 §:ssä, 32 ja 33 §:ssä, 34 §:n 2 momentissa, 35, 53 ja 56 §:ssä, 12 luvussa sekä 73 ja 77 §:ssä säädetään.

130 §
Eräiden säännösten soveltaminen 129 § :n mukaisissa tapauksissa

Edellä 129 §:ssä tarkoitettuihin asuinhuoneiston vuokrasuhteisiin sovelletaan, jollei jäljempänä säädetystä muuta johdu, mitä 108, 112, 116 ja 117 §:ssä, 118 §:n 1 momentissa sekä 119–121 §:ssä säädetään liikehuoneiston vuokraamisesta. Valtioneuvosto voi asuntoneuvoston vuokrajaostoa kuultuaan antaa suosituksia näiden asuinhuoneistojen vuokrien tarkistamisesta.

Jos 129 §:ssä tarkoitetussa asuinhuoneiston vuokrasuhteessa ensivuokrasuhteen vuokranantaja haluaa irtisanoa ensivuokrasopimuksen, hänen on tehtävä 116 §:ssä tarkoitettu irtisanomisilmoitus sekä ensivuokrasuhteen vuokralaiselle että jälleenvuokrasuhteen vuokralaiselle. Näistä kummallakin on oikeus toisistaan riippumatta vaatia irtisanomisen julistamista tehottomaksi niin kuin 117 §:ssä säädetään, tai vahingonkorvausta irtisanomisen johdosta niin kuin 118 §:ssä säädetään. Tuomioistuimen on varattava myös sille ensi- tai jälleenvuokrasuhteen vuokralaiselle, joka ei ole nostanut kannetta, tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

Mitä 71 ja 72 §:ssä ja tämän pykälän 2 momentissa sekä 74–76 §:ssä säädetään, on sovellettava 129 §:ssä tarkoitetuilla alueilla myös, milloin työntekijälle on palkkaan sisältyvänä etuna annettu käytettäväksi sellainen 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen valmistunut asuinhuoneisto, jota vuokranantaja on kirjallisesti tai suullisesti joko vuokrasopimuksessa tai erikseen antanut luvan käyttää palkkaetuasuntona.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 105/90
Toisen lakivaliok. miet. 15/90
Suuren valiok. miet. 250/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.