1071/1990

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Laki palkkaturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun palkkaturvalain (649/73) 1§:n 1 ja 3 momentti, 6§:n 3 momentti sekä 8 ja 16§,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 3 momentti ja 6§:n 3 momentti 20 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (70/84), 8§ 25 päivänä toukokuuta 1984 annetussa laissa (403/84) ja 16 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä

lisätään 2§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 20 päivänä tammikuuta 1984 annetulla lailla, uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, sekä 3§:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Valtio turvaa työntekijäin työsuhteesta johtuvan palkka- ja muun saatavan suorituksen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden varalta palkkaturvana siten kuin tässä laissa säädetään. Tämä laki koskee myös suomalaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla työskentelevää työntekijää, jolla on kotipaikka Suomessa. Ulkomaalaisen työnantajan ulkomailta Suomeen tilapäiseen työhön lähettämän työntekijän saatavia ei turvata palkkaturvana.


Palkkaturvasta huolehtivat työministeriö ja työvoimapiirin toimisto. Päätöksen palkkaturva-asiassa tekee sen työvoimapiirin toimisto, jonka alueella työnantajalla, jota hakemus koskee, on kotipaikka. Jos kotipaikasta ei ole selvyyttä, käsittelee asian sen työvoimapiirin toimisto, jonka alueella hakemuksessa tarkoitettu työ on pääasiallisesti tehty.

2 §

Palkkaturvana voidaan erityisistä syistä maksaa ulkomailla tehtyyn työhön perustuvia saatavia, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi yli kolmen kuukauden mutta kuitenkin enintään kuuden kuukauden kuluessa ennen palkkaturvahakemuksen jättämistä.

Työntekijällä ei ole oikeutta saada palkkaturvana ulkomailla tehtyyn työhön perustuvia saatavia siltä osin kuin hän saa työsuhteeseen sovellettavan vieraan valtion lainsäädännön mukaista palkkaturvaa tai vastaavaa etuutta.


3 §

Ulkomailla tehtyä työtä koskeva palkkaturvahakemus voidaan jättää myös Suomen ulkomailla olevaan lähetystöön, konsulinvirastoon tai muuhun edustustoon.

6 §

Valtioneuvosto ja asetuksella säädettävään määrään saakka työministeriö tai työvoimapiirin toimisto voi työllisyyden turvaamiseksi tärkeistä tai muista tähän verrattavista syistä taikka perimisen ollessa maksuvelvollisen taloudellinen asema huomioon ottaen kohtuutonta myöntää maksun suoritukselle lykkäystä tai vapauttaa työnantajan tai muun maksuvelvollisen kokonaan taikka osaksi maksuvelvollisuudestaan riippumatta siitä, mitä maksuvapautuslaissa (529/80) on säädetty.

8 §

Työvoimapiirin toimiston päätöksestä, jolla hakemus on hylätty muulla kuin 7§:n 1 momentissa tarkoitetulla perusteella, työntekijä saa valittaa työministeriöön siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa (154/50) annetussa laissa on säädetty. Muutoin työvoimapiirin toimiston päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

Työministeriön päätökseen, jolla on ratkaistu valitus työvoimapiirin toimiston 2§:n 4 momentin, 4§:n 3 momentin, 6§:n 3 momentin tai 12§:n nojalla tekemästä päätöksestä, ei saa hakea valittamalla muutosta.

16 §

Työttömyyskassalaissa (603/84) tarkoitetun työttömyyskassojen keskuskassan on vuosittain jälkikäteen korvattava valtiolle työntekijöille palkkaturvana maksettujen määrien ja työnantajilta 5§:n 1 momentin mukaan perittyjen pääomamäärien erotus. Tästä erotuksesta on kuitenkin vähennettävä se, mitä palkkaturvana on maksettu työntekijän 4§:n 3 momentissa tarkoitetusta laiminlyömisestä huolimatta, sekä työnantajilta 6§:n 3 momentin nojalla perimättä jätetyt määrät. Erotuksesta on vähennettävä myös ne määrät, jotka on 9§:n mukaisessa menettelyssä taikka 14 tai 15§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa todettu aiheetta maksetuiksi.

Korvaus on maksettava työministeriön määräämänä aikana. Korvauksen viivästyessä on viivästyksen ajalta maksettava 16 prosentin viivästyskorko.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1991.

Hallituksen esitys 213/90
Sosiaalivaliok. miet. 35/90
Suuren valiok. miet. 158/90

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.